::ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ::


Οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΕΓΕΚ για την περίοδο 1/1-31/12/13 με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης είναι οι:

ΔΙΡΚΗ Α.Ε. Η ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ Α.Ε. ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο 1/1-31/12/2013 με τη μέθοδο της καθαρής θέσης:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜ/ΧΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕYΑΣΤΙΚΗ ΑΕ

20,00%

Σημείωση 2

2

SMYRNI PARK AE

20,00%

Σημείωση 1

3

POLIS PARK AE

16,98%

Σημείωση 1

4

ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ

20,08%

Σημείωση 1

5

METROPOLITAN ATHENS PARK AE

22,91%

Σημείωση 1

6

SALONICA PARK Α.Ε.

23,61%

Σημείωση 1

Σημείωση 1 : Οι εταιρίες με α/α 2-6 δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και λειτουργία χώρων στάθμευσης, κυρίως στα πλαίσια συμβάσεων παραχώρησης. Η μετοχική σύνθεση και των πέντε εταιρειών ήταν όμοια, βάσει της οποίας οι πέντε μέτοχοί τους συμμετείχαν ισόποσα στο κεφάλαιο των εταιρειών. Οι συνδεδεμένες εταιρείες δεν ενοποιούνταν διότι είχαν επουσιώδη επίπτωση στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και δεν ασκείτο ουσιαστική επιρροή στις αποφάσεις τους από την Εταιρία. Όμως, κατά τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκαν από τα τέλη του 2009 και συνεχίσθηκαν κατά το 2010 και 2011 στις εταιρίες με α/α 3, 5 & 6 ένας εκ των πέντε μετόχων δε συμμετείχε, με αποτέλεσμα προοδευτικά το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρίας να αυξηθεί άνω του 20%. Ακολούθως η Εταιρία δε συμμετείχε στην αποφασισθείσα στις 04.09.2012 αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας POLIS PARK AE με α/α 3, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της να μειωθεί από 22,39% που είχε κατά τη χρήση 2011 σε 16,98% μέσα στη χρήση 2012. Ο Όμιλος προκειμένου να παρέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες αναμόρφωσε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010 και εφάρμοσε τη μέθοδο της καθαρής θέσης για τις συμμετοχές αυτές από αποκτήσεως τους, με αναμόρφωση του συνόλου των περιόδων.

Σημείωση 2 : Έως την 13/9/2013, ημερομηνία κατά την οποία η ΑΕΓΕΚ αποκτά το έλεγχο του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ, μετά την έγκριση μετατροπής του 80% του Μετοχικού Κεφαλαίου της σε Προνομιούχο άνευ ψήφου, η ανωτέρω εταιρία ενοποιείτο με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης.
 

 

Print This Page

Copyright © 2006 AEGEK S.A.