::ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ::


Παλαιότερες Ανακοινώσεις:

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002


 

Τελευταίες Ανακοινώσεις:

28.11.2008 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκριθέντος επενδυτικού σχεδίου από τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας της 20.09.2008,

(α)        προέβη σε πώληση πακέτου 66.000.000 μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 83,3% της εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., στην εταιρία ΠΡΟΜΑΧΟΣ Α.Ε., έναντι τιμήματος 20.000.000,00 ευρώ

(β)        πραγματοποιήθηκε στις 27.11.2008 έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ, με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας κατά 4.942.726,50 ευρώ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 3.295.151 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ εκάστη, με τιμή διάθεσης 6,07 ευρώ, και, τέλος, με μερικό αποκλεισμό/ κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης της ΠΡΟΜΑΧΟΣ Α.Ε. υπέρ της ΑΕΓΕΚ. Από την αύξηση αυτή θα αντληθούν κεφάλαια, ύψους 20.001.566,57 ευρώ, τα οποία θα καλυφθούν από την ΑΕΓΕΚ.

Μετά την υλοποίηση της προαναφερθείσας αυξήσεως, τα ποσοστά συμμετοχής των δύο μετόχων στην ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ θα διαμορφωθούν σε 20% για την ΑΕΓΕΚ και 80% για την ΠΡΟΜΑΧΟΣ Α.Ε.

28.11.2008 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26.06.2008, αποφασίσθηκε, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.5.1.β του Κανονισμού του ΧΑ, η μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι ζημιές κατά τη χρήση 2007 ήταν μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής θέσης.

Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2008.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η εταιρία προέβη στις ακόλουθες ενέργειες προκειμένου να επιτευχθεί η έξοδος των μετοχών από την Κατηγορία Επιτήρησης:

Η εταιρία προχώρησε κατ’ αρχήν σε πρόσκληση της από 19.01.2008 Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία (αύξηση) τελικώς δεν υλοποιήθηκε.

Ακολούθως, στο πλαίσιο της από 26.06.2008 συμφωνίας με τις πιστώτριες τράπεζες και τον επιχειρηματία κ. Ιωάννη Μαρούλη για την απόκτηση από την εταιρία ΠΡΟΜΑΧΟΣ Α.Ε., συμφερόντων του τελευταίου, ποσοστού μέχρι του 1/3 των μετοχών της ΑΕΓΕΚ και του 80% των μετοχών της θυγατρικής εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, η Β’ επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20ης Σεπτεμβρίου 2008 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά €75.268.962,00, με έκδοση 150.537.924 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστη και τιμής διάθεσης ομοίως €0,50 ανά μετοχή, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των λοιπών παλαιών μετόχων υπέρ τραπεζικών ιδρυμάτων.

Στις 07.11.2008 το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας πιστοποίησε τη μερική κάλυψη του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η Β’ επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20.09.2008, και προσδιόρισε περαιτέρω, λόγω μερικής καλύψεως (99,93%), το ύψος της εν λόγω αυξήσεως στο ποσό των €75.216.779,50, με την έκδοση 150.433.559 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστη και τιμής διάθεσης ομοίως €0,50 εκάστης.

Οι 150.433.559 νέες κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, που προέκυψαν από την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, άρχισαν να διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2008.

28.11.2008 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι :

-οι ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 01.01.2008 έως 30.09.2008 αναρτήθηκαν σήμερα, 28.11.2008, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.ase.gr) και της εταιρίας (http://www.aegek.gr)

 -τα συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 01.01.2008 έως 30.09.2008 δημοσιεύονται αύριο Σάββατο, 29.11.2008, στην εφημερίδα "ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ” και αναρτήθηκαν ήδη, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.ase.gr) και της εταιρίας (http://www.aegek.gr) από σήμερα,28.11.2008 .

27.11.2008 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ -ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Η Εταιρία ΑΕΓΕΚ ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EK) 809/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2004 και το νόμο 3401/2005, ότι, από την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2008, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό το εγκεκριμένο την 27.11.2008 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των λοιπών παλαιών μετόχων, υπέρ πιστωτριών τραπεζών , σύμφωνα με την από 20.09.2008 απόφαση της Β’ Επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΑΕΓΕΚ .

Η προαναφερθείσα Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου κατά 75.268.962,00 ευρώ, όμως, λόγω μερικής καλύψεως (99,93%) της ανωτέρω αυξήσεως,  κατά το ποσό των 75.216.779,50 ευρώ, με την έκδοση 150.433.559 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης ομοίως 0,50 ευρώ εκάστη, όπως πιστοποιήθηκε με την από 07.11.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, θα εκδοθούν συνολικά 150.433.559 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης 0,50 ευρώ εκάστη.

Το Ενημερωτικό Δελτίο έχει αναρτηθεί από την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου στους διαδικτυακούς τόπους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και της Εταιρίας (www.aegek.gr).

Το εν λόγω Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρίας στο Μαρούσι, στην οδό Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περαιτέρω ανακοινώνεται ότι το Δ.Σ. του ΧΑ, κατά την συνεδρίασή του στις 27.11.2008, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ των ανωτέρω 150.433.559 νέων μετοχών, η έναρξη διαπραγμάτευσης των οποίων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28.11.2008.

Βεβαιώνεται ότι, οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να επικοινωνούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με το Τμήμα  Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, υπεύθυνη κ. Μαρία Σταυρογιάννη τηλ.: 210 6306002.

26.11.2008 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ

Η ΑΕΓΕΚ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/2007,  γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκριθέντος επενδυτικού σχεδίου από τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας της 20.09.2008, η θυγατρική εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ, προέβη στη σύναψη σύμβασης κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 60.000.000,00, επταετούς διάρκειας.

Το ομολογιακό δάνειο, το οποίο εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, με εγγύηση της εταιρίας ΑΕΓΕΚ, ανέλαβαν να καλύψουν οι τράπεζες ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Τα κεφάλαια από την έκδοση του ομολογιακού δανείου θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση και αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ καθώς και τη χρηματοδότηση των γενικών επιχειρηματικών σκοπών της.

20.11.2008 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκριθέντος επενδυτικού σχεδίου από τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας της 20.09.2008, πραγματοποιήθηκε στις 19.11.2008 έκτακτη Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρίας (100%) ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ, με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας κατά €74.134.408,50, με καταβολή μετρητών. Το ποσό της εν λόγω αυξήσεως καλύφθηκε ολοσχερώς από την ΑΕΓΕΚ στις 20.11.2008.

Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ανέρχεται πλέον σε €118.807.273,50, διαιρούμενο σε 79.204.849 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,50 εκάστη.

Με την ίδια ως άνω απόφαση εγκρίθηκε η έκδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους €60.000.000,00 κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό την εξόφληση και αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ, καθώς και τη χρηματοδότηση των γενικών επιχειρηματικών σκοπών της.

10.11.2008 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (99,93%) ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

1.         Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ύψους €75.268.962,00, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 150.537.924 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία και τιμής διάθεσης ομοίως €0,50 εκάστη, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των λοιπών παλαιών μετόχων υπέρ πιστωτριών τραπεζών, που αποφασίσθηκε από τη Β’ επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20.09.2008, καλύφθηκε μερικώς (99,93%) με την καταβολή συνολικού ποσού € 75.216.779,50, που αντιστοιχεί σε 150.433.559 νέες κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ενώ έμειναν αδιάθετες 104.365 νέες μετοχές.

2.         Με την από 07.11.2008 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, ενεργώντας στο πλαίσιο σχετικής πρόβλεψης η οποία εμπεριέχεται στην απόφαση της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, (α) προσδιόρισε, κατά τους ορισμούς του άρθρου 11 του κ.ν. 2190/1920,  το ποσό της αυξήσεως στο ύψος του τελικώς καταβληθέντος, λόγω μερικής καλύψεως, ποσού, ήτοι στο ποσό των € 75.216.779,50, με την έκδοση 150.433.559 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,50 η κάθε μία και τιμής διάθεσης ομοίως € 0,50 εκάστη, και (β) προσάρμοσε, κατά τους ορισμούς του ιδίου ως άνω άρθρου του κ.ν. 2190/1920, το οικείο άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρίας περί του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αυτό προέκυψε κατά τα ανωτέρω. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προέβη σε διάθεση των αδιάθετων μετοχών.

3.         Κατόπιν των ανωτέρω, υπήρξε μερική (99,93%) κάλυψη και ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά € 75.216.779,50, με την έκδοση 150.433.559 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία και τιμής διάθεσης ομοίως €0,50 εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε €183.159.432,50, διαιρούμενο σε 366.318.865 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,50 η κάθε μία.

4.         Οι νέες µετοχές που προέκυψαν από την παραπάνω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άϋλη µορφή, µε πίστωση στην µερίδα και στο λογαριασµό αξιών τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους. Η ημερομηνία πίστωσης των νέων µετοχών στους λογαριασµούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγµάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση της εταιρίας.

03.11.2008 - Σχολιασμός δημοσιεύματος

Η ΑΕΓΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.1. εδαφ.ε΄ του αναθεωρημένου Κανονισμού του Χ.Α., αναφορικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» της 01.11.2008 με τίτλο «Σε ασφυκτικό κλοιό από πιστωτές η ΑΕΓΕΚ», στο οποίο εκτίθεται ότι «Τώρα οι πιστωτές απαιτούν να πάρουν τα χρήματά τους και οι δανείστριες τράπεζες,...., σε συνεργασία με το νέο ιδιώτη επενδυτή επικαλούνται την παγκόσμια οικονομική κρίση και εκφράζουν σκεπτικισμό για τα αν θα εφαρμόσουν τα συμφωνηθέντα...», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

(1) Όλες οι υποχρεώσεις της εταιρίας προς το Δημόσιο και τρίτους εξυπηρετούνται κανονικά και εμπρόθεσμα, δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και ουδείς πιστωτής απαιτεί την είσπραξη χρημάτων, πέραν των τακτικών πληρωμών της εταιρίας, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα.

(2) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ύψους € 75.268.962,00, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των λοιπών παλαιών μετόχων υπέρ πιστωτριών τραπεζών, η οποία αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας της 20.09.2008, εξελίσσεται κανονικά και θα ολοκληρωθεί, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την εταιρία, μέχρι την 07.11.2008. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη εκπληρώνουν στο ακέραιο τις αναληφθείσες υποχρεώσεις , και ειδικότερα ούτε οι πιστώτριες τράπεζες ούτε ο νέος επενδυτής έχουν εκφράσει «σκεπτικισμό για το εάν θα εφαρμόσουν τα συμφωνηθέντα» ούτε έχει γίνει από κανέναν «επίκληση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης » προς  αυτό το σκοπό.

(3) Η αποχώρηση από τη διοίκηση της εταιρίας των παλαιών βασικών μετόχων κ.κ. Σπ. Παπαγεωργίου και Ι. Τριανταφύλλου έλαβε χώρα το Μάρτιο 2008 και όχι τον Ιούνιο 2008, όπως ανακριβώς αναφέρεται στο δημοσίευμα, ενώ η συμφωνία με το νέο επενδυτή κ. Ι. Μαρούλη υπεγράφη  στις 26.06.2008.

(4) Όλα τα έργα τα οποία έχει αναλάβει ο Όμιλος της ΑΕΓΕΚ, είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος κοινοπραξίας , εκτελούνται ομαλά, σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους και στους συμβατικούς χρόνους , και δεν υφίσταται  κατά συνέπεια κανένας απολύτως «κίνδυνος» για οποιοδήποτε από τα εκτελούμενα έργα.

(5) Τέλος, σχετικά με το σχόλιο του δημοσιεύματος ότι «Η νέα περιπέτεια της ΑΕΓΕΚ φαίνεται να συνδέεται με την έκδοση προσωρινής διαταγής ..... έως τη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει ο πολυεθνικός όμιλος Alstom Switzerland Ltd…», αναφερόμαστε, για την αποφυγή επαναλήψεων, στην εκτενή επί του θέματος ανακοίνωση της εταιρίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο Ημερήσιο Δελτίο του Χ.Α. της 08.09.2008 και βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση,  το σχετικό ποσό είναι στη διάθεση της εταιρίας προς εξόφληση της σχετικής υποχρεώσεως, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων τυπικών διαδικασιών.

13.10.2008 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 10.10.2008, επήλθαν οι ακόλουθες μεταβολές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας :

1.                   Παραίτηση των κ.κ. Βασιλείου Σαρσέντη και Θεοφάνη Μπένου - ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, της κ. Σοφίας Αγγελοπούλου - μη εκτελεστικού μέλους και των κ.κ. Θάλειας Πουσκουλού – Λατσένερε, Γεωργίου Σκουλά και Γεωργίου Σίμου - εκτελεστικών μελών του ΔΣ .

2.                  Αντικατάσταση των παραιτηθέντων από τους κ.κ. Χαρίτο Διονυσάτο, Ιωάννη Τσιτσιλώνη, Θεόδωρο Μέγγουλη, Ευάγγελο Γαρμπή, Απόστολο Γεωργιάδη και Βασίλειο Γκουρογιάννη.

3.         Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, έως τη λήξη της τριετούς θητείας του (ήτοι έως την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2009), έχει ως ακολούθως :

Σωτήριος Γαβριήλ                                   Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος /Εκτελεστικό Mέλος

Αθανάσιος Ευμορφόπουλος                     Αντιπρόεδρος /Εκτελεστικό Μέλος

Μιχαήλ Σίμας                                          Αντιπρόεδρος /Εκτελεστικό Μέλος

Χαρίτος Διονυσάτος                                Διευθύνων Σύμβουλος/ Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Τσιτσιλώνης                              Εκτελεστικό Μέλος

Θεόδωρος Μέγγουλης                            Εκτελεστικό Μέλος

Ευάγγελος Γαρμπής                                Μη Εκτελεστικό Μέλος

Απόστολος Γεωργιάδης                           Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Βασίλειος Γκουρογιάννης                        Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

4.         Την εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, με την υπογραφή τους και την εταιρική σφραγίδα, ο κ. Σωτήριος Π. Γαβριήλ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  και ο κ. Χαρίτος Δ. Διονυσάτος Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργώντας έκαστος ατομικά.

5.         Ο κ. Χαρίτος Δ. Διονυσάτος, Δ/νων Σύμβουλος της εταιρίας, είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από το 1975 έως και σήμερα διετέλεσε Διευθυντής Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού σε διάφορες ναυτιλιακές εταιρίες και Γενικός Διευθυντής των αντιπροσωπειών στην Ελλάδα των εταιριών INGERSOLL-RAND και DETROIT DIESEL. Επίσης διετέλεσε υπεύθυνος παρακολούθησης έργων εσωτερικού και εξωτερικού σε κατασκευαστικές εταιρίες, όπως στον όμιλο των εταιριών ΕΔΟΚ Α.Ε.– ΕΤΕΡ Α.Ε. και στις εταιρίες ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ και ΑΛΤΕ ΑΤΕ.

Ο κ. Ιωάννης Σ. Τσιτσιλώνης, οικονομικός διευθυντής της εταιρίας, εκτελεστικό μέλος, είναι Πτυχιούχος Οικονομικού τμήματος Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με εικοσαετή εμπειρία στον κατασκευαστικό κλάδο.

Ο κ. Θεόδωρος Χ. Μέγγουλης, εκτελεστικό μέλος, είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίος διευθύνει ως εργοταξιάρχης μεγάλα τεχνικά έργα ήδη από το 1976 έως και σήμερα.

Ο κ. Ευάγγελος Α. Γαρμπής, μη εκτελεστικό μέλος, είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με εμπειρία στον κατασκευαστικό κλάδο από το 1997 έως σήμερα.

Ο καθηγητής κ. Απόστολος Γεωργιάδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, είναι διαπρεπής νομικός και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Ο κ. Γεωργιάδης διετέλεσε, μεταξύ άλλων, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πρύτανης της Νομικής Σχολής Αθηνών,  Νομικός Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Διοικητής της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας, του ΟΤΕ, της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Έχει πλουσιότατη συγγραφική δράση, η οποία περιλαμβάνει ελληνικές και διεθνείς εκδόσεις, και είναι μέλος ελληνικών, γερμανικών και διεθνών συλλόγων.

 Ο κ. Βασίλειος Σπ. Γκουρογιάννης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, είναι δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω, στη μάχιμη δικηγορία από το 1979 έως και σήμερα, με πλούσια συγγραφική δράση σε έργα λογοτεχνικά.

07.10.2008 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας παρατάθηκε κατά ένα (1) μήνα, ήτοι μέχρι και την 7η Νοεμβρίου 2008, η εκ της Γενικής Συνελεύσεως χορηγηθείσα προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, για την κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από τις πιστώτριες τράπεζες, στο πλαίσιο της απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20.09.2008.

30.09.2008 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στις 29.09.2008, καταχωρήθηκε, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης / Γεν. Γραμματεία Εμπορίου / Γεν. Δ/νση Εσωτ. Εμπορίου / Δ/νση ΑΕ & Πίστεως, η υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ2-12043/ 29.09.2008 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας αναφορικά με το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την από 20.09.2008 απόφαση της Β’ επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα, η εγκριθείσα τροποποίηση αφορά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, κατά 75.268.962,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των λοιπών παλαιών μετόχων, ώστε η αύξηση αυτή να καλυφθεί από πιστώτριες τράπεζες. Για την εν λόγω αύξηση θα εκδοθούν 150.537.924 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία με τιμή διάθεσης ομοίως 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

Έτσι, μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης, η οποία αποτελεί μέρος του επενδυτικού σχεδίου που καταρτίσθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας με τις βασικές πιστώτριες τράπεζες και τον επιχειρηματία κ. Ιωάννη Μαρούλη και αφορά, μεταξύ άλλων, στην απόκτηση από την εταιρία ΠΡΟΜΑΧΟΣ Α.Ε., συμφερόντων του τελευταίου, ποσοστού μέχρι του 1/3 των μετοχών της εταιρίας και του 80% των μετοχών της εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται πλέον σε 183.211.615,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 366.423.230 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη.

22.09.2008 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ B’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ ΤΗΣ 20-09-2008

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2008 και ώρα 10.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η 2η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου.  

Επί συνόλου 215.885.306 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 149 μέτοχοι με 49.907.278 μετοχές, ήτοι ποσοστό 23,12 % του μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων, κατατέθηκαν εμπροθέσμως 48.909.853 μετοχές που εκπροσωπούν 22,66 % του μετοχικού κεφαλαίου και εκπροθέσμως, 997.425 μετοχές που εκπροσωπούν 0,46 % του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά τη διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Έγκριση των βασικών σημείων του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί του θέματος αυτού ως εξής: Το θέμα εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 48.990.866 μετοχών επί συνόλου 49.907.278 παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση, ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 98,16 %  του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Ένας (1) μέτοχος που εκπροσωπούσε 916.412 μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,84 % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου απείχε της ψηφοφορίας. απείχε της ψηφοφορίαςνητικ

Εγκρίθηκαν τα βασικά σημεία του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας, με το ενδεχόμενο, στο πλαίσιο επεξεργασίας και για σκοπούς εφαρμογής του σχεδίου, να επέλθουν μικρές διαφοροποιήσεις στα επί μέρους ποσοτικά στοιχεία του. Το επενδυτικό σχέδιο καταρτίσθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας με τις βασικές πιστώτριες Τράπεζες και τον επιχειρηματία κ. Ιωάννη Μαρούλη, η οποία αφορά στην απόκτηση από την εταιρία ΠΡΟΜΑΧΟΣ Α.Ε., συμφερόντων του τελευταίου, ποσοστού μέχρι του 1/3 των μετοχών της εταιρίας και του 80% των μετοχών της θυγατρικής εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Ειδικότερα, τα βασικά σημεία του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου αφορούν συνδυαστικά στις ακόλουθες ενέργειες:

(a)    Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 75.268.962,00 ευρώ με καταβολή μετρητών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των λοιπών παλαιών μετόχων, ώστε η αύξηση αυτή να καλυφθεί από πιστώτριες Τράπεζες, με την έκδοση 150.537.924 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης ομοίως 0,50 ανά μετοχή.

(β)    Πραγματοποίηση διαδοχικών αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., από τις οποίες θα αντληθούν κεφάλαια συνολικού ύψους € 94.134.492,25, με καταβολή μετρητών και πλήρη κάλυψη των εν λόγω αυξήσεων από την ΑΕΓΕΚ.

(γ)    Μεταβίβαση από την ΑΕΓΕΚ στην εταιρία ΠΡΟΜΑΧΟΣ Α.Ε. πακέτου 66.000.000 μετοχών της εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτησίας της, έναντι τιμήματος € 20.000.000,00, ώστε, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι εταιρίες ΑΕΓΕΚ και ΠΡΟΜΑΧΟΣ Α.Ε. να καταστούν οι μοναδικοί μέτοχοι της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. με ποσοστά 20% και 80% αντίστοιχα.

(δ)    Μεταβίβαση ορισμένων ακινήτων, ιδιοκτησίας της ΑΕΓΕΚ, με διάθεση του τιμήματος προς ισόποση εξόφληση τραπεζικών υποχρεώσεων, και παράλληλα (i) άρση των υφισταμένων εμπραγμάτων βαρών υπέρ πιστωτριών Τραπεζών επί των ακινήτων των εταιριών ΑΕΓΕΚ και ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., που παραμένουν στις τελευταίες, καθώς και (ii) άρση ενεχύρων επί συμμετοχών των εταιριών ΑΕΓΕΚ και ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

(ε)    Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου της θυγατρικής εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., ύψους €60 εκατ., για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, καθώς και χρηματοδότηση των γενικών επιχειρηματικών σκοπών της εταιρίας, με τους συνήθεις όρους χορηγήσεων και εξασφαλίσεων σε παρόμοιες συμβάσεις, περιλαμβανόμενης της χορήγησης εταιρικής εγγύησης της ΑΕΓΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α παρ. 1β του κ.ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ 2ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών με έκδοση νέων μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ τραπεζικών ιδρυμάτων. 

Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί του θέματος αυτού ως εξής: Το θέμα εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 48.976.515 μετοχών επί συνόλου 49.907.278 παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση, ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 98,13 %  του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Ένας (1) μέτοχος που εκπροσωπούσε 14.351 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,03 % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, ψήφισε αρνητικά, ενώ ένας (1) μέτοχος που εκπροσωπούσε 916.412 μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,84 % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, απείχε της ψηφοφορίας. απείχε της ψηφοφορίαςνητικά. αρνητικά.

Ειδικώτερα εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 75.268.962,00 ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των λοιπών παλαιών μετόχων, ώστε η αύξηση αυτή να καλυφθεί από πιστώτριες Τράπεζες, με την έκδοση 150.537.924 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,50 ευρώ εκάστη.

Για την κάλυψη του ποσού της αυξήσεως ορίζεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 13 παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/1920, προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από της λήψεως της παρούσας αποφάσεως.

Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2008, εφόσον υπάρξουν κέρδη προς διανομή.

ΘΕΜΑ 3ο:  Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα      με την ληφθησόμενη απόφαση επί του με αύξοντα αριθμό 2 θέματος της ημερήσιας διάταξης ανωτέρω.

Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί του θέματος αυτού ως εξής: Το θέμα εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 48.976.515 μετοχών επί συνόλου 49.907.278 παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση, ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 98,13 %  του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Ένας (1) μέτοχος που εκπροσωπούσε 14.351 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,03 % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, ψήφισε αρνητικά, ενώ ένας (1) μέτοχος που εκπροσωπούσε 916.412 μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,84 % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, απείχε της ψηφοφορίας. απείχε της ψηφοφορίαςνητικά. αρνητικά

Ειδικώτερα εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας περί του μετοχικού κεφαλαίου στα πλαίσια της προαναφερθείσας αποφάσεως της παρούσας Γενικής Συνέλευσης επί του θέματος με αύξοντα αριθμό 2 ανωτέρω.  Ετσι μετά τις αποφασισθείσες κατά τα άνω μεταβολές, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται πλέον σε 183.211.615,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 366.423.230 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη. 

Θέμα 5ο: Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της αύξησης και δη των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση του Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο και κάθε σχετικού θέματος.

Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί του θέματος αυτού ως εξής: Το θέμα εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 48.976.515 μετοχών επί συνόλου 49.907.278 παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση, ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 98,13 %  του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Ένας (1) μέτοχος που εκπροσωπούσε 14.351 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,03 % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, ψήφισε αρνητικά, ενώ ένας (1) μέτοχος που εκπροσωπούσε 916.412 μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,84 % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, απείχε της ψηφοφορίας. απείχε της ψηφοφορίαςνητικά. Αρνητικά

Ειδικώτερα εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, με τη δυνατότητα αυτό να εξουσιοδοτήσει περαιτέρω μέλη αυτού ή τρίτους, για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων αναφορικά με την υλοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

09.09.2008 - AΠΟΦΑΣΕΙΣ Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ ΤΗΣ 09-09-2008

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2008 και ώρα 10.00 π.μ., συγκλήθηκε η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου.

Επί συνόλου 215.885.306 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 121 μέτοχοι με  49.897.933  ήτοι ποσοστό 23,11% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων, κατατέθηκαν εμπροθέσμως 44.560.645 μετοχές που εκπροσωπούν 20,64% του μετοχικού κεφαλαίου και εκπροθέσμως, 5.337.288 μετοχές που εκπροσωπούν 2,47% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε λόγω μη επιτεύξεως της απαραίτητης νόμιμης απαρτίας του 1/2 του καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4  του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει,  αναφορικά με το θέμα υπ’αρ. 2 της  ημερήσιας διάταξης και τα συναφή με αυτό θέματα υπ’ αρ. 1, 3 και 5 και  θα συγκληθεί  Β’ επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20 Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29§4 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 3604/2007 και ισχύει, στην αρχική πρόσκληση ορίσθηκε ο ανωτέρω τόπος και χρόνος για τη σύγκληση της Β’ επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Περαιτέρω, συζητήθηκε και ελήφθη απόφαση επί του θέματος ημερήσιας διάταξης με αριθμό 4 αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 11 παρ. 1  του καταστατικού και διορθώσεις τυπογραφικών σφαλμάτων στα άρθρα 7 παρ. 1 και 22 εδ. α) του καταστατικού. Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο του συνόλου  των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων (49.897.933  μετοχών), ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 100% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

08.09.2008 - Σχολιασμός δημοσιεύματος

Η ΑΕΓΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις της §4.1.3.1 εδάφ. ε’ του αναθεωρημένου Κανονισμού του Χ.Α., σε σχέση με το δημοσίευμα της εφημερίδας Ισοτιμία της 06-07.09.2008 υπό τον τίτλο «Σε δικαστικό κλοιό η πώληση της ΑΕΓΕΚ», στο οποίο εκτίθεται ότι «Στον αέρα βρίσκεται πλέον το σχέδιο εξυγίανσης της ΑΕΓΕΚ μετά από προσωρινή διαταγή να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία της εισηγμένης μέχρι τη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων, που έχει καταθέσει ο πολυεθνικός όμιλος ALSTOM», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ικανοποίηση των προβαλλομένων από την εταιρία ALSTOM Switzerland Ltd απαιτήσεων, περί των οποίων η μνημονευόμενη στο δημοσίευμα αλλοδαπή διαιτητική απόφαση, έχει προβλεφθεί να λάβει χώρα μέσω χρηματοδοτήσεως από τα τραπεζικά ιδρύματα, που θα καλύψουν την προγραμματισμένη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΓΕΚ με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων μετά την λήψη σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως αυτών, που έχει ήδη συγκληθεί προς τούτο, με προβλεπόμενη α’ επαναληπτική Συνέλευση την 09.09.2008 και β’ επαναληπτική συνέλευση την 20.09.2008. Η κατά τον ανωτέρω τρόπο ικανοποίηση της εν λόγω απαιτήσεως, στο μέτρο και κατά την έκταση, που η αλλοδαπή διαιτητική απόφαση θα κηρυχθεί εκτελεστή στην Ελλάδα, καθόσον η προϋπόθεση αυτή δεν έχει συντρέξει, αποτελεί μέρος του ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου και του με αυτό συναρτώμενου σχεδίου αναδιαρθρώσεως των υποχρεώσεων της ΑΕΓΕΚ προς τα τραπεζικά ιδρύματα, η έγκριση του οποίου, όπως έχει ήδη καταστεί γνωστό με επανειλημμένες ανακοινώσεις στο Ημερήσιο Δελτίο του Χ.Α., αποτελεί επίσης αντικείμενο εγκρίσεως εκ μέρους της ανωτέρω Γενικής Συνελεύσεως, που αναμένεται ότι θα χορηγηθεί, σε συνέχεια της ήδη παρασχεθείσας εγκρίσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την επερχόμενη συγκέντρωση των επιχειρήσεων του επενδυτή κ.Ι.Μαρούλη με την ΑΕΓΕΚ.

Σε κάθε περίπτωση, η κατά τον ανωτέρω τρόπο ικανοποίηση των απαιτήσεων της ALSTOM προϋποθέτει την τήρηση ορισμένων διατυπώσεων και την πλήρωση προϋποθέσεων σχετιζομένων με την αποστολή του σχετικού εμβάσματος στο εξωτερικό σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας.

Με τα δεδομένα αυτά, η γενικόλογη προσωρινή διαταγή, στην οποία το ανωτέρω δημοσίευμα αναφέρεται και η οποία, ως εκ της φύσεώς της, δεν περιέχει οποιεσδήποτε αιτιολογικές σκέψεις, ευλόγως αναμένεται ότι δεν πρόκειται να προκαλέσει κωλύματα στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδιασμού της εταιρίας και πάντως υπάρχει η δυνατότητα ανακλήσεώς της στο πλαίσιο της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας.

29.08.2008 - ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΣ ΤΗΣ 29-08-2008

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2008 και ώρα 12.00 μ., συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου.

Επί συνόλου 215.885.306 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν 61 μέτοχοι με  39.871.664  μετοχές, εμπρόθεσμα δεσμευθείσες, ήτοι 18,47% του συνολικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου. 

Λόγω μη επιτεύξεως της απαραίτητης νόμιμης απαρτίας του 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας για όσα εκ των θεμάτων ημερήσιας διάταξης απαιτείται απλή απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 29§1 του κ.ν.2190/1920, και  των 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας για όσα εκ των θεμάτων ημερήσιας διάταξης απαιτείται αυξημένη απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 29§ 3  του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει,  η Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε και θα συγκληθεί Α’ επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 9 Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο τόπο για λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29§4 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 3604/2007 και ισχύει, στην αρχική πρόσκληση ορίσθηκε ο ανωτέρω τόπος και χρόνος για τη σύγκληση της Α’ επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

29.08.2008 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες του A’ Εξαμήνου 2008, θα δημοσιευθούν το Σάββατο 30 Αυγούστου 2008 στην εφημερίδα ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ και θα βρίσκονται ανηρτημένα σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007, ως αναπόσπαστο μέρος της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο που λήγει την 30.06.2008, στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.aegek.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr ).

29.08.2008 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26.06.2008, αποφασίσθηκε, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.5.1.β του Κανονισμού του ΧΑ, η μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2008.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2.5.1.β του Κανονισμού του ΧΑ, στην Κατηγορία Επιτήρησης εντάσσονται οι μετοχές εκδότη εφόσον οι ζημιές κατά τη χρήση είναι μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής θέσης, χωρίς παράλληλα ο εκδότης να έχει προχωρήσει σε πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου. Η εξέταση του εν λόγω κριτηρίου γίνεται βάσει των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και ως ‘αποτελέσματα χρήσεως’ λαμβάνονται τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας.

Περαιτέρω, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου  3.1.2.6 του Κανονισμού του ΧΑ, σε περίπτωση ένταξης στην Κατηγορία Επιτήρησης για λόγους που αφορούν τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων, όπως η παρούσα, η έξοδος από την εν λόγω κατηγορία και η επανένταξη στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης επιτρέπεται εφόσον πραγματοποιηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, η επανένταξη πραγματοποιείται κατά την εισαγωγή των νέων προερχόμενων από την αύξηση μετοχών.

Η εταιρία, την 26.06.2008 ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι επετεύχθη κατ’ αρχήν συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες και τον επιχειρηματία κ. Ιωάννη Μαρούλη για την απόκτηση από την εταιρία ΠΡΟΜΑΧΟΣ Α.Ε., συμφερόντων του τελευταίου, ποσοστού μέχρι του 1/3 των μετοχών της ΑΕΓΕΚ και του 80% των μετοχών της θυγατρικής εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και έχει ήδη συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση την 29η Αυγούστου 2008 με θέματα, μεταξύ άλλων, (i) έγκριση των βασικών σημείων του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας, και (ii) αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά €75.268.962,00 με έκδοση 150.537.924 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης και τιμής διάθεσης ομοίως €0,50 ανά μετοχή, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ τραπεζικών ιδρυμάτων.

08.08.2008 - Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΓΕΚ, σύμφωνα με την παρ. 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του ΧΑ, και το αρ. 13 παρ. 10 εδ. Β’ ΚΝ 2190/1920

08.08.2008 - Περίληψη σχεδίου τροποποίησης του καταστατικού της εταιρίας

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007,  εν όψει συγκλήσεως γενικής συνελεύσεως στα θέματα ημερήσιας διάταξης της οποίας περιλαμβάνεται και τροποποίηση άρθρων του καταστατικού, ανακοινώνει το σχέδιο της προτεινόμενης τροποποίησης των ακόλουθων άρθρων του καταστατικού : 

Κεφάλαιο καταστατικού : ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας

Η υπόψη τροποποίηση σχετίζεται με την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας θα διαμορφωθεί ανάλογα προς την απόφαση την οποία θα λάβει η συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση.

Εφόσον γίνει αποδεκτή από τη Συνέλευση των μετόχων η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι τελευταίες παράγραφοι του άρθρου 5 του καταστατικού θα τροποποιηθούν ως ακολούθως :

«Με την από ................ απόφαση της ……………. έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της .............. αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 75.268.962,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 150.537.924  νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ και τιμής διάθεσης ομοίως 0,50 ευρώ εκάστης. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε με ιδιωτική τοποθέτηση σε τραπεζικά ιδρύματα κατόπιν κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 183.211.615,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 366.423.230 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία, και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και σε είδος ».

Αρθρο 7

Περί μετοχών

Η υπόψη τροποποίηση σχετίζεται με την αντικατάσταση στο κείμενο του άρθρου της παλαιάς επωνυμίας της εταιρίας «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.» με τη νέα επωνυμία « Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ».

Κεφάλαιο καταστατικού : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Αρθρο 11

Περί Διοικητικού Συμβουλίου

Η υπόψη τροποποίηση σχετίζεται με τη ρητή αναφορά στην οικεία διάταξη του καταστατικού της δυνατότητας εκλογής, μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτών που αναλαμβάνουν καθήκοντα Προέδρου, Αντιπροέδρου ή Αντιπροέδρων και Διευθύνοντος ή Διευθυνόντων συμβούλων .

Κεφάλαιο καταστατικού : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρθρο 22

Περί απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης

Η υπόψη αλλαγή αφορά στη διόρθωση τυπογραφικών σφαλμάτων που παρεισέφρησαν στο κείμενο του άρθρου 22 του καταστατικού.

08.08.2008 - Πρόσκληση των μετόχων σε έκτακτη γενική συνέλευση της 29.08.2008

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 29 του Κ.Ν. 2190/1920, και τα άρθρα 16, 20 και 22 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας “AEΓEK Aνώνυμη Eταιρία Γενικών Kατασκευών και Nαυτιλιακών, Tουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Eπιχειρήσεων” και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 3177/07.08.2008, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29η Αυγούστου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ., στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.         Έγκριση των βασικών σημείων του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας.

2.         Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ευρώ 75.268.962,00  με έκδοση 150.537.924 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,50 εκάστης και τιμής διάθεσης ομοίως ευρώ 0,50 ανά μετοχή, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ  τραπεζικών ιδρυμάτων.

3.         Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την ληφθησόμενη απόφαση επί του με αύξοντα αριθμό 2 θέματος της ημερήσιας διάταξης.

4.         Τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού της εταιρίας και διορθώσεις τυπογραφικών σφαλμάτων σε άρθρα του καταστατικού.

5.         Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της αύξησης και δη των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση του Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο και κάθε σχετικού θέματος.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη Γενική Συνέλευση επί όλων ή μερικών από τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α’ επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 9 Σεπτεμβρίου  2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης ομοίως της απαιτούμενης απαρτίας κατά την Α’ επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση για τη λήψη αποφάσεων επί όλων ή μερικών από τα άνω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Β’ επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20 Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Οι κ.κ. μέτοχοι και κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πιο πάνω Γενικές Συνελεύσεις, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτές, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης). Προς διευκόλυνση των προσώπων που επιθυμούν να εκπροσωπηθούν στις ως άνω Συνελεύσεις από αντιπρόσωπό τους, διατίθεται έντυπο πληρεξουσιότητας σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρίας και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας (http://www.aegek.gr).

Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306002, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

28.07.2008 - Ανακοίνωση για αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

Η ΑΕΓΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.1, εδάφιο ιβ, του αναθεωρημένου Kανονισμού του Χ.Α.  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της εταιρίας για τις χρήσεις 2002-2006, τα αποτελέσματα του οποίου καταλαμβάνουν τόσο την ίδια την εταιρία όσο και την απορροφηθείσα λόγω συγχώνευσης   εταιρία ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, για τις χρήσεις 2002-2004 και την περίοδο 01.01 έως 30.06.2005.

Το σύνολο των φόρων που προέκυψε κατά τον εν λόγω έλεγχο για τις δύο εταιρίες κατά τις προαναφερθείσες χρήσεις, με τις επ’ αυτών προσαυξήσεις, ανέρχεται στο ποσό των 15.385.561,39 ευρώ, μειούμενο κατά το ποσό των 8.481.963,06 ευρώ, που αφορά επιστρεπτέους φόρους από το Δημόσιο για τις ίδιες ως άνω χρήσεις. Το υπόλοιπο ποσό καταβλητέων φόρων, ύψους 6.903.598,33 ευρώ, θα καταβληθεί, στο πλαίσιο συμφωνηθείσας ρύθμισης,  τμηματικά σε 14 μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης το Μάιο του 2009 .

Το σύνολο των ως άνω φόρων θα βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης που λήγει την 31.12.2008, δεδομένου ότι η εταιρία δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη για την έκβαση του φορολογικού ελέγχου στις δημοσιευθείσες οικονομικές της καταστάσεις.   

11.07.2008 - Αποφάσεις επαναληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσης

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2008 και ώρα 09.00 π.μ., συνήλθε η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου.

Επί συνόλου 215.885.306 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 65 μέτοχοι με 39.277.842 μετοχές, ήτοι ποσοστό  18,19% του μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων, οι εμπροθέσμως κατατεθειμένες μετοχές εκπροσωπούσαν 17,70% του μετοχικού κεφαλαίου και οι εκπροθέσμως κατατεθειμένες μετοχές εκπροσωπούσαν 0,49% του μετοχικού κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως :

Tα θέματα 1-2 εγκρίθηκαν με τη θετική ψήφο 38.183.310 μετοχών επί συνόλου 39.277.842 μετοχών των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετόχων, ήτοι ποσοστό 97,213%, ενώ ένας μέτοχος που εκπροσωπούσε 26.000 μετοχές έδωσε αρνητική ψήφο.

Τα θέματα 3-5 εγκρίθηκαν με τη θετική ψήφο του συνόλου των μετοχών, ήτοι 39.277.842  των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετόχων.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως κατωτέρω :

1.  Εγκρίθηκαν οι ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας κατά τα ΔΠΧΠ για τη χρήση 2007,  καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2.  Απαλλάχθηκαν  τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2007.

3. Εκλέχθηκε Ορκωτός Ελεγκτής για την χρήση 2008, η ανώνυμη ελεγκτική εταιρία BBO-ΠΡΟΤΥΠΟΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., η οποία θα ορίσει τον τακτικό και αναπληρωματικό Ελεγκτή και εγκρίθηκαν οι αμοιβές αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Εγκρίθηκαν  οι καταβληθείσες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές χρήσεως 2007, όπως εμφανίζονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, και προεγκρίθηκαν  αμοιβές ύψους τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€400.000,00) για τις παρασχεθησόμενες από τα ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2008. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Ανακοινώθηκαν και εγκρίθηκαν  οι με τις από 18.3.2008 και 9.6.2008  αποφάσεις του Δ.Σ. της εταιρίας αντικαταστάσεις των κ.κ. Σ. Παπαγεωργίου και Ι. Τριανταφύλλου από τους κ.κ. Σωτήριο Γαβριήλ και Π. Σκαρμούτσο και του κ. Π. Σκαρμούτσου από τον κ. Γ. Σίμο αντίστοιχα.

04.07.2008 - Σχολιασμός δημοσιεύματος

H ΑΕΓΕΚ αναφορικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΝΕΑ» της Παρασκευής  4.07.2008 με τίτλο «Φρένο στη επέκταση του Μετρό», στις εργασίες του οποίου συμμετέχει η εταιρία ως μέλος της αναδόχου κοινοπραξίας, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1.       Η κατασκευή του σταθμού ΧΟΛΑΡΓΟΥ της Γραμμής 3, του έργου «3 ΣΤΑΘΜΟΙ  του ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ», διεκόπη λόγω εργασιών της Αρχαιολογίας, οι οποίες ολοκληρώθησαν στα τέλη του μηνός Ιουνίου.

2.       Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που απαιτούνται για την παράδοση των χώρων των 3 σταθμών και της υπόγειας στάθμευσης, εκτιμάται ότι, η διακοπή λειτουργίας της γραμμής 3 του Μετρό θα γίνει τον Οκτώβριο του 2008.

3.       Αναφορικά με την λειτουργία των εργοταξίων της κοινοπραξίας ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ οι εργασίες συνεχίζονται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

4.       Τέλος είναι γνωστόν ότι σχετικά με την επίλυση των όποιων οικονομικών ή άλλων  προβλημάτων που αφορούν την ΑΕΓΕΚ, έχει ανακοινωθεί από τις 26 Ιουνίου η καταρχήν συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες και τον επιχειρηματία Ιωάννη Μαρούλη, η οποία στην ολοκλήρωσή της θα ισχυροποιήσει την χρηματοοικονομική θέση της εταιρίας και θα βελτιώσει τα οικονομικά στοιχεία αυτής και του ομίλου.

02.07.2008 - Γνωστοποίηση διορισμού νέου γενικού οικονομικού δ/ντή

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.3340/2005, του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 276 του ισχύοντος  Κανονισμού του Χ.Α., η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3173/02.07.2008 απόφαση του Δ.Σ., ορίσθηκε ο κ. Ιωάννης Τσιτσιλώνης στη θέση του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή του ομίλου ΑΕΓΕΚ σε αντικατάσταση του κ. Ιωάννη Βλάσση.

30.06.2008 - Αναβολή τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της ΑΕΓΕΚ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2008 και ώρα 9.00 π.μ., συγκλήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου.

Επί συνόλου 215.885.306 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 49 μέτοχοι με  38.177.250  μετοχές εμπρόθεσμα κατατεθειμένες, ήτοι 17,68% του συνολικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου.  

Λόγω μη επιτεύξεως της απαραίτητης νόμιμης απαρτίας του 1/5 του καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1  του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει,  η Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε και θα συγκληθεί Α’ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 11 Ιουλίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ., στον ίδιο τόπο για λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29§4 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 3604/2007 και ισχύει, στην αρχική πρόσκληση ορίσθηκε ο ανωτέρω τόπος και χρόνος για τη σύγκληση της Α’ επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

26.06.2008 - Σχολιασμός δημοσιευμάτων

Σε απάντηση της με αρ.πρωτ. 23585/26.06.2008 επιστολής του Χρηματιστηρίου Αθηνών προς την εταιρία ΑΕΓΕΚ αναφορικά με τα άρθρα των ηλεκτρονικών ιστοσελίδων euro2day με τίτλο «ΑΕΓΕΚ: Διορία 2 εβδομάδων στις τράπεζες» και capital.gr με τίτλο «Κατ’ αρχήν συμφωνία ΑΕΓΕΚ» της 26.06.2008, τα οποία αναφέρονται σε ενδεχόμενη επίτευξη συμφωνίας για την είσοδο στην εταιρία του επιχειρηματία κ. Ιωάννη Μαρούλη, η εταιρία εξέδωσε ήδη ανακοίνωση προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με την οποία επιβεβαιώνεται  η επίτευξη της εν λόγω συμφωνίας και δίδονται τα βασικά σημεία αυτής καθώς και οι αναμενόμενες οικονομικές και επιχειρηματικές επιπτώσεις της.

26.06.2008 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι επήλθε κατ’ αρχήν συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες και τον επιχειρηματία κ. Ιωάννη Μαρούλη για την απόκτηση από την εταιρία ΠΡΟΜΑΧΟΣ Α.Ε., συμφερόντων του τελευταίου, ποσοστού μέχρι του 1/3 των μετοχών της ΑΕΓΕΚ και 80% των μετοχών της θυγατρικής εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Τα βασικά σημεία της ανωτέρω συμφωνίας αφορούν τα ακόλουθα :

·      Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΑΕΓΕΚ με θέματα ημερήσιας διάταξης (i) έγκριση επενδυτικού σχεδίου, και (ii) αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά €75.268.962,00 με έκδοση 150.537.924 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη και τιμής διάθεσης ομοίως 0,50 ευρώ εκάστη, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ πιστωτριών τραπεζών, οι οποίες θα αναλάβουν την πλήρη κάλυψη του εν λόγω ποσού.

Τα έσοδα που θα αντληθούν από την προαναφερθείσα αύξηση θα διατεθούν για την αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων της ΑΕΓΕΚ.

·      Πραγματοποίηση  διαδοχικών αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. από τις οποίες θα αντληθούν συνολικά κεφάλαια της τάξεως των €96 εκατ., με καταβολή μετρητών και πλήρη κάλυψη του εν λόγω ποσού από την ΑΕΓΕΚ.

 Τα έσοδα που θα αντληθούν από τις προαναφερθείσες αυξήσεις θα διατεθούν για την αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων και κεφάλαιο κινήσεως της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

·       Μεταβίβαση από την ΑΕΓΕΚ στην εταιρία ΠΡΟΜΑΧΟΣ Α.Ε. πακέτου μετοχών της εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτησίας της, έναντι τιμήματος €20.000.000,0, ώστε, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι εταιρίες ΑΕΓΕΚ και ΠΡΟΜΑΧΟΣ Α.Ε. να καταστούν οι μοναδικοί μέτοχοι της εν λόγω εταιρίας με ποσοστά 20% και 80% αντίστοιχα.

·      Μεταβίβαση ορισμένων ακινήτων, ιδιοκτησίας της ΑΕΓΕΚ και της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., με διάθεση του τιμήματος προς ισόποση εξόφληση τραπεζικών υποχρεώσεων,  καθώς και άρση των υφισταμένων εμπραγμάτων βαρών υπέρ πιστωτριών τραπεζών επί των υπολοίπων ακινήτων των εταιριών.

Μετά την υλοποίηση των ανωτέρω θα επέλθει αύξηση των ιδίων κεφαλαίων και της καθαρής θέσης της εταιρίας και του ομίλου, θα επιτευχθεί σημαντικότατη απομείωση των υφισταμένων τραπεζικών υποχρεώσεων του ομίλου, θα ισχυροποιηθεί η χρηματοοικονομική θέση της θυγατρικής εταιρίας και γενικότερα θα επέλθει βελτίωση των οικονομικών στοιχείων της εταιρίας και του ομίλου.

Για την εφαρμογή του ανωτέρω επενδυτικού σχεδίου θα απαιτηθεί η συναίνεση πιστοδοτριών τραπεζών, έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, των αρμοδίων διοικητικών και χρηματιστηριακών αρχών, της Επιτροπής Ανταγωνισμού συμπεριλαμβανομένης, καθώς και η πλήρωση λοιπών όρων συνήθων σε παρόμοιες συναλλαγές.

20.06.2008 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3340/2005 και το άρθρο 2 παρ. (ιγ) και (ιδ) της απόφασης 3/347/12.07.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας,  στη συνεδρίασή της 20ης Ιουνίου 2008, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, αποφάσισε, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού της αυξήσεως, την επαναφορά του κεφαλαίου στο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου , όπως αυτό είχε διαμορφωθεί πριν από την αύξηση, ύψους 70.000.000,00 ευρώ, που αποφάσισε η 2η επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 19.01.2008.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 107.942.653,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 215.885.306 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη.

Ομοίως, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 20.06.2008, το Διοικητικό Συμβούλιο της θυγατρικής εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, αποφάσισε, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού της αυξήσεως, την επαναφορά του κεφαλαίου στο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου , όπως αυτό είχε διαμορφωθεί πριν από την αύξηση, ύψους 48.934.276,50 ευρώ,  που αποφάσισε η  έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 19.01.2008.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 44.672.865,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 29.781.910 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ εκάστη.

19.06.2008 - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.3340/2005, του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 276 του ισχύοντος  Κανονισμού του Χ.Α., η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την με αριθμό 3166/19.06.2008 απόφαση του Δ.Σ., διορίζεται ο κ. Παντελής Σκαρμούτσος, οικονομολόγος, ως υπεύθυνος του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος κου  Νικoλάου Μπούγαλη.

19.06.2008 - Σχολιασμός δημοσιεύματος

H εταιρία ΑΕΓΕΚ αναφορικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» της Πέμπτης 19.06.2008 με τίτλο «Σοβαρή εμπλοκή στο έργο του μετρό», στις εργασίες του οποίου συμμετέχει η εταιρία ως μέλος της αναδόχου κοινοπραξίας, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1.       Σε ουδεμία περικοπή και μάλιστα αιφνιδιαστική του προσωπικού προέβη η Ανάδοχος Κοινοπραξία και η εταιρία.

2.       Η διακοπή στην οποία αναφέρεται το δημοσίευμα αφορά συγκεκριμένη εργασία και όχι όλο το έργο. Οφείλεται δε σε διαφορετική ερμηνεία τεχνικού θέματος μεταξύ της Αττικό Μετρό και της Αναδόχου Κοινοπραξίας.

Είναι αυτονόητο ότι η Ανάδοχος Κοινοπραξία θα προχωρήσει, μετά την αποσαφήνιση των θέσεων, σε συμμόρφωση με τις επιταγές της Αττικό Μετρό. Οι υπόλοιπες εργασίες συνεχίζονται κανονικά.

13.06.2008 - Ανακοίνωση διάθεσης ετήσιου δελτίου

Η ΑΕΓΕΚ ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007 από σήμερα, 12 Ιουνίου 2007, βρίσκεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού, στα γραφεία της εταιρίας στο Μαρούσι, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, ΤΚ 15125, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.aegek.gr,  και του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr.

10.06.2008 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ  ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 09.06.2008,   επήλθαν οι ακόλουθες μεταβολές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας :

1.     Παραίτηση του κ. Παντελή Σκαρμούτσου, εκτελεστικού μέλους του ΔΣ .

2.     Αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους από τον κ. Γεώργιο Σίμο.

3.     Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, έως τη λήξη της θητείας του, δηλαδή  έως τις 30.06.2009 έχει ως ακολούθως :

Σωτήριος Γαβριήλ                                 Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος/Εκτελεστικό Mέλος

Αθανάσιος Ευμορφόπουλος                    Αντιπρόεδρος/Εκτελεστικό Μέλος

Μιχαήλ Σίμας                                       Δ/νων Σύμβουλος/Εκτελεστικό Μελος

Γεώργιος Σκουλάς                                Εκτελεστικό Μέλος

Θάλεια Πουσκουλού–Λατσένερε              Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Σίμος                                    Εκτελεστικό Μέλος

Σοφία Αγγελοπούλου                           Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θεοφάνης Μπένος                                Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Βασίλειος Σαρσέντης                             Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

4.        Την εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει, με την υπογραφή του και την εταιρική σφραγίδα, ο κ. Σωτήριος Π. Γαβριήλ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

5.     Ο κ. Γεώργιος  Σίμος , Μέλος του Δ.Σ, είναι Πολιτικός Μηχανικός,  απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και  διπλωματούχος Πολ. Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μέχρι την αποστράτευσή του το 1999 με τον βαθμό του  Αντιστρατήγου , διετέλεσε σε επιτελικές θέσεις στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ, στρατιωτικός ακόλουθος στην Ουάσιγκτον (Washington    D.C.) και Δ/ντής Μηχανικού του Ελλ.Στρατού.  Από το 1999 και εντεύθεν δραστηριοποιείται  στο ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα  διηύθυνε  το ευρωπαικό τμήμα της εισηγμένης εταιρίας στο Χρηματιστήριο του Τορόντο SUSTAINALBLE ENERGY TECHNOLOGIES    (STG), επίσης διετέλεσε επικεφαλής της Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ  και σύμβουλος Διοίκησης της εισηγμένης στο Χ.Α. ΒΕΤΑΝΕΤ  Α.Ε.          

10.06.2008 - Σχολιασμός δημοσιεύματος

Σε απάντηση της με αρ.πρωτ. 2634/09.06.2008 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς την εταιρία ΑΕΓΕΚ αναφορικά με το άρθρο της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας  euro2day της 09.06.2008 με τίτλο «ΑΕΓΕΚ: ‘Φρέσκα’ κεφάλαια 25 εκ. δίνει η Ιόνιος», το οποίο αναφέρεται στην κατάθεση πρότασης ενδιαφερόμενου επενδυτή εις χείρας πιστωτριών τραπεζών για συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στην ΑΕΓΕΚ , η εταιρία δεν είναι σε θέση να προβεί σε σχολιασμό δημοσιευμάτων στο μέτρο που αυτά αναφέρονται σε γεγονότα τα οποία δεν ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης και δραστηριοτήτων της.

Η εταιρία δεν μετέχει σε συζητήσεις με ενδιαφερόμενους  επενδυτές, όμως γνωρίζει από τις πιστώτριες τράπεζες ότι έχει εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον και έχει παράσχει τις οικονομικής φύσεως πληροφορίες που της ζητήθηκαν από τις εν λόγω τράπεζες.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον πραγματοποιηθεί πώληση μετοχών, η οποία θα γνωστοποιηθεί στην εταιρία, η εταιρία θα προβεί άμεσα στις αναγκαίες ανακοινώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

09.06.2008 - Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

Η ΑΕΓΕΚ, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 3 (ιστ) (ββ) και 21 του ν. 3556 / 2007 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Παντελής Σκαρμούτσος, Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρίας και υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.3340/2005, προέβη στις 09.06.2008 σε αγορά 20.000  κοινών μετοχών της εταιρίας συνολικής καθαρής αξίας 5.400,00 ευρώ.

06.06.2008 - Ανακοίνωση για την αναδιατύπωση των στοιχείων και πληροφοριών και των οικονομικών καταστάσεων Α τριμήνου 2008

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι προέβη σε αναδιατύπωση των στοιχείων και πληροφοριών καθώς επίσης και των ενδιάμεσων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01.01.2008 εως 31.03.2008  για το σκοπό της εναρμόνισής τους με τα οριζόμενα στην υπ’αρ. 6/448/11.10.2007 (ΦΕΚ B΄ 2092-29.10.2007) απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τα ως άνω στοιχεία και πληροφορίες δημοσιεύονται εκ νέου το Σάββατο 07.06.2008 στην εφημερίδα "ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ” και έχουν αναρτηθεί μαζί με τις αναδιατυπωμένες οικονομικές καταστάσεις από σήμερα 06.06.2008, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.ase.gr) και της εταιρίας (http://www.aegek.gr).

05.06.2008- Πρόσκληση σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ΑΕΓΕΚ

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας «ΑΕΓΕΚ – Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων» και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 3160/04.06.2008, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην 68η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, την Δευτέρα  30 Ιουνίου 2008 και ώρα 9.00’ π.μ., στην έδρα της εταιρίας στο Μαρούσι Αττικής (Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.         Υποβολή και έγκριση των ετήσιων (ατομικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2007, συνοδευόμενες από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2.        Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2007.

3.        Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή τακτικού και αναπληρωματικού για την χρήση 2008.

4.        Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2007. Προσδιορισμός και προέγκριση των κατά τα άνω αμοιβών για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες στη χρήση 2008.

 5.       Aνακοίνωση και έγκριση της αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

6.        Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη Γενική Συνέλευση επί όλων ή μερικών από τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α’ επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση στις 11 Ιουλίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

 Οι κ.κ. μέτοχοι και κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πιο πάνω Γενικές Συνελεύσεις είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτές, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης). Προς διευκόλυνση των ανωτέρω προσώπων που επιθυμούν να εκπροσωπηθούν στις ως άνω Συνελεύσεις από αντιπρόσωπό τους, διατίθεται έντυπο πληρεξουσιότητας σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρίας και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας (http://www.aegek.gr).

Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306002, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

05.06.2008 - Διευκρίνιση σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των ορίων του άρθρου 9 του Ν.3556/2007

H εταιρία ΑΕΓΕΚ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με το ν.3556/2007 και την εγκύκλιο 37/2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα "Λειτουργία των Κοινών Επενδυτικών μερίδων και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 3/403/8.11.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς",  κάθε υπόχρεο πρόσωπο, που τυγχάνει συνδικαιούχος με τρίτα πρόσωπα σε κοινή επενδυτική μερίδα, για τον υπολογισμό των ορίων που προβλέπονται στην παρ.1 του αρθρ. 9 του Ν.3556/2007, οφείλει να αθροίζει τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε κινητές αξίες που ανήκουν στην ατομική του μερίδα με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν σε κινητές αξίες που περιέχονται στην κοινή επενδυτική μερίδα, των οποίων είναι συγκύριος.
H ίδια υποχρέωση, βάσει του Ν.3556/2007, βαρύνει και έκαστο των λοιπών συνδικαιούχων της κοινής μερίδας.

30.05.2008 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι :

 -οι ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 01.01.2008 εως 31.03.2008 αναρτήθηκαν σήμερα, 30.05.2008, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.ase.gr) και της εταιρίας (http://www.aegek.gr)  

 -τα συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 01.01.2008 εως 31.03.2008 δημοσιεύθηκαν σήμερα, 30.05.2008, στην εφημερίδα "ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ” και αναρτήθηκαν επίσης, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.ase.gr) και της εταιρίας (http://www.aegek.gr).

19.05.2008 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι  κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας την 19η Μαΐου 2008, αποφασίστηκε η παράταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, κατά ένα (1) μήνα, ήτοι μέχρι και  την 19 Ιουνίου 2008, της εκ του νόμου προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών του άρθρου 11 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920  για την  κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αναλογεί στις πιστώτριες τράπεζες ύψους 40.000.000,00 ευρώ,  στο  πλαίσιο της απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 19.01.2008.

13.05.2008 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι  σήμερα, Δευτέρα  12 Μαΐου 2008, υπεγράφη από την κοινοπραξία «ΑΕΓΕΚ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.- ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.- ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.- ΕΚΤΕΡ Α.Ε.», η 3η συμπληρωματική σύμβαση για την κατασκευή του έργου  «Κατασκευή νέου στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (424ΓΣΝΘ) »

Κύριος του έργου είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γενικό Επιτελείο Στρατού /737 Διεύθυνση Στρατιωτικών Έργων/Τμήμα  κατασκευών).

Η θυγατρική της ΑΕΓΕΚ, εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. συμμετέχει στην ανωτέρω κοινοπραξία με ποσοστό 20%.

Το συμβατικό αντάλλαγμα της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 23.580.532,82 ευρώ συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων,  αναθεώρησης και ΦΠΑ και η περίοδος κατασκευής  υπολογίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

Η ως άνω κοινοπραξία έχει αναλάβει την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών για την ολοσχερή, εμπρόθεσμη και έντεχνη  εκπλήρωση των υποχρεώσεων για τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, δοκιμές, ρυθμίσεις και εποπτεία λειτουργίας μέχρι την οριστική  παράδοση του  νέου στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

08.05.2008 - Ανακοίνωση (συμπληρωματική) της από 05.05.08 ανακοίνωσης της ΑΕΓΕΚ προς το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2007 της Εταιρίας.

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. HERMES15003/05.05.2008 ανακοίνωσης της Εταιρίας σχετικά με αναταξινόμηση κονδυλίων των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2007, η Εταιρία πληροφορεί περαιτέρω το επενδυτικό κοινό ότι στις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 2007, οι οποίες είναι ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και της ΑΕΓΕΚ από την 05.05.2008, έχουν επέλθει επί μέρους αλλαγές και έχουν παρασχεθεί  διευκρινίσεις, οι οποίες αναλυτικά έχουν ως ακολούθως:

1. Στον πίνακα  της σημείωσης 3.3 των οικονομικών καταστάσεων με τίτλο «Στοιχεία Κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης»,  το ποσό μείωσης των λοιπών αποθεματικών ύψους €9.200,38 χιλ. προέκυψε κυρίως λόγω παύσης ενοποίησης της εταιρίας ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε., η συμμετοχή της ΑΕΓΕΚ στην οποία επωλήθη την 21.12.2007.

2. Η συμμετοχή της ΑΕΓΕΚ στην ανώνυμη εταιρία ΕΚΤΕΡ Α.Ε., η οποία περιλαμβάνεται στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού, είχε αναγραφεί εκ παραδρομής στην σημ. 6 του κεφαλαίου 7.6 των οικονομικών καταστάσεων, ως «επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση» αντί του ορθού «επενδύσεις κατεχόμενες προς πώληση».

3. Κατά την εκτίμηση της Εταιρίας  λόγω της σημαντικότατης μειώσεως του συνόλου των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων  τραπεζικών υποχρεώσεων του Ομίλου την 31.12.2007, οι οποίες διαμορφώθηκαν  σε € 111 εκ. από € 312 εκ. την 31.12.2006,  δηλαδή παρουσίασαν μείωση  κατά € 201 εκ. ή ποσοστό 64%, δεν συντρέχει αξιόλογος κίνδυνος από μεταβολή των επιτοκίων. 

Σε κάθε περίπτωση η ανάλυση ευαισθησίας των τραπεζικών υποχρεώσεων της Εταιρίας σε περίπτωση ενδεχόμενης μεταβολής των επιτοκίων, έχει ως ακολούθως :

Τα δάνεια του Ομίλου, όπως αυτά απεικονίζονται στο κεφάλαιο 9.18 των οικονομικών καταστάσεων, εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα :

(ποσά σε χιλ. ευρώ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2007

31/12/2006

Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις

91.091,45

288.375,15

39.436,84

232.909,02

Μακροπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις

19.645,64

23.649,99

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΑ

110.737,09

312.025,15

39.436,84

232.909,02

 Σε περίπτωση ενδεχόμενης αύξησης των επιτοκίων κατά ποσοστό 1%,  η επίπτωση στα αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρίας αντίστοιχα θα ήταν:

(ποσά σε χιλ. ευρώ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2007

31/12/2006

Όμιλος

-1.110

-3.120

-1.110

-3.120

Εταιρία

-400

-2.330

-400

-2.330

4. Στον πίνακα της σημείωσης 3.1 των οικονομικών καταστάσεων με τίτλο «Στοιχεία Ισολογισμού Ενεργητικό» προστέθηκε η γραμμή «Συμμετοχές σε επιχειρήσεις» που αναφέρεται στη σημείωση 9.5 των οικονομικών καταστάσεων. Επίσης ποσό ύψους €16.800 χιλ. μεταφέρθηκε από τα «Λοιπά στοιχεία πάγιου ενεργητικού» (σημ. 9.6 των οικονομικών καταστάσεων) στο κονδύλι «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού» (σημ. 9.11 των οικονομικών καταστάσεων). Το εν λόγω ποσό αφορά απαιτήσεις από πελάτες εξωτερικού. Ειδικότερα αφορά απαίτηση της συγχωνευθείσας εταιρίας ΕΤΕΠ ΑΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί ως οφειλόμενη στο πλαίσιο διακρατικής ελληνολιβυκής συμφωνίας (ΦΕΚτ.Α.79/1999). Η ως άνω συμφωνία είναι σε ισχύ και, με βάση τα ανωτέρω, η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι η είσπραξη του ανωτέρω ποσού θα λάβει χώρα μέχρι τέλους 2009.

5. Στον πίνακα της σημείωσης 9.13 των οικονομικών καταστάσεων το ποσό των €32.985,89 χιλ. στον λογ/σμό «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού» που αφορούσε κυρίως απαιτήσεις από κοινοπραξίες είχε εκ παραδρομής συμπεριληφθεί στο κονδύλιο «Απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων» και μεταφέρθηκε στο κονδύλι «Απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων εταιριών».

6. Στον πίνακα της σημείωσης 9.21 των οικονομικών καταστάσεων δεν συμπεριελήφθη στο κονδύλιο των «Επιχορηγήσεων επενδύσεων παγίου ενεργητικού» ποσό ύψους €73.034,89 χιλ., το οποίο αφορούσε επιχορηγήσεις παγίων της πρώην συνδεδεμένης εταιρίας ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ. συνεπεία της μη ενοποίησης της εν λόγω εταιρίας. Η ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ έπαψε να ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2007 λόγω πωλήσεως της εν λόγω συμμετοχής προ του τέλους της χρήσεως 2007. Η ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. περιλαμβανόταν  στις ενοποιημένες οικονομικές  καταστάσεις της ΑΕΓΕΚ την 31.12.2006.

 7.  Η διενέργεια πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων, συνολικού ποσού €93 εκ.,  για ακίνητα και βραδέως κινούμενα υπόλοιπα απαιτήσεων, αυτή αφορά κυρίως απαιτήσεις ύψους €66 εκ. της περιόδου 2004 -2005, ύψους €21 εκ. της περιόδου 2006 , και τέλος ύψους €6 εκ. της περιόδου 2007. Η διοίκηση της Εταιρίας κατά τις προηγούμενες χρήσεις έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος σχηματισμού σχετικής πρόβλεψης, θεωρώντας ότι υπάρχει σχετικά μεγάλη πιθανότητα είσπραξης των εν λόγω απαιτήσεων. Κατά την τρέχουσα χρήση η παρούσα διοίκηση, κρίνοντας με πιο συντηρητικό πνεύμα και με σκοπό την εξυγίανση του ισολογισμού της, συνεκτιμώντας τα κέρδη από την πώληση της συμμετοχής στην εταιρία ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ, προέβη σε αλλαγή στις λογιστικές εκτιμήσεις, εφαρμόζοντας αυστηρότερα κριτήρια αναφορικά με τα ακίνητα ή βραδέως κινούμενα υπόλοιπα απαιτήσεων, θεωρώντας ότι όσα υπόλοιπα δεν εξυπηρετούνται σε χρονικό διάστημα πλέον των δύο (2)  χρήσεων, πρέπει να διαγράφονται. Το γεγονός αυτό σε κάθε περίπτωση δεν  σημαίνει, ότι η εταιρία παραιτείται του δικαιώματος διεκδίκησης και είσπραξης των απαιτήσεων αυτών .

05.05.2008 - ANAKOINΩΣΗ

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι στα δημοσιευθέντα, βάσει του νόμου 2190/1920, άρθρο 135 -για επιχειρήσεις που  συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ-, Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες  της χρήσης  2007 γίνεται αναταξινόμηση κονδυλίων, για λόγους ορθότερης απεικόνισης.

Ειδικότερα  η αναταξινόμηση αφορά στα κονδύλια «Πάγια στοιχεία ενεργητικού» και «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού», τα οποία είχαν  δημοσιευθεί ως ακολούθως: 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

 

 

 

 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

                ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

31/12/2007   

31/12/2006

 

31/12/2007

31/12/2006

 

 

 

Πάγια στοιχεία ενεργητικού

 

88.290,12

289.516,15

 

46.945,17   

115.304,87

 

 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

 

93.509,48

176.605,38

 

18.659,94

105.269,78

 

 

 

 

 

 

                                                     

αντί του ορθού :

 

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

 

 

 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31/12/2007   

31/12/2006

31/12/2007

31/12/2006

 

 

 

Πάγια στοιχεία ενεργητικού

71.490,12

272.716,15

30.145,17   

  98.504,87

 

 

 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

 110.309,48

193.405,38

                       35.459,94

122.069,78

 

 

 

 

 

 

 

                           

Η παραπάνω αλλαγή, η οποία δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στα αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια της εταιρίας και του ομίλου,  δημοσιεύεται την Δευτέρα 05.05.2008 στις εφημερίδες ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ, ΕΣΤΙΑ και στην τοπική εφημερίδα ΑΜΑΡΥΣΙΑ.

24.04.2008- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι  την Πέμπτη  24 Απριλίου 2008 υπεγράφη από την θυγατρική της εταιρία  ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.  η σύμβαση για την κατασκευή του έργου «ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ :  Έργο  Στεγανοποίησης  Λεκάνης  Ελάτης –  Οδοί  Αποκατάστασης κατακλυζομένων τμημάτων  Οδοποιίας – Κατασκευή Γεφυρών Παλιουριάς – Παναγιάς, Δήμητρας – Παλιουριάς και Καρπερού - Νησιού. Σύμβαση ILH-4 (1274004)»

Κύριος του έργου είναι η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. / ΔΑΥΕ.

Η συνολική δαπάνη της ως άνω σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 32.105.974,00 χωρίς Φ.Π.Α.

Αντικείμενο του έργου είναι η στεγανοποίηση της λεκάνης του ταμιευτήρα (αποστραγγιστικές σήραγγες, σήραγγες τσιμεντενέσεων κλπ) του υδροηλεκτρικού έργου Ιλαρίωνα Κοζάνης και η κατασκευή νέου οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής του έργου.

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι 32 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

24.04.2008 - ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ)

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί ότι  θα προβεί σε αναδημοσίευση και ανάρτηση εκ νέου των Στοιχείων  & Πληροφοριών των ετήσιων ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2007 της εταιρία  ς, σύμφωνα με το Κ.Ν.2190/1920, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές     καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ, καθώς επίσης και των ενοποιημένων και μη     οικονομικών     καταστάσεων της εταιρίας χρήσης 2007, τη Δευτέρα 5 Μαΐου 2008 στις ιστοσελίδες της     εταιρίας  (www.aegek.gr) και του Χ.Α. (www.ase.gr), για λόγους παροχής διευκρινίσεων, διορθώσεων,     περαιτέρω αναλύσεων και αναταξινόμησης κονδυλίων των εν λόγω Στοιχείων & Πληροφοριών, προς το     σκοπό αρτιότερης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού .

Σχετική ανακοίνωση για τις ως άνω μεταβολές θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο του Χ.Α. και στις      εφημερίδες EΣΤΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ και ΑΜΑΡΥΣΙΑ, κατά την ίδια ημερομηνία, ήτοι 5 Μαΐου 2008.

23.04.2008 - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ

Σχετικά με το δημοσίευμα της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας Capital.gr της 22ης  Απριλίου 2008 αναφορικά με το υποτιθέμενο  σενάριο ένταξης της εταιρίας στις διατάξεις του άρθρου 99 του νέου πτωχευτικού κώδικα, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, επισημαίνουμε ότι :

 1.Η εταιρία, ως μόνη δικαιούχος να υποβάλλει αίτηση για τη «διαδικασία συνδιαλλαγής» του νέου πτωχευτικού κώδικα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,  δεν έχει κανένα λόγο να εξετάσει το ενδεχόμενο υπαγωγής της στην ως διαδικασία, δεδομένου ότι η λειτουργία της και η εκτέλεση των έργων συνεχίζεται ομαλά και απρόσκοπτα.

 2.Η εταιρία λειτουργεί με βάση τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και η διοίκηση της ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα αρμόδια εταιρικά όργανα, τα οποία και μόνον λαμβάνουν τις αποφάσεις που αφορούν την επιχείρηση.           

02.04.2008 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ, σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεών της,  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι :

(α)     απέστειλε στην εταιρία DSC επιστολή με την οποία γνωστοποιείται στην τελευταία η λύση της επενδυτικής συμφωνίας και αναφέρονται οι επί μέρους συμφωνηθέντες όροι στους οποίους δεν ανταποκρίθηκε η αντισυμβαλλόμενη εταιρία DSC στο πλαίσιο του πλέγματος των συμφωνιών, οι οποίες υπεγράφησαν την 31.10.2007 τόσο μεταξύ της εταιρίας, της αντισυμβαλλόμενης ινδικής εταιρίας και της θυγατρικής εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (πρώην ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ), όσο και μεταξύ των άνω συμβαλλομένων και των τραπεζών ALPHA BANK και ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ρητά επιφυλασσομένης της εταιρίας για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις και το αντίστοιχο εφαρμοστέο δίκαιο.

(β)     η εταιρία DSC απέστειλε ομοίως στην εταιρία, στη θυγατρική εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και στις τράπεζες ALPHA BANK και ΠΕΙΡΑΙΩΣ  επιστολή λύσης από την πλευρά της των άνω συμφωνιών, επιφυλασσομένη για την επιδίωξη των επικαλούμενων δικαιωμάτων της.

01.04.2008 - Απάντηση στην από 31.03.2008/αρ.πρωτ. ΕΚ 1493 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σε απάντηση της με αρ.πρωτ. Ε.Κ.: 1493/31.03.2008 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς την εταιρία μας , αναφορικά  με την από 31.3.2008 ανακοίνωση της εταιρίας μας στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., γνωστοποιούνται τα εξής:

1.   Η έννοια της αναφοράς «… μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ανακοινωθεισών αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου …» είναι ότι η εταιρία οφείλει να αναμείνει την πάροδο της παρεχόμενης από τον νόμο τετράμηνης προθεσμίας για την κάλυψη της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά 70.000.000 ευρώ, που αποφάσισε η από 19.01.2008 2η επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ της εταιρίας DS Constructions Ltd, ως στρατηγικού επενδυτή, καθώς και των πιστωτριών Τραπεζών. Εάν δε η κάλυψη του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, τούτο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της καλύψεως σύμφωνα με την σχετική πρόβλεψη της ως άνω αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13α §1 του κ.ν. 2190/1920.

2.   Μέχρι σήμερα  δεν έχει περιέλθει στην εταιρία στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει αρθεί το ενδιαφέρον των Τραπεζών για να συμμετάσχουν στην ως άνω αύξηση. Προς διακρίβωση πάντως της θέσεώς των, άμεσα η εταιρία κοινοποιήσε την ως άνω επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), προκειμένου  αυτές να λάβουν γνώση και θέση επί των τιθέμενων ερωτημάτων. 

3.   Σε περίπτωση ματαιώσεως μερικώς ή ολικώς της ως άνω αυξήσεως, η εταιρία θα εξετάσει εναλλακτικούς τρόπους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στα οικονομικά ή άλλα μεγέθη της εταιρίας.

4.   Οι πιστώτριες Τράπεζες δεν έχουν προβεί σε άλλες ενέργειες για την είσπραξη των προς αυτές οφειλών.

31.03.2008 - Απάντηση στην από 28.03.2008/αρ.πρωτ. ΕΚ 169 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σε απάντηση της με αρ.πρωτ. Ε.Κ.: 169/28.3.2008 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς την εταιρία μας , αναφορικά  με την από 28.3.2008 ανακοίνωση της εταιρίας μας στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., γνωστοποιούνται τα εξής:

1. Οπως προκύπτει από σχετική επιστολή των τραπεζών ΑLPHA και ΠΕΙΡΑΙΩΣ, οι τράπεζες  θεώρησαν ότι η συναλλακτική συμπεριφορά της DSC, και ειδικώτερα η μη έκδοση εγγυητικής επιστολής που αφορούσε την συμμετοχή της ως άνω εταιρίας στη  χρηματοδότηση της ΑΕΓΕΚ για την κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεών της, αποτέλεσε εν τοις πράγμασι σιωπηρή μονομερή εκ μέρους της DSC καταγγελία της τριμερούς συμφωνίας.

2. Η ΑΕΓΕΚ θεωρεί ότι προυπόθεση ισχύος της τριμερούς συμφωνίας μεταξύ αυτής, των τραπεζών και της εταιρίας DSC ήταν η άμεση ανταπόκριση της εν λόγω εταιρίας ως προς το σύνολο των υποχρεώσεών της. Συνεπώς, εκτιμά ότι, δεδομένης της λύσης της τριμερούς συμφωνίας, τα αποτελέσματα αυτής ενεργούν έναντι όλων των συμβαλλομένων.

3. Η εταιρία θα επεξεργαστεί εναλλακτικά σενάρια εξυγίανσης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ανακοινωθεισών αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, δεδομένου ότι οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν την 19.01.2008 και, καθώς δεν είχε ταχθεί βραχύτερη προθεσμία για την κάλυψη των εν λόγω αυξήσεων, ισχύει η εκ του νόμου προβλεπόμενη τετράμηνη προθεσμία.

28.03.2008 - ANAKOINΩΣΗ

Η ΑΕΓΕΚ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι περιήλθε εις γνώση της, μέσω επιστολής η οποία εστάλη από τις ALPHA BANK και Τράπεζα Πειραιώς προς την ινδική εταιρία DSC και κοινοποιήθηκε στην εταιρία, το γεγονός ότι οι ως άνω Τράπεζες θεώρησαν λυθείσα την τριμερή «Συμφωνία αναδιοργάνωσης υποχρεώσεων», η οποία υπεγράφη στις 31.10.2007 μεταξύ των εν λόγω Τραπεζών, της DSC και των εταιριών ΑΕΓΕΚ και ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., συνεπεία της μη υλοποίησης από πλευράς DSC των αναληφθεισών έναντι των προαναφερθεισών Τραπεζών υποχρεώσεων. Η εταιρία θα προβεί στις κατάλληλες ενέργειες μετά από εκτίμηση της εξελίξεως αυτής.

19.03.2008 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 18.03.2008,   επήλθαν οι ακόλουθες μεταβολές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας :

1. Παραίτηση των κ.κ. Σπυρίδωνος Παπαγεωργίου και Ιωάννη Τριανταφύλλου, Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου αντίστοιχα και εκτελεστικών μελών του ΔΣ .

2. Αντικατάσταση των παραιτηθέντων από τους κ.κ. Σωτήριο Γαβριήλ και Παντελή Σκαρμούτσο.

3. Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως :

Σωτήριος Γαβριήλ                                -    Πρόεδρος  & Δ/νων Σύμβουλος/ Εκτελεστικό μέλος

Μιχαήλ Σίμας                                      -    Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό μέλος

Αθανάσιος Ευμορφόπουλος                  -    Αντιπρόεδρος & Τεχνικός Δ/ντής / Εκτελεστικό μέλος

Παντελής Σκαρμούτσος                        -    Εκτελεστικό μέλος

Γεώργιος Σκουλάς                               -    Εκτελεστικό μέλος

Σοφία Αγγελοπούλου                           -    Μη εκτελεστικό μέλος

Θάλεια Πουσκουλού - Λατσένερε          -    Εκτελεστικό μέλος

Βασίλειος Σαρσέντης                            -    Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Θεοφάνης Μπένος                               -    Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

4. Την εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει, με την υπογραφή του και την εταιρική σφραγίδα, ο κ. Σωτήριος Π. Γαβριήλ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

5. Ο κ. Σωτήριος Π. Γαβριήλ, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρίας, είναι απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και διπλωματούχος Πολ. Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μετά την αποστράτευσή του με αίτησή του, κατά το έτος 1977 , διηύθυνε  ως εργοταξιάρχης μεγάλα  τεχνικά έργα, αρχικά στον όμιλο των εταιριών ΕΔΟΚ Α.Ε.– ΕΤΕΡ Α.Ε., στην συνέχεια στην εταιρία ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.  και στην εταιρία ΓΕΚ Α.Ε. Από το έτος 1989 πέρασε στον Τραπεζικό κλάδο, αναλαμβάνοντας θέσεις Δ/ντού  και Γεν. Δ/ντού σε εταιρίες του ομίλου της ALPHA BANK ( ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε. – ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε-) και στην συνέχεια στον όμιλο της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε.- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε.), ενώ από το έτος 2004 - 2007 διετέλεσε αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής της ως άνω Τραπέζης.

 Ο κ. Παντελής Σκαρμούτσος, Μέλος του Δ.Σ., είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά, με εμπειρία στον τραπεζικό και κατασκευαστικό κλάδο από το 1980.

11.03.2008 - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ

Σε απάντηση της από 11.03.2008 επιστολής σας με αρ. πρωτ. 7787 αναφορικά με το άρθρο της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας  Euro2day της 11.03.2008 με τίτλο «ΑΕΓΕΚ : Ναυαγεί το deal με DS Construction», η εταιρία διαψεύδει το περιεχόμενο του εν λόγω δημοσιεύματος και  ειδικότερα :

Όπως έχει αναφέρει η εταιρία και στην από 25.02.2008 ανακοίνωσή της, η διαδικασία απόσχισης του κατασκευαστικού κλάδου της ΑΕΓΕΚ και εισφοράς του στη θυγατρική εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., η οποία αποφασίσθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των δύο εταιριών στις 19.01.2008, ολοκληρώθηκε στις 15.02.2008 με την έκδοση απόφασης της οικείας Νομαρχίας. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκαν και οι αυξήσεις κεφαλαίου των δύο εταιριών ΑΕΓΕΚ και ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., από τις οποίες θα αντληθούν κεφάλαια ύψους €70 εκατομμυρίων και  €80 εκατομμυρίων αντίστοιχα, και οι σχετικές διαδικασίες ολοκληρώνονται εντός των νομίμων προθεσμιών στο πλαίσιο της ισχύουσας από 31.10.2007 επενδυτικής συμφωνίας με την εταιρία DSC, η οποία εξακολουθεί ισχύουσα χωρίς να έχει καταγγελθεί από κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας από 31.10.2007 επενδυτικής συμφωνίας δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ούτε και έχει συμφωνηθεί με τη DSC, η εκ μέρους της προκαταβολή οποιουδήποτε ποσού έναντι της συμμετοχής της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί άπαξ κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της εν λόγω διαδικασίας.

Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι δεν είναι σωστή η πληροφόρηση ότι έχουν εγκριθεί τα «ενημερωτικά της διπλής αύξησης κεφαλαίου σε ΑΕΓΕΚ και ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (πρώην ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ) 70 εκατ. ευρώ και 80 εκατ. ευρώ αντίστοιχα». Η εταιρία έχει καταρτίσει και διαθέσει στο επενδυτικό κοινό μόνον το Πληροφοριακό Σημείωμα αναφορικά με την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου και τη μεταβολή δραστηριότητας της, ενώ το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο (το οποίο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι αναγκαίο μόνο για την αύξηση του κεφαλαίου της ΑΕΓΕΚ και την εισαγωγή των νέων μετοχών που θα προκύψουν από την εν λόγω αύξηση στο ΧΑ) πρόκειται να υποβληθεί προς έλεγχο στις αρμόδιες αρχές εντός του επομένου διαστήματος.

25.02.2008 - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ

Σχετικώς με το άρθρο της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας  Reporter.gr της 25.02.2008 με τίτλο «ΑΕΓΕΚ : Χαλάει το deal με τους ινδούς», η εταιρία διαψεύδει το εν λόγω δημοσίευμα, το οποίο δεν διασταυρώθηκε  ως προς την ορθότητα των πληροφοριών του , ως όφειλε, από τον συντάκτη του σε επικοινωνία με την εταιρία μας.

Η διαδικασία απόσχισης του κατασκευαστικού κλάδου της ΑΕΓΕΚ και εισφοράς του στη θυγατρική εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., η οποία αποφασίσθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των δύο εταιριών στις 19.01.2008, ολοκληρώθηκε στις 15.02.2008 με την έκδοση απόφασης της οικείας Νομαρχίας. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκαν και οι αυξήσεις κεφαλαίου των δύο εταιριών ΑΕΓΕΚ και ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., από τις οποίες θα αντληθούν κεφάλαια ύψους €70 εκατομμυρίων και  €80 εκατομμυρίων αντίστοιχα.  Για όλα τα ανωτέρω η εταιρία έχει ήδη προβεί σε αναλυτικές ενημερώσεις προς το επενδυτικό κοινό.

Όπως είναι προφανές, οι σχετικές διαδικασίες ολοκληρώνονται εντός των νομίμων προθεσμιών στο πλαίσιο της ισχύουσας από 31.10.2007 επενδυτικής συμφωνίας με την εταιρία DSC και τις πιστώτριες τράπεζες. “  

25.02.2008 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι  το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2008 υπεγράφη από την θυγατρική της εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.  η σύμβαση για την κατασκευή του έργου «PROJECT : "Saranda - Konispol (Sagiada) Road Civil Works Contract"» . H εν λόγω υπογραφή έγινε στην πόλη Σαγιάδα επί των Ελληνοαλβανικών συνόρων, παρουσία του Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος κ. Πέτρου Δούκα, του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντωνίου Μπέζα, του Υπουργού Οικονομίας και Ενέργειας της Αλβανίας κ. Ruli και άλλων υψηλόβαθμων κυβερνητικών παραγόντων των δύο χωρών.

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται κατά 80% από την Ελληνική Δημοκρατία, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο του προγράμματος Ανάπτυξης HIPERB (Hellenic Plan for the Economic Reconstruction of the Balkans) και κατά 20% από την Δημοκρατία της Αλβανίας.

Κύριος του έργου είναι το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών της Αλβανίας.

Η συνολική δαπάνη της ως άνω σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 28.874.111,19 χωρίς Φ.Π.Α.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή τμήματος του οδικού άξονα «Βορράς – Νότος»  στην Αλβανία, μήκους 40,5 χλμ., από τη θέση  «Konispol» (Ελληνικά σύνορα) μέχρι τους Αγ. Σαράντα. Συγκεκριμένα, το τεχνικό αντικείμενο της υπόψη εργολαβίας περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης και συντήρησης του υφιστάμενου οδικού άξονα σε μήκος 34,5 χλμ και εργασίες κατασκευής εθνικής οδού σε νέα χάραξη  σε μήκος 6 χλμ.

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι 2  χρόνια από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

19.02.2008 - ΑΚΥΡΩΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΕΓΕΚ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΑΕΓΕΚ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 19.01.2008, μεταξύ άλλων θεμάτων, αποφάσισε:

  • την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 70.000.000,00 ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος των παλιών μετόχων υπέρ της εταιρίας DS Constructions Ltd (DSC) και πιστωτριών τραπεζών, με την έκδοση 140.000.000 νέων ονομαστικών κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη, με τιμή διάθεσης 0,50 ευρώ εκάστη.

Οι μετοχές που θα προκύψουν από την εν λόγω αύξηση θα εισαχθούν στο σύστημα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου για την εισαγωγή τους.

  • τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 80.475,00 ευρώ  λόγω μείωσης του αριθμού των προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών από 3.195.000 σε 3.034.050, με ακύρωση  160.950 ιδίων προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη, λόγω συμπλήρωσης της προθεσμίας  τριών (3) ετών από την ημερομηνία απόκτησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920,

 Οι ως άνω 160.950 μετοχές αποκτήθηκαν κατά το διάστημα 15.12.2003 – 22.3.2004 και 27.12.2004-07.01.2005 σε εκτέλεση των από 4.4.2003 και 29.6.2004  αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρίας.

  • τη μετατροπή των απομενουσών μετά την ανωτέρω ακύρωση 3.034.050 προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη, σε αντίστοιχο αριθμό κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη, και

Μετά τις επελθούσες κατά τα άνω μεταβολές , το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται πλέον σε 177.942.653,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 355.885.306 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ' αριθμ. Κ2-988/28.01.2008 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία των εν λόγω μεταβολών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 18.02.2008, ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης των ιδίων μετοχών της Εταιρίας και ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων εκ μετατροπής μετοχών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας ορίζεται ότι, από την 22.02.2008 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 160.950 ιδίων προνομιούχων μετοχών, οι οποίες ακυρώνονται. Η 21.02.2008, ορίζεται ως τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης των απομενουσών 3.034.050 προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Από την επομένη εργάσιμη, 22.02.2008 και μέχρι την 28.02.2008 παύει η διαπραγμάτευση των 3.034.050 προνομιούχων ονομαστικών άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρίας προκειμένου να μετατραπούν σε ισάριθμες, 3.034.050 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη.

Η επαναδιαπραγμάτευση των 3.034.050 νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. ορίζεται για την 29.02.2008 . Από την ίδια ημερομηνία, και μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 70.00.000,00 ευρώ και την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου για την εισαγωγή των νέων 140.000.000 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών,  ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη, που θα προκύψουν από την εν λόγω αύξηση με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλιών μετόχων, το νέο σύνολο μετοχών της Εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 215.885.306 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210-6306002, κα M. Σταυρογιάννη).

19.02.2008 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΕΜ-2257/15.02.2008 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών (Νομαρχία Αθηνών / Ανατολικός Τομέας / Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών), με την οποία :

(α)       εγκρίθηκε η απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της ΑΕΓΕΚ και η εισφορά και απορρόφησή του από τη θυγατρική εταιρία ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με την από 31.10.2007 λογιστική κατάσταση του εισφερόμενου κλάδου, την από Δεκεμβρίου 2007 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή Ευθύμιου Κουτρουμπή, τη με αριθμό 3321/21.01.2008 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας Ρόντου-Μονδέλου, και τις από 19.01.2008 αποφάσεις των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των δύο εταιριών.

(β)        εγκρίθηκαν, μεταξύ άλλων τροποποιήσεων του καταστατικού της απορροφώσας εταιρίας,

-           η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας από «ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και η αλλαγή του διακριτικού τίτλου από «ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ» σε «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ».

-           η αλλαγή του σκοπού της εταιρίας ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες δραστηριότητες λόγω της απορρόφησης του κατασκευαστικού κλάδου της ΑΕΓΕΚ.

-           η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας

(i)         κατά € 38.145.466,50 λόγω εισφοράς του κατασκευαστικού κλάδου, με την έκδοση 25.430.311 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,50 εκάστη. Οι μετοχές αυτές θα παραδοθούν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην ΑΕΓΕΚ, ως αποκλειστικό αντάλλαγμα για τον εισφερόμενο κλάδο.

(ii)        κατά € 48.934.276,50 με καταβολή μετρητών με την έκδοση 32.622.851 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,50 ευρώ εκάστη, με μερική παραίτηση/κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ της DSC.

Από την ως άνω αύξηση θα αντληθούν συνολικά κεφάλαια ύψους € 80 εκατ.

Με την καταχώρηση την ίδια ημέρα (15.02.2007) στο μητρώο ανωνύμων εταιριών της ως άνω απόφασης, ολοκληρώθηκε και τελείωσε η διαδικασία απόσχισης και εισφοράς του ως άνω κλάδου, η οποία αποφασίστηκε από τις από 19.01.2008 Γενικές Συνελεύσεις των δύο εταιριών.

15.02.2008 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το ν. 3340/2005 και το άρθρο 2 παρ. (δ) της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της συνδεδεμένης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» (ήδη μετονομασθείσα σε «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ») και το διακριτικό τίτλο «ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ» (ήδη ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.), αυξήθηκε από 91,03% σε 100% λόγω αγοράς 390.365 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ εκάστη, της άνω εταιρίας, κατά τα προβλεπόμενα στο Πληροφοριακό Σημείωμα της Εταιρίας, για την απόσχιση του κλάδου των κατασκευών και τη μεταβολή της δραστηριότητας, του Φεβρουαρίου 2008.

06.02.2008 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι προέβη στη σύνταξη Πληροφοριακού Σημειώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287 του Κανονισμού του Χ.Α. και της υπ’ αριθμ. 33/24.11.2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., αναφορικά με την απόσχιση και εισφορά του κατασκευαστικού της κλάδου και  τη μεταβολή δραστηριότητάς της .

Το ως άνω Πληροφοριακό Σημείωμα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από σήμερα, 06.02.2008, μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας, ηλεκτρονική δ/νση http://www.aegek.gr και του Χ.Α.,  ηλεκτρονική δ/νση http://www.ase.gr, καθώς και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρίας, Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20, 15125, Μαρούσι .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα μετόχων της Εταιρίας, τηλ. 2106306000.

29.01.2008 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 28.01.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης / Γεν. Γραμματεία Εμπορίου / Γεν. Δ/νση Εσωτ. Εμπορίου / Δ/νση ΑΕ & Πίστεως, η υπ’ αριθμ. πρωτ.   Κ2-988/28.01.2008 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκαν, σύμφωνα με την από 19.01.2008 απόφαση της Β’ επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,

(α)       η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού αναφορικά με το σκοπό της εταιρίας, καθώς μετά την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου και την εισφορά του στη θυγατρική εταιρία ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ (ήδη ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.), η εταιρία θα δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς των παραχωρήσεων, της ανάπτυξης ακινήτων και της παροχής συμβουλευτικών, υποστηρικτικών και τεχνικών υπηρεσιών σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης έργων (project management), και

(β)        η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού αναφορικά με το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως διαμορφώθηκε μετά τις αποφασισθείσες μεταβολές του κεφαλαίου, και ειδικώτερα μετά :

(i)         την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 70 εκατ. ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της εταιρίας DS Constructions Ltd (DSC) και πιστωτριών τραπεζών, με την έκδοση 140.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία και τιμής διάθεσης 0,50 ευρώ εκάστη.

(ii)        τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 80.475 ευρώ με ακύρωση 160.950 προνομιούχων άνευ ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

(iii)        τη μετατροπή των απομενουσών μετά την ανωτέρω ακύρωση 3.034.050 προνομιούχων άνευ ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης, σε αντίστοιχο αριθμό κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι, μετά τις επελθούσες κατά τα ανωτέρω μεταβολές, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 177.942.653,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 355.885.306 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη.

Μετά την κατά τα ανωτέρω έγκριση, η εταιρία θα μεριμνήσει (i) για τη διαδικασία ακύρωσης των 160.950 ιδίων προνομιούχων μετοχών και (ii) τη διαδικασία μετατροπής των 3.034.050 απομενουσών προνομιούχων μετοχών της εταιρίας σε αντίστοιχο αριθμό κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη, και εισαγωγής των τελευταίων προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ, ενημερώνοντας σχετικά με νεώτερη ανακοίνωση το επενδυτικό κοινό.

19.01.2008 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ B ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΣ (ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ)

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι :

Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 10.30 π.μ., πραγματοποιήθηκε η 2η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου. Επί συνόλου 3.195.000 προνομιούχων ονομαστικών άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών, παραστάθηκαν  ή εκπροσωπήθηκαν 17 μέτοχοι με 959.673 μετοχές, ήτοι 30,037% του συνολικού προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων, κατατέθηκαν εμπροθέσμως μετοχές που εκπροσωπούσαν 29,949% του συνολικού προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου, και εκπροθέσμως μετοχές που εκπροσωπούσαν 0,088% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου. Μετά τη διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

 Θέμα 1ο:     Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών με έκδοση νέων μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ στρατηγικού επενδυτή και τραπεζικών ιδρυμάτων.

Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί του θέματος αυτού ως εξής: Το θέμα εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 959.673 μετοχών , ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 100 % του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου.  

Ειδικώτερα εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 70.000.000,00 ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της εταιρίας DS Constructions Ltd (DSC), μέλους του ινδικού επιχειρηματικού και κατασκευαστικού Oμίλου DS Group, ως στρατηγικού επενδυτή, και πιστωτριών Τραπεζών, με την έκδοση 140.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,50 ευρώ εκάστη. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2007, εφόσον υπάρξουν κέρδη προς διανομή.

 Θέμα 2ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με ακύρωση, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 12 του ΚΝ 2190/1920, 160.950 ιδίων προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρίας, λόγω συμπλήρωσης της προθεσμίας 3 ετών από την ημερομηνία απόκτησής τους.

Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί του θέματος αυτού ως εξής: Το θέμα εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 959.673 μετοχών , ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 100 % του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικώτερα εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 80.475 ευρώ με ακύρωση 160.950 προνομιούχων άνευ ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50€ εκάστης, κατ’  εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Θέμα 3ο: Μετατροπή των απομενουσών μετά την ανωτέρω ακύρωση 3.034.050 (3.195.000-160.950) προνομιούχων άνευ ψήφου ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία, σε αντίστοιχο αριθμό κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία.

Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί του θέματος αυτού ως εξής: Το θέμα εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 856.871 μετοχών επί συνόλου 959.673 των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων, ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 89,29% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου. Εξι (6) μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 102.802 μετοχές, ήτοι ποσοστό 10,71% του παρισταμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου, ψήφισαν αρνητικά.ψήφισαν αρνητικά.

Ειδικώτερα εγκρίθηκε η μετατροπή των απομενουσών μετά την προαναφερθείσα ακύρωση 3.034.050 προνομιούχων άνευ ψήφου ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης, σε αντίστοιχο αριθμό κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης.

19.01.2008 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ B ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΣ (ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ)

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι:

Α.         Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 10.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η 2η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου.  Επί συνόλου 212.851.256 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, παραστάθηκαν  ή εκπροσωπήθηκαν 87 μέτοχοι με 44.277.447 μετοχές, ήτοι 20,802% του συνολικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων, κατατέθηκαν εμπροθέσμως μετοχές που εκπροσωπούσαν 20,572% του συνολικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου, και εκπροθέσμως, μετοχές που εκπροσωπούσαν 0,230% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου . Μετά τη διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης απόσχισης από την εταιρία του κλάδου κατασκευών, με ημερομηνία κατάρτισης λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού την 31.10.2007, και εισφοράς αυτού στη θυγατρική εταιρία ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, καθώς και των όρων της απόσχισης αυτής και, τέλος, έγκριση όλων των σχετικών αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

 Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί του θέματος αυτού ως εξής: Το θέμα εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 44.277.447 μετοχών , ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 100 % του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικώτερα :

α)         Εγκρίθηκε η απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρίας ΑΕΓΕΚ και η εισφορά αυτού στην εταιρία ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και την ισχύουσα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών, καθώς και οι επιμέρους βασικοί όροι της εν λόγω απόσχισης, με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του ως άνω κλάδου, όπως αυτά απεικονίζονται στη Λογιστική Κατάσταση μετασχηματισμού της 31.10.2007.

β)         Εγκρίθηκαν όλες οι σχετικές με την εν λόγω απόσχιση αποφάσεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή για την επιβεβαίωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου και της λογιστικής κατάστασης της 31.10.2007 του ως άνω κλάδου.

Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί του θέματος αυτού ως εξής: Το θέμα εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 44.263.096 μετοχών επί συνόλου 44.277.447 παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 99,97%  του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου. Ένας (1) μέτοχος που εκπροσωπούσε 14.351 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,03% του παρισταμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου, ψήφισε αρνητικά. ψήφισε αρνητικά. αρνητικά.  

Ειδικώτερα εγκρίθηκε η από Δεκεμβρίου 2007 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή κ. Ευθυμίου Κουτρουμπή της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρίας ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΠΕ για την επιβεβαίωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου και η λογιστική κατάσταση της 31.10.2007 του εν λόγω κλάδου.

ΘΕΜΑ 3ο:  Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της απόσχισης και δη των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση του Πληροφοριακού Σημειώματος, την υποβολή του στο  Χρηματιστήριο Αθηνών και τη διάθεσή του στο επενδυτικό κοινό, καθώς και κάθε σχετικού θέματος.

 Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί του θέματος αυτού ως εξής: Το θέμα εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 44.277.447 μετοχών , ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 100 % του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικώτερα εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, με τη δυνατότητα αυτό να εξουσιοδοτήσει περαιτέρω μέλη αυτού ή τρίτους, για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της απόσχισης και δη των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση του Πληροφοριακού Σημειώματος, την υποβολή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τη διάθεσή του στο επενδυτικό κοινό, καθώς και κάθε σχετικού θέματος.

Θέμα 4ο: Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για την παροχή ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης σε εκπροσώπους της εταιρίας για την κατάρτιση και υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης και εισφοράς του κατασκευαστικού κλάδου στην εταιρία ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ, καθώς και τη διενέργεια κάθε άλλης σχετικής πράξης ή δήλωσης.

Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί του θέματος αυτού ως εξής: Το θέμα εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 44.277.447 μετοχών, ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 100 % του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικώτερα εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, με τη δυνατότητα αυτό να εξουσιοδοτήσει περαιτέρω μέλη αυτού ή τρίτους, για την κατάρτιση και υπογραφή, από κοινού με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της εταιρίας ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ, της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης και εισφοράς του κατασκευαστικού κλάδου στην τελευταία, καθώς και τη διενέργεια κάθε άλλης σχετικής πράξης ή δήλωσης που θα κριθεί απαραίτητη για την ολοκλήρωση της εισφοράς αυτής, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους της υπόψη σύμβασης μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων της παρούσας Γενικής Συνέλευσης και του νόμου.

 

Θέμα 5ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών με έκδοση νέων μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ στρατηγικού επενδυτή και τραπεζικών ιδρυμάτων.

Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί του θέματος αυτού ως εξής: Το θέμα εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 44.263.096 μετοχών επί συνόλου 44.277.447 μετοχών  των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετόχων, ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 99,97% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου. Ένας (1) μέτοχος που εκπροσωπούσε 14.351 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,03% του παρισταμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου ψήφισε αρνητικά..

Ειδικώτερα εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 70.000.000,00 ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της εταιρίας DS Constructions Ltd (DSC), μέλους του ινδικού επιχειρηματικού και κατασκευαστικού Oμίλου DS Group, ως στρατηγικού επενδυτή, και πιστωτριών Τραπεζών, με την έκδοση 140.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,50 ευρώ εκάστη. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2007, εφόσον υπάρξουν κέρδη προς διανομή.

Θέμα 6ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με ακύρωση, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 12 του ΚΝ 2190/1920, 160.950 ιδίων προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρίας, λόγω συμπλήρωσης της προθεσμίας 3 ετών από την ημερομηνία απόκτησής τους.

Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί του θέματος αυτού ως εξής: Το θέμα εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 44.277.447 μετοχών , ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 100 % του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικώτερα εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 80.475 ευρώ με ακύρωση 160.950 προνομιούχων άνευ ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50€ εκάστης, κατ’  εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Θέμα 7ο: Μετατροπή των απομενουσών μετά την ανωτέρω ακύρωση 3.034.050 (3.195.000-160.950) προνομιούχων άνευ ψήφου ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία, σε αντίστοιχο αριθμό κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία.

Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί του θέματος αυτού ως εξής: Το θέμα εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 44.267.477 μετοχών επί συνόλου 44.277.447  μετοχών των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετόχων, ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 99,98% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου. Ένας  (1) μέτοχος που εκπροσωπούσε 10.000 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,02% του παρισταμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου, ψήφισε αρνητικά.  

Ειδικώτερα εγκρίθηκε η μετατροπή των απομενουσών μετά την προαναφερθείσα ακύρωση 3.034.050 προνομιούχων άνευ ψήφου ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης, σε αντίστοιχο αριθμό κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης.

Θέμα 8ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις ληφθησόμενες αποφάσεις στα θέματα ημερήσιας διάταξης με αύξοντες αριθμούς 5, 6 και 7 ανωτέρω.

Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί του θέματος αυτού ως εξής: Το θέμα εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 44.267.477 μετοχών επί συνόλου 44.277.447  μετοχών των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετόχων, ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 99,98% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου. Ένας (1) μέτοχος που εκπροσωπούσε 10.000 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,02% του παρισταμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου, ψήφισε αρνητικά.  

Ειδικώτερα εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας περί του μετοχικού κεφαλαίου στα πλαίσια των προαναφερθεισών αποφάσεων της παρούσας Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων με αύξοντες αριθμούς 5,6 και 7 ανωτέρω.  Ετσι μετά τις αποφασισθείσες κατά τα άνω μεταβολές, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται πλέον σε 177.942.653,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 355.885.306 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη. 

Θέμα 9ο: Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της αύξησης και δη των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση του Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο και κάθε σχετικού θέματος.

Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί του θέματος αυτού ως εξής: Το θέμα εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 44.263.096 μετοχών επί συνόλου 44.277.447 των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετόχων, ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 99,97% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου. Ενας (1) μέτοχος που εκπροσωπούσε 14.351 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,03% του παρισταμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου, ψήφισε αρνητικά.ψήφισε αρνητικά.  

Ειδικώτερα εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, με τη δυνατότητα αυτό να εξουσιοδοτήσει περαιτέρω μέλη αυτού ή τρίτους, για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων αναφορικά με την υλοποίηση των ληφθεισών κατά τα προαναφερθέντα αποφάσεων.

 Θέμα 11ο: Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας αναφορικά με το σκοπό αυτής.

Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί του θέματος αυτού ως εξής: Το θέμα εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 44.277.447 μετοχών , ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 100 % του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικώτερα εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας περί του σκοπού αυτής, καθώς μετά την προαναφερθείσα απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρίας και την εισφορά αυτού στην εταιρία ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ, η ΑΕΓΕΚ θα δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς των παραχωρήσεων, της ανάπτυξης ακινήτων και της παροχής συμβουλευτικών, υποστηρικτικών και τεχνικών υπηρεσιών σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης έργων (project management), αξιοποιώντας την αποκτηθείσα τεχνογνωσία στην κατασκευή έργων.

Θέμα 12ο: Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο.

Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί του θέματος αυτού ως εξής: Το θέμα εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 44.277.447 μετοχών, ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 100 % του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου.

Εγκρίθηκε  η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας σε ένα ενιαίο κείμενο.

 Β.  Το Σάββατο 19.01.2008 και ώρα 12 μ. πραγματοποιήθηκε επίσης η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της απορροφώσας τον κατασκευαστικό κλάδο της ΑΕΓΕΚ  εταιρίας ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ, η οποία με ομοφωνία του συνόλου (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, έλαβε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αποφάσεις:

α) Ενέκρινε την απορρόφηση του εισφερόμενου κατασκευαστικού κλάδου της εταιρίας ΑΕΓΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και την ισχύουσα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών, καθώς και τους επιμέρους βασικούς όρους της εν λόγω απόσχισης και εισφοράς, με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του ως άνω κλάδου, όπως αυτά απεικονίζονται στη Λογιστική Κατάσταση μετασχηματισμού της 31.10.2007. Περαιτέρω ενέκρινε την από Δεκεμβρίου 2007 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή κ. Ευθυμίου Κουτρουμπή της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρίας ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΠΕ για την επιβεβαίωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου και τη λογιστική κατάσταση της 31.10.2007 του εν λόγω κλάδου, και εξουσιοδότησε τους εκπροσώπους της εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της εν λόγω απορρόφησης και την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης και απορρόφησης.

β) Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ λόγω της προαναφερθείσας απορρόφησης του κλάδου, κατά 38.145.466,50 ευρώ, με έκδοση 25.430.311 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ εκάστη, τις οποίες θα λάβει η ΑΕΓΕΚ.

γ) Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ, από την οποία θα αντληθούν κεφάλαια ύψους 80.000.000,00 ευρώ, με μερικό αποκλεισμό εκ του δικαιώματος προτίμησης/ παραίτηση των παλαιών μετόχων υπέρ της εταιρίας DS Constructions Ltd, ως στρατηγικού επενδυτή, με έκδοση 32.622.851 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνέργειες που θα προκύψουν για την εταιρία από τη συνεργασία με τη DSC στο μέλλον και την ανάληψη συμβάσεων εκτέλεσης έργων, προϋπολογισμού 500.000.000 ευρώ με προσδοκώμενα κέρδη της τάξεως των 60.000.000 ευρώ, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διάθεση μέρους αυτών των μετοχών,  ειδικότερα τη διάθεση 30.183.333 μετοχών με 1,50 ευρώ στο στρατηγικό επενδυτή, ενώ 2.439.518 μετοχές θα διατεθούν με 14,23 ευρώ στους παλαιούς μετόχους, στο πλαίσιο υλοποίησης της από 31.10.2007 επενδυτικής σύμβασης μεταξύ ΑΕΓΕΚ, DSC και ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ, ώστε μετά την ανωτέρω αύξηση και την πώληση αριθμού μετοχών από την ΑΕΓΕΚ στη DSC,  τα ποσοστά των δύο εταιριών στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ να ανέρχονται  κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σε 30% για την ΑΕΓΕΚ και 70% για τη DSC αντίστοιχα.

δ) Ενέκρινε την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας από ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ σε «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», καθώς και την τροποποίηση του σκοπού αυτής.

08.01.2008 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΣ (ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ)

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την  Tρίτη 8 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 10.30 π.μ.,  συγκλήθηκε η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου.

Επί συνόλου 3.195.000 προνομιούχων ονομαστικών χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών, παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 13 μέτοχοι με 845.871 μετοχές, ήτοι 26,475% του συνολικού προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων, κατατέθηκαν εμπροθέσμως μετοχές που εκπροσωπούσαν 24,159% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου και εκπροθέσμως, μετοχές που εκπροσωπούσαν 2,316% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου .

Η Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε λόγω μη επιτεύξεως της απαιτούμενης νόμιμης  απαρτίας του 1/2 του καταβεβλημένου προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου, και θα συγκληθεί Β’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στις 19 Ιανουαρίου 2008, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.30 π.μ. στον ίδιο τόπο για λήψη αποφάσεων επί των ιδίων θεμάτων, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29§4 του ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 3604/2007 και ισχύει, στην αρχική πρόσκληση ορίσθηκε ο ανωτέρω τόπος και χρόνος για τη σύγκληση της Β’ επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

08.01.2008 - AΠΟΦΑΣΕΙΣ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΣ (ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ)

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Tρίτη 8 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 10.00 π.μ., συγκλήθηκε η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου.

Επί συνόλου 212.851.216 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 77 μέτοχοι με 44.858.322 μετοχές, ήτοι 21,075% του συνολικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων, κατατέθηκαν εμπροθέσμως μετοχές που εκπροσωπούσαν 20,882% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και εκπροθέσμως, μετοχές που εκπροσωπούσαν 0.193% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου .

 Η Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε λόγω μη επιτεύξεως της απαραίτητης νόμιμης  απαρτίας του 1/2 του καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας αναφορικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης με αριθμούς 1, 5, 6, 7 και 11 (αναφορικά μόνο με την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού που αναφέρεται στον σκοπό της εταιρίας), και ανέβαλε τη λήψη απόφασης αναφορικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης με αριθμούς 2, 3, 4, 8, 9 και 12 λόγω συνάφειας προς τα θέματα αυξημένης απαρτίας.

Ειδικώτερα αναφορικά  με τα θέματα ημερήσιας διάταξης με αύξοντες αριθμούς  1, 5, 6, 7 και 11 (σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού) και τα συναφή με αυτά θέματα με αύξοντες αριθμούς 2, 3, 4, 8, 9 και 12, η συγκληθείσα Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε και θα συγκληθεί Β’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 19 Ιανουαρίου 2008, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29§4 του ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 3604/2007 και ισχύει, στην αρχική πρόσκληση ορίσθηκε ο ανωτέρω τόπος και χρόνος για τη σύγκληση της Β’ επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Περαιτέρω συζητήθηκαν εκ νέου και ελήφθησαν αποφάσεις επί του θέματος ημερήσιας διάταξης με αριθμό 10 και επί του θέματος ημερήσιας διάταξης με αριθμό 11 (αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 10 και 17 του καταστατικού), εφόσον η συζήτηση που έγινε και οι αποφάσεις που ελήφθησαν επί των ιδίων ως άνω θεμάτων κατά τη Συνέλευση της 28.12.2007 θεωρούνται ως μη ληφθείσες λόγω του ότι εκ παραδρομής θεωρήθηκε ότι υφίστατο η απαιτούμενη απαρτία.

Τα ως άνω θέματα εγκρίθηκαν με τη θετική ψήφο του συνόλου  των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων (44.858.322 μετοχών), ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 100% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση κοινού μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικώτερα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε  την τροποποίηση των άρθρων 6,7,9,10,12,13,15, 18,19,20,21,22,24,26,27,28,30,32 και 33 του καταστατικού της εταιρίας για προσαρμογή προς τις νέες διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007, καθώς και των άρθρων 10 παρ. 1 εδάφιο 1 αναφορικά με τον μέγιστο αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και 17 από το οποίο καταργείται το εδάφιο που αναφέρεται στον διορισμό Τεχνικού Διευθυντού της εταιρίας.  

 

 

Print This Page

Copyright © 2006 AEGEK S.A.