::ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ::


Χρηματοοικονομικοί Δείκτες:

 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες:

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

 

31/12/2009

31/12/2008

 

Γενική Ρευστότητα

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

 

1,56

1,49

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

 

 

 

 

Ξένα/ Ίδια Κεφάλαια

 

Σύνολο Υποχρεώσεων/Ίδια Κεφάλαια

 

0,40

1,41

Τραπεζικές Υποχρεώσεις /Ίδια Κεφάλαια

 

Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ίδια Κεφάλαια

 

-

-

 Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

 Οι δείκτες που παρατίθενται ακολούθως δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό: 

 

31/12/2009

31/12/2008

 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού

 

0,31

0,54

Πάγιο ενεργητικό  / Σύνολο ενεργητικού

 

3,76

5,21

 Ο δείκτης που παρατίθεται ακολούθως δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Eταιρίας: 

 

31/12/2009

31/12/2008

 

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων

2,52

 

0,71

 

 Οι δείκτες που παρατίθενται ακολούθως δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Eταιρίας: 

 

31/12/2009

31/12/2008

 

Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο παθητικού

 

0,28

0,58

Ίδια Κεφάλαια

 / Σύνολο παθητικού

0,72

0,42

 Ο δείκτης που παρατίθεται ακολούθως δείχνει το βαθμό χρηματοδότησης των ακινητοποιήσεων της Eταιρίας από τα ίδια κεφάλαια: 

 

31/12/2009

31/12/2008

 

Ίδια Κεφάλαια

 / Πάγιο ενεργητικό

2,69

2,17

 Ο δείκτης που παρατίθεται ακολούθως δείχνει τη δυνατότητα της εταιρίας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού: 

 

31/12/2009

31/12/2008

 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1,56

1, 49

 

 

 

Print This Page

Copyright © 2006 AEGEK S.A.