::ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ::


 

ΔΙΡΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η «ΔΙΡΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΡΚΗ ΑΕ» ιδρύθηκε το 1983 (ΦΕΚ 3110/12.12.1983) και έχει έδρα το Δήμο Αμαρουσίου του Νομού Αττικής. Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό 13300/01ΑΤ/Β/86/136 και τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στο Μαρούσι, Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, Τ.Κ. 151 25.  

Η δραστηριότητα της Εταιρίας υπάγεται στον κλάδο της επεξεργασίας ξυλείας και το αντικείμενό της εμπίπτει στην κατηγορία «Ξυλουργικά προϊόντα για την οικοδομή», με κωδικό 203, σύμφωνα με την ανάλυση της Ε.Σ.Υ.Ε. (ΣΤΑΚΩΔ - 03). Ο σκοπός της, ο οποίος δεν έχει τροποποιηθεί την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της, είναι :

-H δημιουργία εργοστασίου εκμετάλλευσης ξύλου, η αγορά, επεξεργασία και γενικά η εμπορία κάθε τύπου ξύλου και των παραγώγων του, καθώς και η επεξεργασία και εμπορία οποιασδήποτε μορφής υλών, υλικών, μηχανημάτων και εργαλείων προελεύσεως εσωτερικού ή εξωτερικού.

-H διενέργεια εισαγωγών-εξαγωγών και η αντιπροσώπευση ομοειδών οίκων του εξωτερικού, καθώς και η ίδρυση και εκμετάλλευση εμπορικών καταστημάτων και γενικά η αγορά και διακίνηση πρώτων υλών και η εμπορία και αντιπροσώπευση κάθε είδους .

-H ανάληψη, εκτέλεση, εκμετάλλευση και διαχείριση πάσης φύσεως τεχνικών έργων δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών, ιδιωτικών και γενικά φυσικών και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως, καθώς και η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών και ερευνών.

-H συμμετοχή ή αντιπροσώπευση ή συνεργασία με οποιονδήποτε τρόπο με επιχειρήσεις ελληνικές ή ξένες που έχουν τον ίδιο ή άλλο σκοπό.

Oλες αυτές τις δραστηριότητες η εταιρία μπορεί να τις εκτελεί για λογαριασμό της ή για λογαριασμών τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά είτε υπό διάφορες εταιρικές μορφές είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξία).

 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 175.000,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 250.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,70 Ευρώ η κάθε μία.

 Η εταιρία ανήκει σε ποσοσστό 100% στην ΑΕΓΕΚ.

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι τη λήξη της θητείας του (ήτοι έως την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015), απαρτίζεται από τους κάτωθι:

Σωτήριος Γαβριήλ                   Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Τσιτσιλώνης               Αντιπρόεδρος

Θεοδώρα Ντάφου                   Μέλος

Μαρία Σαρηγιάννη                   Μέλος

Αλέξανδρος Κοτρώτσιος            Μέλος

 

 

Print This Page

Copyright © 2006 AEGEK S.A.