::ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ::


 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ «Η ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ» Α.Ε.

Η «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Η ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ», με

διακριτικό τίτλο «ΑΕ Η ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ» ιδρύθηκε το 1971 (ΦΕΚ 1625/25.10.1971) και έχει έδρα το Δήμο Αμαρουσίου του Νομού Αττικής. Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό 1717/01ΑΤ/Β/86/982 και τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στο Μαρούσι, Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, Τ.Κ. 151 25.

Η δραστηριότητα της Εταιρίας υπάγεται στον κλάδο των τουριστικών επιχειρήσεων και το αντικείμενό της εμπίπτει στην κατηγορία «Ανάπτυξη Ακινήτων», με κωδικό 701, σύμφωνα με την ανάλυση της Ε.Σ.Υ.Ε. (ΣΤΑΚΩΔ - 03). Ο σκοπός της, ο οποίος δεν έχει τροποποιηθεί την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της, είναι :

-Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών έργων.

-Η αγορά, η πώληση, η μίσθωση, η εκμίσθωση και η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ακινήτων για τουριστικούς σκοπούς. Επίσης η δημιουργία οικιστικών περιοχών και μετά βελτίωση και ανάπτυξη τους, η εμπορία, η πώληση και η εκμίσθωση κατοικιών.

-Η εκπόνηση τουριστικών μελετών, η οργάνωση και εκμετάλλευση τουριστικών γραφείων, η ανάληψη αντιπροσωπειών παρόμοιων τουριστικών γραφείων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, η αγορά και εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων για τουριστικούς σκοπούς.

-Η εκτέλεση τεχνικών εργασιών σε τουριστικά έργα ή για τουριστικούς σκοπούς..

-Η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο σε άλλες εταιρίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε φύσεως, που έχουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό και η παροχή εγγυήσεως υπέρ προσώπων,      με τα οποία συνεργάζεται προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

-Η άσκηση πάσης φύσεως εμπορίας.

-Η άσκηση πάσης φύσεως δραστηριότητας με αντικείμενο την εκμετάλλευση παραλίας αιγιαλού (όπως ενοικίαση ομπρελών, καρεκλών, θαλάσσια σπορ και παιχνίδια, κινητές καντίνες, πώληση σουβενίρ, κλπ).

-Η ίδρυση υποκαταστημάτων και γραφείων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 6.384.372,00  διαιρούμενο σε 259.950  μετοχές ονομαστικής αξίας € 24,56  η κάθε μία.

Η εταιρία ανήκει σε ποσοσστό 100% στην ΑΕΓΕΚ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι τη λήξη της θητείας του (ήτοι έως την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015), απαρτίζεται από τους κάτωθι:

Σωτήριος Γαβριήλ                        Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Μιχαήλ Σίμας                              Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Τσιτσιλώνης                    Μέλος

Γεώργιος Σκουλάς                       Μέλος

Θεόδωρος Μέγγουλης                  Μέλος

Μαρία Σαρηγιάννη                       Μέλος  

Θεοδώρα Ντάφου                        Μέλος


 

Print This Page

Copyright © 2006 AEGEK S.A.