::ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ::


Παλαιότερες Ανακοινώσεις:

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002


 

Τελευταίες Ανακοινώσεις:

28.12.2007 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΣ (ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ)

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την  Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2007 και ώρα 10.30 π.μ.,  συγκλήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου. Επί συνόλου 3.195.000 προνομιούχων ονομαστικών χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών, παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 10 μέτοχοι με 813.871 μετοχές, ήτοι 25.473% του συνολικού προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων, κατατέθηκαν εμπροθέσμως μετοχές που εκπροσωπούσαν 21,506% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου και εκπροθέσμως, μετοχές που εκπροσωπούσαν 3.967% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου .

 Η Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε λόγω μη επιτεύξεως της απαιτούμενης νόμιμης αυξημένης απαρτίας των 2/3 του καταβεβλημένου προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου, και θα συγκληθεί Α’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στις 8 Ιανουαρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. στον ίδιο τόπο για λήψη αποφάσεων επί των ιδίων θεμάτων, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29§4 του ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 3604/2007 και ισχύει, στην αρχική πρόσκληση ορίσθηκε ο ανωτέρω τόπος και χρόνος για τη σύγκληση της Α’ επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

28.12.2007 - AΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΣ (ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ)

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2007 και ώρα 10.00 π.μ., συγκλήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου. Επί συνόλου 212.851.216 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 81 μέτοχοι με     43.745.659   μετοχές, ήτοι 20,552% του συνολικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων, κατατέθηκαν εμπροθέσμως μετοχές που εκπροσωπούσαν 12,530% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και εκπροθέσμως, μετοχές που εκπροσωπούσαν 8,022% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου .

Η Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε λόγω μη επιτεύξεως της απαραίτητης νόμιμης αυξημένης απαρτίας των 2/3 του καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας αναφορικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης με αριθμούς 1, 5, 6, 7 και 11 (αναφορικά μόνο με την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού που αναφέρεται στον σκοπό της εταιρίας), και ανέβαλε τη λήψη απόφασης αναφορικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης με αριθμούς 2, 3, 4, 8, 9 και 12 λόγω συνάφειας προς τα θέματα αυξημένης απαρτίας.

Ειδικώτερα αναφορικά  με τα θέματα ημερήσιας διάταξης με αύξοντες αριθμούς  1, 5, 6, 7 και 11 (σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού) και τα συναφή με αυτά θέματα με αύξοντες αριθμούς 2, 3, 4, 8, 9 και 12, η συγκληθείσα Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε και θα συγκληθεί Α’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 8 Ιανουαρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29§4 του ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 3604/2007 και ισχύει, στην αρχική πρόσκληση ορίσθηκε ο ανωτέρω τόπος και χρόνος για τη σύγκληση της Α’ επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Περαιτέρω συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του θέματος ημερήσιας διάταξης με αριθμό 10 και επί του θέματος ημερήσιας διάταξης με αριθμό 11 (αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 10 και 17 του καταστατικού).

Τα ως άνω θέματα εγκρίθηκαν με τη θετική ψήφο του συνόλου  των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετόχων (43.745.659 μετοχών), ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 20,552% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου

Ειδικώτερα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε  την τροποποίηση των άρθρων 6,7,9,10,12,13,15, 18,19,20,21,22,24,26,27,28,30,32 και 33 του καταστατικού της εταιρίας για προσαρμογή προς τις νέες διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007, καθώς και των άρθρων 10 παρ. 1 εδάφιο 1 αναφορικά με τον μέγιστο αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και 17 από το οποίο καταργείται το εδάφιο που αναφέρεται στον διορισμό Τεχνικού Διευθυντού της εταιρίας.            

12.12.2007 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι εκδόθηκε η υπουργική απόφαση, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 9 παρ. 3  του ν. 2545/1997, με την οποία διαπιστώνεται η ολοκλήρωση των έργων υποδομής και η δυνατότητα λειτουργίας της ΝΑΒΙΠΕ  Πλατυγιαλίου Αστακού.

Η έκδοση της ανωτέρω διαπιστωτικής πράξεως αποτελεί προϋπόθεση για την οριστική μεταβίβαση της συμμετοχής της ΑΕΓΕΚ στο  μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε και ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. σε πιστώτριες τράπεζες, ή υποδεικνυόμενα από αυτές  πρόσωπα, έναντι συνολικού συμφωνηθέντος τιμήματος εκατόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων (125.000.000,00) ευρώ, όπως έχει  σχετικώς γνωστοποιηθεί από την εταιρία σε προηγούμενη ανακοίνωσή της.

Το τίμημα της ανωτέρω πωλήσεως, το οποίο, δεν προκαταβλήθηκε στην εταιρία μέχρι 30.11.2007 λόγω της επικείμενης οριστικής  μεταβίβασης των  μετοχών, θα χρησιμοποιηθεί, μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου μεταβίβασης, για την αποπληρωμή μέρους  των υφισταμένων τραπεζικών υποχρεώσεων της εταιρίας εντός του αμέσως επομένου χρονικού διαστήματος.

07.12.2007 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

07.12.2007 - Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΑΕΓΕΚ κατ' άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. & κατ' άρθρο 13 παρ. 10 εδ. Β' ΚΝ 2190/1920

07.12.2007 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΣ (ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ)

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, και τα άρθρα 16 και 22 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας “AEΓEK Aνώνυμη Eταιρία Γενικών Kατασκευών και Nαυτιλιακών, Tουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Eπιχειρήσεων” και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 3107a/06.12.2007, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28 Δεκεμβρίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα  10.30 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1.         Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών με έκδοση νέων μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ στρατηγικού επενδυτή και τραπεζικών ιδρυμάτων.

2.         Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με ακύρωση, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 12 του ΚΝ 2190/1920, 160.950 ιδίων προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρίας, λόγω συμπλήρωσης της προθεσμίας 3 ετών από την ημερομηνία απόκτησής τους.

 3.         Μετατροπή των απομενουσών μετά την ανωτέρω ακύρωση 3.034.050 (3.195.000-160.950) προνομιούχων άνευ ψήφου ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία, σε αντίστοιχο αριθμό κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία.

 Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη Γενική Συνέλευση επί όλων ή μερικών από τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α’ επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 8 Ιανουαρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

 Σε περίπτωση μη επίτευξης ομοίως της απαιτούμενης απαρτίας κατά την Α’ επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση για τη λήψη αποφάσεων επί όλων ή μερικών από τα άνω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Β’ επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 19 Ιανουαρίου 2008, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.30 π.μ., στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

 Οι κ.κ. μέτοχοι και κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πιο πάνω Γενικές Συνελεύσεις, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτές, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης). Προς διευκόλυνση των ανωτέρω προσώπων που επιθυμούν να εκπροσωπηθούν στις ως άνω Συνελεύσεις από αντιπρόσωπό τους, διατίθεται έντυπο πληρεξουσιότητας σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρίας και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας (http://www.aegek.gr).

Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306002, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Μαρούσι ,  6 Δεκεμβρίου 2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο

07.12.2007 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΣ (ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ)

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, και τα άρθρα 16 και 22 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας “AEΓEK Aνώνυμη Eταιρία Γενικών Kατασκευών και Nαυτιλιακών, Tουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Eπιχειρήσεων” και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 3107a/06.12.2007, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι  κάτοχοι κοινών μετοχών σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28 Δεκεμβρίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα  10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου, για  συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.         Λήψη απόφασης απόσχισης από την εταιρία του κλάδου κατασκευών, με ημερομηνία κατάρτισης  λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού την 31.10.2007, και εισφοράς αυτού στη θυγατρική εταιρία  ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και τις σχετικές διατάξεις του  Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, καθώς και των όρων της απόσχισης αυτής και, τέλος, έγκριση  όλων των σχετικών αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

 2.         Έγκριση της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή για την επιβεβαίωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου και της λογιστικής κατάστασης της 31.10.2007 του ως  άνω κλάδου.

 3.         Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών  θεμάτων της απόσχισης και δη των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση του Πληροφοριακού Σημειώματος,  την υποβολή του στο  Χρηματιστήριο Αθηνών και τη διάθεσή του στο επενδυτικό κοινό, καθώς και κάθε  σχετικού θέματος.

 4.         Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για την παροχή ειδικής εντολής και  εξουσιοδότησης σε εκπροσώπους της εταιρίας για την κατάρτιση και υπογραφή της σχετικής  συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης και εισφοράς του κατασκευαστικού κλάδου στην εταιρία  ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ, καθώς και τη διενέργεια κάθε άλλης σχετικής πράξης ή δήλωσης.

 5.         Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών με έκδοση νέων μετοχών και  κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ στρατηγικού επενδυτή και τραπεζικών  ιδρυμάτων.

6.         Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με ακύρωση, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου  16 παρ. 12 του ΚΝ 2190/1920, 160.950 ιδίων προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της  εταιρίας,  λόγω συμπλήρωσης της προθεσμίας 3 ετών από την ημερομηνία απόκτησής τους.

7.         Μετατροπή των απομενουσών μετά την ανωτέρω ακύρωση 3.034.050 (3.195.000-160.950)  προνομιούχων άνευ ψήφου ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία, σε  αντίστοιχο αριθμό κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία.

8.         Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις  ληφθησόμενες αποφάσεις στα θέματα ημερήσιας διάταξης με αύξοντες αριθμούς 5, 6 και 7 ανωτέρω.

 

9.         Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών  θεμάτων της αύξησης και δη των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση του Ενημερωτικού Δελτίου, τη  χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την  Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο και κάθε σχετικού θέματος.

 10.        Τροποποίηση των άρθρων 6,7,9,10,12,13,15,18,19,20,21,22,24,26,27,28,30,32 και 33 του  καταστατικού της εταιρίας για προσαρμογή προς τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το  ν. 3604/2007.

 11.        Τροποποίηση άρθρων του καταστατικού της εταιρίας και ειδικώτερα του άρθρου 2 αναφορικά με το  σκοπό της εταιρίας, του άρθρου 10 περί Διοικητικού Συμβουλίου και του άρθρου 17 περί εκπροσωπήσεως.

 12.        Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο.

 Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την  καλούμενη Γενική Συνέλευση επί όλων ή μερικών από τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι  κ.κ. μέτοχοι σε Α’ επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 8 Ιανουαρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα  10.00 π.μ στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης ομοίως της απαιτούμενης απαρτίας κατά την Α’ επαναληπτική έκτακτη Γενική  Συνέλευση για τη λήψη αποφάσεων επί όλων ή μερικών από τα άνω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι  κ.κ. μέτοχοι σε Β’ επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 19 Ιανουαρίου 2008, ημέρα Σάββατο και ώρα  10.00 π.μ., στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

 Οι κ.κ. μέτοχοι και κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πιο   πάνω Γενικές Συνελεύσεις είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτές πρέπει   σύμφωνα  με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή την   Ελληνικά   Χρηματιστήρια Α.Ε. τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα   κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν   από   την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. μαζί με τα έγγραφα   πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης). Προς διευκόλυνση των ανωτέρω προσώπων που   επιθυμούν να εκπροσωπηθούν στις ως άνω Συνελεύσεις από αντιπρόσωπό τους, διατίθεται έντυπο   πληρεξουσιότητας σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρίας και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της  εταιρίας (http://www.aegek.gr).

 Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306002, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Μαρούσι ,  6 Δεκεμβρίου 2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο

30.11.2007 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σήμερα, 30.11.2007, οι ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 01.01.2007 εως 30.09.2007 δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα "ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ” και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.ase.gr) και της εταιρίας (www.aegek.gr).

29.11.2007 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ανακηρύχθηκε μειοδότης στον διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου «PROJECT : "Saranda - Konispol (Sagiada) Road Civil Works Contract"» .

Κύριος του έργου είναι το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών της Αλβανίας.

Η συνολική δαπάνη της ως άνω σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 28.874.110,00 χωρίς Φ.Π.Α.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή τμήματος του οδικού άξονα «Βορράς – Νότος»  στην Αλβανία,  μήκους 40,5 χλμ., από τη θέση  «Konispol» (Ελληνικά σύνορα) μέχρι τους Αγ. Σαράντα. Συγκεκριμένα, το  τεχνικό αντικείμενο της υπόψη εργολαβίας περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης και συντήρησης του  υφιστάμενου  οδικού άξονα σε μήκος 34,5 χλμ και εργασίες κατασκευής εθνικής οδού σε νέα χάραξη  σε  μήκος 6 χλμ.

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι 2  χρόνια από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

26.11.2007 - AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 23.11.2007 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου “Eγνατία οδός: Τμήμα Ιωάννινα-Δροσοχώρι: Κατασκευή σταθμού διοδίων Παμβώτιδος περί τη χ.θ. 25+700 (2.1-2)”.

Κύριος του έργου είναι η Εγνατία Οδός Α.Ε.

Η συνολική δαπάνη της ως άνω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των € 2.969.385,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή της επιδομής του σταθμού διοδίων ΣΔ3 Παμβώτιδος περί τη χ.θ. 25+700 του τμήματος «Ιωάννινα- Δροσοχώρι» της Εγνατίας Οδού μετά των εργασιών κατασκευής της  πλατείας (χοάνης) διοδίων, οδοστρωμάτων, νησίδων διοδίων/λωρίδων κυκλοφορίας, στεγάστρου διοδίων  και  ηλεκτροφωτισμού.

Ως ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών ορίζεται η 23.02.2008.

22.11.2007 - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ

Σχετικά με το δημοσίευμα της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας Capital.gr της 22ας Νοεμβρίου 2007 αναφορικά με  τη διοίκηση της ΑΕΓΕΚ από την εταιρία DS Construction Ltd (DSC), διαψεύδουμε το περιεχόμενό του κατά τα   ειδικώτερον αναφερόμενα κατωτέρω και σας γνωρίζουμε ότι :

 1.  Την 01.11.2007 η ΑΕΓΕΚ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας με την εταιρία DSC, την ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ  και ομάδα πιστωτικών ιδρυμάτων, για την εισδοχή της DSC στην ΑΕΓΕΚ, ως στρατηγικού επενδυτή, στο  πλαίσιο γενικώτερου σχεδιασμού που αφορά (a) συμμετοχή της DSC και πιστωτικών ιδρυμάτων στην  εισηγμένη εταιρία μέσω αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των  παλαιών μετόχων, όσο και περαιτέρω συμμετοχή της DSC στην εταιρία ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ, η οποία θα  υποδεχθεί  τον κατασκευαστικό κλάδο της ΑΕΓΕΚ, (β) αναδιοργάνωση του τραπεζικού δανεισμού της  εταιρίας,  και τέλος (γ) συμφωνία πωλήσεως της συμμετοχής της ΑΕΓΕΚ στις εταιρίες ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.  και ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση, στην οποία και  παραπέμπουμε.

 2. Ρητά και κατηγορηματικά στην ως άνω ανακοίνωση γίνεται αναφορά ότι ο εν λόγω στρατηγικός  σχεδιασμός θα τεθεί υπόψη των μετόχων της εταιρίας προς έγκριση. Μέχρι τότε δεν θα υπάρξει ούτε και  μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων, ο οποίος  εξακολουθεί να γίνεται με την ισχύουσα εταιρική δομή και οργάνωση.

Η εταιρία περαιτέρω ούτε έχει εκπονήσει ούτε και γνωρίζει να υπάρχει σχέδιο διαχωρισμού των σημερινών  διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, κατά τα αναφερόμενα στο σχολιαζόμενο δημοσίευμα.

 3.   Περαιτέρω εσφαλμένως αναφέρεται στο σχολιαζόμενο δημοσίευμα ότι η αρχική συμμετοχή της DSC στην  ΑΕΓΕΚ θα ανέρχεται σε ποσοστό «περί το 22%» αντί του ορθού «περί το 17%», όπως περιλαμβάνεται στη  προαναφερθείσα ανακοίνωση της εταιρίας μας, ενώ επιπρόσθετα για αποφυγή παρερμηνειών διευκρινίζεται  ότι  η σχεδιαζόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ύψους 70 εκατ. ευρώ δεν θα καλυφθεί  στο  σύνολό της από τη DSC, αλλά κατά το ποσό των 30 εκατ. ευρώ από τη DSC και κατά το ποσό των 40  εκατ. ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα.

 4.  Τέλος, σημειώνεται ότι η παρουσία και το ενδιαφέρον ενημέρωσης στελεχών της DSC αναφορικά με τα  εταιρικά δρώμενα αποδεικνύει την πραγματική βούληση του στρατηγικού επενδυτή για συμμετοχή στην εταιρία, η οποία όμως δύναται να αποκτήσει ενεργό υπόσταση μετά από την έγκριση των μετόχων της εταιρίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η DSC με εξειδικευμένους συμβούλους παρέχει στην ΑΕΓΕΚ υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση του προτεινόμενου στρατηγικού σχεδιασμού.

 5.  Σχετικά με την πώληση της συμμετοχής της εταιρίας στο έργο του Αστακού υπάρχει σχετική αναφορά στην από 01.11.2007 ανακοίνωση της εταιρίας προς το επενδυτικό κοινό.

07.11.2007 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 06.11.2007 υπογράφηκε η 2η Συμπληρωματική  Σύμβαση κατασκευής του έργου “Eγνατία οδός: Υπολειπόμενες εργασίες τμήματος Α/Κ Ιωαννίνων –ποταμός  Άραχθος και σήραγγα Τ8 (2.1-4)”.

Κύριος του έργου είναι η Εγνατία Οδός Α.Ε.

Η συνολική δαπάνη της ως άνω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 5.438.861,83 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά δαπάνες πρόσθετων εργασιών του φρέατος εκκαπνισμού της σήραγγας  Δρίσκου, οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφτούν στην οριστική μελέτη του έργου.

Ως ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών ορίζεται η 31.12.2008.

01.11.2007 - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ , ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε.

1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι επετεύχθη συμφωνία μεταξύ της ΑΕΓΕΚ , της εταιρίας DS Constructions Ltd (DSC), της εταιρίας ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ και ομάδας πιστωτριών τραπεζών, με αντικείμενο την είσοδο της DSC στον όμιλο ΑΕΓΕΚ, ως στρατηγικού επενδυτή, την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας και την πώληση των συμμετοχών της στις εταιρίες ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. και ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε.

Η είσοδος του στρατηγικού επενδυτή στην εταιρία και οι επιτυγχανόμενες συνέργειες μέσω αυτής της συνεργασίας θα επιτρέψουν την αναστροφή της αρνητικής οικονομικής κατάστασης και τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών της ΑΕΓΕΚ. Η συνεργασία με τη DSC αναμένεται να παράσχει σημαντικές ευκαιρίες κερδοφόρου ανάπτυξης εκτός Ελλάδος επί των σταθερών και υγιών βάσεων που θα δημιουργηθούν λόγω της ενίσχυσης των ιδίων κεφαλαίων και της νέας δομής του τραπεζικού δανεισμού της ΑΕΓΕΚ.

Η εταιρία DSC, είναι μέλος του ινδικού επιχειρηματικού και κατασκευαστικού Ομίλου DS Group , με έδρα το Νέο Δελχί. Ο όμιλος DS Group έχει πρωταγωνιστική παρουσία στην Ινδία αλλά και διεθνή δραστηριότητα με κέντρα επιχειρήσεων στη Λιβύη, τη Νότια Αμερική και τη Μέση Ανατολή. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται με έμφαση στους τομείς των κατασκευών, των παραχωρήσεων, της ενέργειας, της ανάπτυξης υποδομών, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, ξενοδοχειακών υποδομών και εμπορίου, με κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 3 δις δολάρια ΗΠΑ διεθνώς.

Ο μεγάλος όγκος αναληφθέντων έργων από τη DSC τόσο στον τομέα των ενεργειακών έργων όσο και στις παραχωρήσεις μεγάλων οδικών αρτηριών απαιτεί την ενίσχυση της κατασκευαστικής δυναμικότητας του Ομίλου DS, ρόλο στον οποίο θα κληθεί να ανταποκριθεί η ΑΕΓΕΚ με την υλοποίηση της συμφωνίας. Η συνεργασία αυτή θα επιτρέψει την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ΑΕΓΕΚ λόγω της μεγάλης εμπειρίας της στην κατασκευή απαιτητικών και ειδικής τεχνογνωσίας έργων σε συνδυασμό με την ύπαρξη ενός οικονομικά εύρωστου και υγιούς οργανισμού με εδραιωμένο διεθνές δίκτυο δραστηριοτήτων.

2.         Ο στρατηγικός σχεδιασμός αφορά συνδυαστικά τα ακόλουθα :

(α)       Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης της ΑΕΓΕΚ για την έγκριση της απόσχισης και εισφοράς του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρίας στην θυγατρική της, Εδαφοστατική, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

Ήδη τα Διοικητικά Συμβούλια της ΑΕΓΕΚ και της εταιρίας Εδαφοστατική καθόρισαν την 31.10.2007 ως ημερομηνία απόσχισης του κατασκευαστικού κλάδου και κατάρτισης του ισολογισμού μετασχηματισμού τόσο για την εισφέρουσα όσο και για την απορροφούσα εταιρία.

Παράλληλα η ίδια Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει σχετικά με την αύξηση κεφαλαίου, ύψους 70,000,000,00 ευρώ με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Η DSC θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου με καταβολή  30,000,000,00 ευρώ, ενώ οι τράπεζες οι οποίες έχουν χρηματοδοτήσει την ΑΕΓΕΚ θα συμμετάσχουν με επιπλέον ποσό 40,000,000,00 ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι € 0,50 για κάθε μετοχή. Μετά την αύξηση κεφαλαίου η DSC θα κατέχει 60,000,000 μετοχές στην ΑΕΓΕΚ, οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 17% των μετοχών της τελευταίας. Η DSC θα συνάψει σύμβαση με τις τράπεζες, σύμφωνα με την οποία, η DSC θα έχει δικαίωμα να αποκτήσει από τις τράπεζες και οι τράπεζες θα έχουν το δικαίωμα να πωλήσουν στην DSC έναν αριθμό μετοχών που θα οδηγήσει στην απόκτηση από τη DSC συνολικού ποσοστού περίπου 33% των μετοχών μέσα σε τρία χρόνια. Οι τράπεζες θα είναι ελεύθερες να ψηφίσουν και να διαθέσουν το υπόλοιπο των μετοχών, κατά την κρίση τους.

Τα έσοδα που θα αντληθούν από την αύξηση θα χρησιμοποιηθούν κατά (i) ποσό τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000,00) ευρώ για συμμετοχή της ΑΕΓΕΚ στη σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ μετά την απόσχιση και εισφορά του κατασκευαστικού κλάδου σε αυτήν, και (ii) ποσό σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000,00) ευρώ για την αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων της ΑΕΓΕΚ.

(β)        Με την ολοκλήρωση της απόσχισης και ταυτόχρονα προς την προαναφερθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, θα πραγματοποιηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και στην ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ, ύψους ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000,00) ευρώ, στην οποία θα συμμετάσχει η ΑΕΓΕΚ με το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000,00) ευρώ και η DSC. Μέσω της συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου ή/και μέσω αγοράς μετοχών από την ΑΕΓΕΚ, για τις οποίες συναλλαγές η DSC θα καταβάλλει συνολικά το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000,00) ευρώ, η ΑΕΓΕΚ και η DSC θα καταστούν οι μοναδικοί μέτοχοι της ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ.

Επιπλέον η DSC θα αναθέσει κατασκευαστικές συμβάσεις στην Εδαφοστατική, συνολικού προϋπολογισμού 500,000,000,00 ευρώ με περιθώρια κέρδους της τάξεως των 60.000.000,00 ευρώ.

Λόγω των δυσμενών οικονομικών μεγεθών του κατασκευαστικού κλάδου της ΑΕΓΕΚ, της εισφοράς σημαντικών κεφαλαίων από τη DSC καθώς και της ανάθεσης συμβάσεων σημαντικής αξίας στην εταιρία  από τη DSC, οι οποίες θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία με συνέπεια τη βελτίωση και εξυγίανση της οικονομικής κατάστασης του κλάδου, το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει εύλογη τη συμμετοχή στην ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ με ποσοστό 30% για την ΑΕΓΕΚ και 70% για τη DSC.

(γ)        Μετά την ανωτέρω απόσχιση, η μητρική εταιρία θα δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς των παραχωρήσεων, της ανάπτυξης ακινήτων και της παροχής συμβουλευτικών, υποστηρικτικών και τεχνικών υπηρεσιών σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης έργων (project management), αξιοποιώντας την αποκτηθείσα τεχνογνωσία στην κατασκευή έργων.

(δ)        Η ΑΕΓΕΚ συμφώνησε να πωλήσει τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. και ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. σε πιστώτριες τράπεζες, ή υποδεικνυόμενα από αυτές πρόσωπα, μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 9 του ν. 2545/1977, έναντι συνολικού συμφωνηθέντος τιμήματος 125.000.000,00 ευρώ.

Το τίμημα θα καταβληθεί στην εταιρία μέχρι 30.11.2007 και θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή μέρους των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων. Επιπλέον  κατά την οριστική μεταβίβαση των εν λόγω μετοχών θα απομειωθεί  περαιτέρω ο δανεισμός του ομίλου κατά το ποσό των 44.000.000,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στις δανειακές υποχρεώσεις της εταιρίας ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.

(ε)        Επιτεύχθηκε συμφωνία με τις βασικές πιστώτριες τράπεζες για καθολική αναδιοργάνωση των υπολοίπων τραπεζικών υποχρεώσεων της ΑΕΓΕΚ, μέσω συμμετοχής τους στην προαναφερθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας για την αποπληρωμή υποχρεώσεών της προς αυτές, μεταφορά του υπολοίπου δανεισμού της εταιρίας στον κατασκευαστικό κλάδο, και αναχρηματοδότηση του με τη σύναψη ενός ή περισσότερων ομολογιακών δανείων ή διμερών συμβάσεων, και τέλος πρόσθετες γραμμές χρηματοδότησης της εταιρίας για την κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων.

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός υπόκειται σε όρους, η πλήρωση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η έγκριση της συναλλαγής, ως συνόλου νοουμένης, και κάθε επί μέρους πράξης αυτής, από τη γενική συνέλευση των μετόχων, τις αρμόδιες αρχές, τις λοιπές πιστώτριες τράπεζες και λοιποί όροι συνήθεις σε συναλλαγές αυτής της φύσης.

Αποτέλεσμα της υλοποίησης των ανωτέρω συναλλαγών θα είναι :

-           η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της ΑΕΓΕΚ στην παγκόσμια αγορά μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με έναν ισχυρό διεθνή όμιλο.

-           η βελτιστοποίηση της οικονομικής κατάστασης της ΑΕΓΕΚ λόγω της σημαντικής κεφαλαιακής εισροής ποσού 80.000.000,00 ευρώ από τη DSC που σε συνδυασμό με τη μείωση και αναδιάρθρωση των δανείων θα επιλύσει τα προβλήματα ρευστότητας της ΑΕΓΕΚ.

-           η δυνατότητα περαιτέρω ανάληψης νέων συμβάσεων παραχωρήσεων και ανάπτυξης ακινήτων και η διευκόλυνση ανάληψης νέων έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό με καλύτερα περιθώρια κερδοφορίας μέσα από ένα ήδη εδραιωμένο δίκτυο σε αγορές με σημαντικές ανάγκες κατασκευής έργων υποδομής.

23.10.2007 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι μετά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των  οικονομικών προσφορών που έγινε την  22.10.2007, προσέφερε την πλέον συμφέρουσα οικονομική  προσφορά και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης για την κατασκευή του έργου: "ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ    ΙΛΑΡΙΩΝΑ" (ΙLΗ-4).

O προϋπολογισμός μελέτης της Δ.Ε.Η. Α.Ε./ Δ.Α.Υ.Ε. για το έργο ανέρχεται σε 45,00 εκ. ευρώ.

Το εν λόγω έργο αφορά τη στεγανοποίηση της Λεκάνης Ελάτης, καθώς επίσης και την κατασκευή Οδών  Αποκαταστάσεως των κατακλυζομένων τμημάτων οδοποιΐας συμπεριλαμβανομένης και της κατασκευής τριών  μεγάλων γεφυρών.

27.09.2007 - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ

Σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 αναφορικά με συζητήσεις με τον Ινδικό όμιλο ESSAR GROUP για πώληση ποσοστού έως και 20% της εταιρίας στον εν λόγω όμιλο και αναφορικά με την πώληση της συμμετοχής της ΑΕΓΕΚ στο έργο του Αστακού, σας γνωρίζουμε ότι :

1. Η εταιρία δεν βρίσκεται σε επαφή ούτε διεξάγονται συζητήσεις με τον Ινδικό όμιλο ESSAR GROUP.

2. Σχετικά με την πώληση της συμμετοχής της εταιρίας στη συνδεδεμένη επιχείρηση ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. υπάρχει σχετική αναφορά στην χθεσινή ανακοίνωση της εταιρίας προς το επενδυτικό κοινό.

27.09.2007 - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ  OIKONOMIKOY ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Βάσει του αρθ.10 του ν.3340/2005, του αρθ.2 της απόφασης 3/347/2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  και του αρθ. 276 του Νέου Κανονισμού του Χ.Α., η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι,  σύμφωνα με  την με αριθμό 3067/26.09.2007 απόφαση του Δ.Σ., ορίσθηκε ο κ. Ιωάννης Βλάσσης στη  θέση  του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή του ομίλου ΑΕΓΕΚ. Ο μέχρι σήμερα Οικ. Διευθυντής κ.  Παντελής Σκαρμούτσος μετακινήθηκε στον τομέα των έργων  παραχώρησης της εταιρίας. Με την ίδια  απόφαση ο κ. Ιωάννης Τσιτσιλώνης ορίσθηκε στη θέση του Αναπληρωτή Οικονομικού Διευθυντή.

26.09.2007 - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΧΑ ΚΑΙ ΕΚ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

Σε απάντηση των από 25.09.2007 επιστολών του Χ.Α. (αρ.πρωτ. Χ.Α. 39747/25.09.2007) και της  Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (αρ.πρωτ. 3839/25.09.2007) σχετικά με τα δημοσιεύματα των ηλεκτρονικών  ιστοσελίδων Euro2day και Capital.gr της 25ης Σεπτεμβρίου 2007 αναφορικά με συζητήσεις με Ινδικό  κατασκευαστικό όμιλο για συνεργασία και συμμετοχή στην εταιρία και αναφορικά με την πώληση της  συμμετοχής της ΑΕΓΕΚ στο έργο του Αστακού, σας γνωρίζουμε ότι :

 1. Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της εταιρίας με σκοπό την ενδυνάμωση  και  εξυγίανσή της, διεξάγονται συζητήσεις με σοβαρό Ινδικό κατασκευαστικό όμιλο στοχεύοντας σε  πιθανή συνεργασία στην εκτέλεση έργων στο εξωτερικό και ενδεχόμενη συμμετοχή σε κοινή εταιρία ή/και  στην ΑΕΓΕΚ. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση.

 2. Επιπρόσθετα στο πλαίσιο της γενικώτερης αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της εταιρίας και της  ανακοινωθείσας στο παρελθόν πρόθεσής της να προβεί σε πώληση μη λειτουργικών περιουσιακών της  στοιχείων για την περαιτέρω απομείωση των υποχρεώσεών της, η εταιρία εξετάζει το ενδεχόμενο  πώλησης  της συμμετοχής της στην εταιρία ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. σε τρίτους επενδυτές ή και σε  εταιρία  ειδικού σκοπού συμμετοχικού ενδιαφέροντος των τραπεζών.

Σε περίπτωση λήψεως σχετικών αποφάσεων, η Διοίκηση της εταιρίας θα προβεί στις κατάλληλες  ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό και τις Αρχές.

07.09.2007 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι στα δημοσιευθέντα στην εφημερίδα ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ την 30.08.2007 "Στοιχεία και πληροφορίες των ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 0.01.2007 εως 30.06.2007" της ΑΕΓΕΚ, σύμφωνα με την υπ' αρ. 17/336/2005 Απόφαση της Επ.Κεφαλαιαγοράς, και συγκεκριμένα στα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων σε ενοποιημένη βάση για την ενδιάμεση περίοδο από 01.04.2007 εως 30.06.2007 επέρχεται η ακόλουθη διόρθωση:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ενοποιημένα)
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΝΤΑ
01/04-30/06/07
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας :-8.860,67
Δικαιώματα μειοψηφίας : -574,79
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (σε €): -0,08

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
01/04-30/06/07
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας :-9.244,45
Δικαιώματα μειοψηφίας :-191,01
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (σε €) :-0,09

 

06.09.2007 - ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜ/ΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ΑΕΓΕΚ, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με το ν.3340/2005 και το αρ. 2 παρ.2(δ) της  απόφασης 3/347/12.07.2005, ότι η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της συνδεδεμένης εταιρίας  με  την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε» και διακριτικό τίτλο «ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ»  αυξήθηκε από 43% σε 91,03% λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω συνδεδεμένης  εταιρίας, με μερική κεφαλαιοποίηση απαίτησης της μετόχου ΑΕΓΕΚ, όπως αυτή αποφασίσθηκε από την από  28.06.2007 Γενική Συνέλευση  των μετόχων της εταιρίας ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ.

 Η ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ, δραστηριοποιείται στην κατασκευή γεωτεχνικών και έργων θεμελιώσεων και  γενικότερα στην εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με την υποδομή πάσης φύσεως τεχνικών έργων. Λόγω της αυτοτέλειας και του εξειδικευμένου της αντικειμένου, η ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ δραστηριοποιείται με  επιτυχία σε μια ολιγοπωλιακή αγορά, αναλαμβάνοντας και εκτελώντας έργα συμπληρωματικά στο ευρύ  κατασκευαστικό αντικείμενο.

08.08.2007 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2ης ΕΠΑΝ. TAKTIKHΣ Γ. Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Tετάρτη 8 Αυγούστου 2007 και ώρα 12.30, συνήλθε η 2η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου.

Επί συνόλου 3.195.000  προνομιούχων μετοχών, παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 15 μέτοχοι με 877.080 μετοχές, ήτοι 27,45% του κατατεθειμένου προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου.

Για τον σχηματισμό της απαρτίας λήφθηκαν υπόψη, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του ν. 2190/1920, 160.950 προνομιούχες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5,038% του προνομιούχου κεφαλαίου, που ανήκουν στην ΑΕΓΕΚ και αποκτήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σε υλοποίηση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2004. Οι ανωτέρω μετοχές δεν συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου.

Επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως που αφορά (α)στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με ακύρωση, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 12 του ΚΝ 2190/1920, 138.590 ιδίων προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρίας, λόγω συμπλήρωσης της προθεσμίας 3 ετών από την ημερομηνία απόκτησής τους, και (β) σε αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, δεν ελήφθη απόφαση λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης, σύμφωνα με το άρθρο 22δ του καταστατικού της Εταιρίας και το άρθρο 29 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, απαρτίας του 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου  προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου και η συνέλευση ματαιώθηκε.

Συνεπώς για το ως άνω θέμα οι  κ.κ. μέτοχοι θα κληθούν μετά από πρόσκληση του Δ.Σ της Εταιρίας να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί του ανωτέρω θέματος σε επόμενη Γενική Συνέλευση.

08.08.2007 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  2ης ΕΠΑΝ. TAKTIKHΣ Γ.Σ.ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Tετάρτη 8 Αυγούστου 2007 και ώρα 12.00, συνήλθε η 2η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ΑΕΓΕΚ στα  γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου.

Επί συνόλου 212.851.256 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, παρίσταντο ή εκπροσωπούντο  34 μέτοχοι με 37.772.884 μετοχές, ήτοι 17,75% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες είχαν κατατεθεί  εμπρόθεσμα.

Για το σχηματισμό της απαρτίας λήφθηκαν υπόψη 4.503.284 κοινές μετοχές της εταιρίας FOXFORD TRADING  LIMITED, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2,116% του κοινού κεφαλαίου. Οι μετοχές αυτές αποκτήθηκαν  από τη FOXFORD TRADING LIMITED και αποτελούν προϊόν ανταλλαγής μετοχών της εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ με μετοχές της ΑΕΓΕΚ στο πλαίσιο συγχώνευσης δι’απορροφήσεως από την ΑΕΓΕΚ της εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. Κ2-4697/31.03.2006 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2198/31.03.2006). Οι εν λόγω μετοχές, ως «οιονεί ίδιες κοινές μετοχές», σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του ν. 2190/1920 λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό της απαρτίας, δεν συμμετέχουν όμως στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου.

Επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως που αφορά (α)στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με ακύρωση, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 12 του ΚΝ 2190/1920, 138.590 ιδίων προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρίας, λόγω συμπλήρωσης της προθεσμίας 3 ετών από την ημερομηνία απόκτησής τους, και (β) σε αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, δεν ελήφθη απόφαση λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης, σύμφωνα με το άρθρο 22δ του καταστατικού της Εταιρίας και το άρθρο 29 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, απαρτίας του 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου  κοινού μετοχικού κεφαλαίου και η συνέλευση ματαιώθηκε.

Συνεπώς για το ως άνω θέμα οι  κ.κ. μέτοχοι θα κληθούν μετά από πρόσκληση του Δ.Σ της Εταιρίας να  συζητήσουν και να αποφασίσουν επί του ανωτέρω θέματος σε επόμενη  Γενική Συνέλευση.

19.07.2007 - Πρόσκληση σε Β’ Επαν. Τακτ. Γ.Σ. (Προνομοιούχες Μετοχές)

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, και τα άρθρα 16 και 22 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας “AEΓEK Aνώνυμη Eταιρία Γενικών Kατασκευών και Nαυτιλιακών, Tουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Eπιχειρήσεων” και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 3044/19.07.2007, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι   κάτοχοι προνομιούχων μετοχών σε δεύτερη επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 8 Αυγούστου 2007 και ώρα 12.30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας  επί της οδού Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με ακύρωση, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 12 του ΚΝ 2190/1920, 138.590 ιδίων προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρίας, λόγω συμπλήρωσης της προθεσμίας 3 ετών από την ημερομηνία απόκτησής τους. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας κατά τα ανωτέρω.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης). 

Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306002, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

19.07.2007 - Πρόσκληση σε Β’ Επαν. Τακτ. Γ.Σ. (Κοινές Μετοχές)

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, και τα άρθρα 16 και 22 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας “AEΓEK Aνώνυμη Eταιρία Γενικών Kατασκευών και Nαυτιλιακών, Tουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Eπιχειρήσεων” και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 3044/19.07.2007, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών σε δεύτερη επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 8 Αυγούστου 2007 και ώρα 12.00 μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με ακύρωση, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 12 του ΚΝ 2190/1920, 138.590 ιδίων προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρίας, λόγω   συμπλήρωσης της προθεσμίας 3 ετών από την ημερομηνία απόκτησής τους. Τροποποίηση του άρθρου 5 του   καταστατικού της εταιρίας κατά τα ανωτέρω.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με  αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης).

 Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306002, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

19.07.2007 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ TAKTIKHΣ Γ.Σ. (ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ)

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2007 και ώρα 12.30, συνήλθε  η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου.

 Επί συνόλου 3.195.000  προνομιούχων μετοχών, παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 13 μέτοχοι με 850.080 μετοχές, ήτοι 26,607% του κατατεθειμένου προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου.

 Για τον σχηματισμό της απαρτίας λήφθηκαν υπόψη, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του ν. 2190/1920, 160.950 προνομιούχες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5,038% του προνομιούχου κεφαλαίου, που ανήκουν στην ΑΕΓΕΚ και αποκτήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σε υλοποίηση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2004. Οι ανωτέρω μετοχές δεν συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου.

 Επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως που αφορά (α)στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με ακύρωση, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 12 του ΚΝ 2190/1920, 138.590 ιδίων προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρίας, λόγω συμπλήρωσης της προθεσμίας 3 ετών από την ημερομηνία απόκτησής τους, και (β) σε αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, δεν ελήφθη απόφαση λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης, σύμφωνα με το άρθρο 22γ του καταστατικού της Εταιρίας και το άρθρο 29 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, απαρτίας του 1/2 (50,00%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου  προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου.

Συνεπώς για το ως άνω θέμα οι  κ.κ. μέτοχοι θα κληθούν μετά από πρόσκληση του Δ.Σ της Εταιρίας να   συζητήσουν και να αποφασίσουν επί του ανωτέρω θέματος σε δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

19.07.2007 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ TAKTIKHΣ Γ.Σ. (ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ)

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2007 και ώρα 12.00, συνήλθε η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου.

 Επί συνόλου 212.851.256 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, παρίσταντο ή εκπροσωπούντο  40 μέτοχοι με 38.573.582 μετοχές, ήτοι 18,22% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων, κατατέθηκαν εμπροθέσμως μετοχές που εκπροσωπούσαν 15,42% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και εκπροθέσμως, μετοχές που εκπροσωπούσαν 2,7% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου.

 Για το σχηματισμό της απαρτίας λήφθηκαν υπόψη 4.503.284 κοινές μετοχές της εταιρίας FOXFORD TRADING LIMITED, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2,116% του κοινού κεφαλαίου. Οι μετοχές αυτές αποκτήθηκαν από τη FOXFORD TRADING LIMITED και αποτελούν προϊόν ανταλλαγής μετοχών της εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ με μετοχές της ΑΕΓΕΚ στο πλαίσιο συγχώνευσης δι’απορροφήσεως από την ΑΕΓΕΚ της εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, η  οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. Κ2-4697/31.03.2006 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ  2198/31.03.2006). Οι εν λόγω μετοχές, ως «οιονεί ίδιες κοινές μετοχές», σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4  του ν. 2190/1920 λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό της απαρτίας, δεν συμμετέχουν όμως στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου.

 Επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως που αφορά (α)στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με ακύρωση, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 12 του ΚΝ 2190/1920, 138.590 ιδίων προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρίας, λόγω συμπλήρωσης της προθεσμίας 3 ετών από την ημερομηνία απόκτησής τους, και (β) σε αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, δεν ελήφθη απόφαση λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης, σύμφωνα με το άρθρο 22γ του καταστατικού της Εταιρίας και το άρθρο 29 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, απαρτίας του 1/2 (50,00%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου  κοινού μετοχικού κεφαλαίου.

Συνεπώς για το ως άνω θέμα οι  κ.κ. μέτοχοι θα κληθούν μετά από πρόσκληση του Δ.Σ της Εταιρίας να  συζητήσουν και να αποφασίσουν επί του ανωτέρω θέματος σε δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

17.07.2007  - Σχολιασμός δημοσιεύματος

Σχετικά με το δημοσίευμα της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας Euro2day της 17ης Ιουλίου 2007 αναφορικά με την ύπαρξη συμφωνίας ΑΕΓΕΚ – ΕΛΠΕ για εγκατάσταση μονάδας στον Αστακό, σας γνωρίζουμε ότι :

 1.         Μεταξύ της εταιρίας ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε., θυγατρικής της ΑΕΓΕΚ, η οποία είναι κύριος έκτασης, επιφανείας 1.660 στρεμμάτων περίπου, στην Ναυτιλιακή και Βιομηχανική Περιοχή (ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ) Αστακού Αιτωλοακαρνανίας, και των εταιριών ΕΛΠΕ – EDISON δεν έχει επέλθει συμφωνία για την εγκατάσταση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, δυναμικότητας 600 MW, με καύσιμο λιθάνθρακα ή άλλο καύσιμο.

 2.         Η εταιρία ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε., κατόπιν εκδηλωθέντος ενδιαφέροντος από την εταιρία EDISON SpA, ανέφερε σε σχετική επιστολή προς την τελευταία ότι είναι πρόθυμη να εξετάσει το ενδεχόμενο παροχής δυνατότητας επιλογής αγοράς ή μίσθωσης ακινήτου από την εν λόγω εταιρία, επιφανείας 200 στρεμμάτων περίπου, στην περιοχή ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. ή πλησίον αυτής, υπό όρους και προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να  συμφωνηθούν μεταξύ των δύο μερών, γεγονός το οποίο δεν έχει επέλθει μέχρι σήμερα.

 3.         Δεν έχει εκδηλωθεί κανένα σχετικό ενδιαφέρον ούτε έχει υπάρξει καμία σχετική συμφωνία με την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. για την εγκατάστασή της στην περιοχή ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.

12.07.2007 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ν.3556/2007 ΚΑΙ 1/437/3.7.2007 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Κ.

H ΑΕΓΕΚ, προς το σκοπό ενημέρωσης και διευκόλυνσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση και τη διαδικασία δημοσιοποίησης σημαντικών συμμετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007 (εφεξής " ο νόμος"), τις προβλέψεις της απόφασης υπ'αρ. 1/434/3.7.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής " η απόφαση") και τις σχετικές διευκρινίσεις της ερμηνευτικής εγκυκλίου 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής " η εγκύκλιος").

ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Η' ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του νόμου, αποτελεί ατομική υποχρέωση

(α) κάθε μετόχου εταιρίας, της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά, που αποκτά ή διαθέτει μετοχές που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, και
(β) κάθε προσώπου (μετόχου ή μη) που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου της ίδιας εταιρίας, και συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης ή της άσκησης αυτών , το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, ή, εφόσον κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10%, σημειώνει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη,

να ενημερώσει σχετικώς τον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5 του νόμου, για τον υπολογισμό των ανωτέρω ορίων δημοσιοποίησε το συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου και το μετοχικό της κεφάλαιο με την αρ.πρωτ.HERMES 29406/06.07.2007 ανακοίνωσή της, η οποία βρίσκεται ανηρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας (www.aegek.gr).

Αναλυτικότερα στοιχεία αναφέρονται στα άρθρα 9,10 και 14 του νόμου, στο κεφάλαιο Γ με τίτλο "ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ", και στην απόφαση, τα οποία έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cmc.gov.gr).

Επισημαίνεται ότι, από την 30.06.2007 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου), και το αργότερο τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία αυτή, ήτοι μέχρι τις 30.09.2007, τα υπόχρεα πρόσωπα που κατέχουν σημαντική συμμετοχή επί των δικαιωμάτων ψήφου, μέτοχοι ή μη, οφείλουν να προβούν σε ενημέρωση του εκδότη για το ποσοστό που κατέχουν επί των δικαιωμάτων ψήφου και επί του κεφαλαίου αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του νόμου, εκτός εάν έχουν προβεί πριν την ημερομηνία αυτή στην ίδια ενημέρωση βάσει του προϊσχύσαντος π.δ. 51/1992.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


(1) Τα πρόσωπα που βαρύνονται με την υποχρέωση ενημέρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του νόμου, οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση σημαντικών, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις, μεταβολών επί των συμμετοχών τους στα δικαιώματα ψήφου του εκδότη ταυτόχρονα προς τον ίδιο τον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης, η πρώτη των οποίων είναι η επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία ο μέτοχος ή το πρόσωπο που απέκτησε τα δικαιώματα ψήφου
(α) πληροφορείται την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ή
(β) λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες, όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιείται η απόκτηση ή διάθεση ή καθίσταται δυνατή η άσκηση διακαιωμάτων ψήφου, ή
(γ) ενημερώνεται σχετικά με γεγονός που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του του άρθρου 9 του νόμου.

Για τους σκοπούς ευχερέστερης παρακολούθησης των ημερών διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο (www.cmc.gov.gr) τα ημερολόγια ημερών διαπραγμάτευσης των οργανωμένων ημερών που βρίσκονται ή λειτουργούν στην Ελλάδα.

Στο βαθμό που οι ανωτέρω πληροφορίες μπορούν να θεωρηθούν προνομιακές, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να επιδεικνύουν την απαραίτητη επιμέλεια στην παρακολούθηση των εντολών που έχουν δώσει για τη διενέργεια συναλλαγών και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως για την εκτέλεση ή μη αυτών και να προβαίνουν σε γνωστοποίησή τους.

(2)Η ενημέρωση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
(α) το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχεται ως αποτέλεσμα της απόκτησης ή διάθεσης,
(β) την αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται στην ουσία τα δικαιώματα ψήφου, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση,
(γ) την ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου έφθασε, υπερέβη ή κατήλθε των ορίων των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 9 του νόμου, και
(δ) την ταυτότητα του μετόχου, έστω και αν ο ίδιος δεν δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του νόμου, καθώς και του προσώπου που δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου για λογαριασμό του εν λόγω μετόχου

(3) Η ταυτόχρονη ενημέρωση τόσο του εκδότη όσο και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιείται με την υποβολή σε αυτούς του σχετικού εντύπου γνωστοποίησης, υπόδειγμα του οποίου έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cmc.gov.gr), στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Το υπόδειγμα συνοδεύεται από παράρτημα, το οποίο συμπληρώνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα με τα προσωπικά τους στοιχεία και υποβάλλεται μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κατά τη συμπλήρωση του παραρτήματος, συνιστάται να αναφέρεται, πλέον των αναφερομένων σε αυτό και το πατρώνυμο του υπόχρεου.

Σημειώνεται ότι η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υποχρέου προσώπου, το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι το έντυπο γνωστοποίησης πρέπει να υποβληθεί στον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς νομίμως υπογεγραμμένο. Ως νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ίδιου του υπόχρεου προσώπου ή άλλου προσώπου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε κάθε περίπτωση, μαζί με τη γνωστοποίηση υποβάλλονται στον εκδότη και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αντίστοιχα, τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία και ισχύουν, εφεξής μέχρι την ανάκλησή τους.

Το νόμιμα υπογεγραμμένο έντυπο γνωστοποίησης υποβάλλεται
(α) όσον αφορά τον εκδότη στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, στο Μαρούσι, στο τμήμα Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, κ. Μαρία Σταυρογιάννη (τηλ. ++ 30 210 6306002), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την ένδειξη "γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3356/2007". Για τη διευκόλυνση των μετόχων, η υποβολή μπορεί να γίνει και με αποστολή στο fax με αριθμό ++ 30 210 6306137, με συνοδευτικό φύλλο αποστολής, που να περιέχει τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας και αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων. Ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από το αρμόδιο τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων.
(β)όσον αφορά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62, Αθήνα) και απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο Τμήμα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιριών, με την ένδειξη "γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3356/2007". Η υποβολή γίνεται και με αποστολή στο φαξ με αριθμό ++ 30 210 3377243. Στην περίπτωση αυτή το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί του και τον αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων. Ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου.

Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή αυτού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει επίπληξη ή πρόστιμο ύψους μέχρι 1.000.000 ευρώ. Στο ίδιο άρθρο του νόμου αναφέρονται οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την επιμέτρηση του προστίμου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της ΑΕΓΕΚ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. ++ 30 210 6306002 (υπεύθυνη κ. Μ. Σταυρογιάννη).

Μαρούσι, 12.07.2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο
 

12.07.2007 - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Βάσει του αρ.10 του ν.3340/2005, του αρ.2 της απ.3/347/2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του αρ.276 του Νέου Κανονισμού του Χ.Α., η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την με αριθμό 3042/10.07.2007 απόφαση του Δ.Σ., διορίζεται ο κ. Νικόλαος Μπούγαλης, ως υπεύθυνος του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε αντικατάσταση του κ. Πέτρου Χαραλαμπίδη.

Μαρούσι,12 Ιουλίου 2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο
 

12.07.2007 - Δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικώς με απόκτηση σημαντικής συμμετοχής βάσει ν.3556/2007

H ΑΕΓΕΚ ενημερώνει ότι, την Τρίτη 10 Ιουλίου 2007, έλαβε γνωστοποίηση από το μέτοχο με την επωνυμία ALPHA BANK Α.Ε. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.3556/30.4.2007, την απόφαση 1/434/3.7.2007 και την εγκύκλιο υπ'αρ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην οποία αναφέρεται ότι η ALPHA BANK AE είναι από την 3.7.2007 (ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται τα όρια του 10%) κάτοχος συνολικώς του 9,73% των δικαιωμάτων ψήφου της ΑΕΓΕΚ Α.Ε. που αντιστοιχεί σε 20.720.118 κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές.

Από τα παραπάνω δικαιώματα ποσοστό 4,24% που αντιστοιχεί σε 9.034.808 κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, απορρέει από μετοχές κυριότητος ALPHA BANK Α.Ε., το δε υπόλοιπο ποσοστό 5,49% των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχεί σε 11.685.310 κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές έχουν στο παρελθόν παρασχεθεί στην ως άνω Τράπεζα από συμβάσεις ενεχύρου επί μετοχών.

Στην επιστολή - γνωστοποίηση της ALPHA BANK, στο πεδίο "Πρόσθετες πληροφορίες επισημαίνονται τα ακόλουθα: "Την 2.7.2007 εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) 108.023.128 νέες κοινές, μετά ψήφου μετοχές, εκδόσεως της εταιρίας ΑΕΓΕΚ, οι οποίες προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, με αποτέλεσμα ο αριθμός των κοινών μετά ψήφου μετοχών της ΑΕΓΕΚ να ανέρχεται πλέον σε 212.851.256. Ηανωτέρω εταιρική πράξη γνωστοποιήθηκε από την εταιρία στο Χ.Α. με σχετική ανακοίνωση την 6.7.2007"

Μαρούσι, 12.07.2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο
 

06.07.2007 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν.3556/2007

H ΑΕΓΕΚ, στα πλαίσια της διάταξης του άρθρου 9 παρ.5 του ν. 3556/2007 και προς το σκοπό υπολογισμού και καθορισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν της ολοκληρώσεως της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων , το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε εκατόν οκτώ εκατομμύρια είκοσι τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ (€ 108.023.128,00) ευρώ διαιρούμενο σε διακόσια δέκα έξι εκατομμύρια σαράντα έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα έξι (216.046.256) ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων διακόσια δώδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα έξι (212.851.256) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,50 η κάθε μία, και τρία εκατομμύρια εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες (3.195.000) προνομιούχες άνευ ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,50 η κάθε μία.

Επισημαίνεται ότι οι 108.023.128 νέες κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, που προέκυψαν από την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, άρχισαν να διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2007.

Μαρούσι, 06.07.2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο
 

05.07.2007 - Γνωστοποίηση απόκτησης σημαντικής συμμετοχής βάσει ν.3556/2007

H ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, στα πλαίσια της διάταξης του άρθρου 14 παρ.3 του ν. 3556/2007, ότι την Τρίτη 3 Ιουλίου 2007, έλαβε επιστολή από το μέτοχο με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. με το ακόλουθο περοεχόμενο:

"Θέμα: Γνωστοποίηση απόκτησης σημαντικής συμμετοχής

Σε εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που προκύπτουν από τις διατάξεις του ν.3556/2007, σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της συμμετοχής μας στην πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σας, η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. είναι από την 2.7.2007 κάτοχος συνολικώς του 7,647% των δικαιωμάτων ψήφου της ΑΕΓΕΚ Α.Ε. Από τα παραπάνω δικαιώματα ποσοστό 2,7% απορρέει από μετοχές κυριότητος Τράπεζας Πειραιώς, το δε υπόλοιπο ποσοστό 4,947% των δικαιωμάτων ψήφου έχουν στο παρελθόν παρασχεθεί στην Τράπεζα από συμβάσεις ενεχύρου επί μετοχών σας."
 

29.6.2007 - Π P Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

1ης επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της ανώνυμης εταιρίας “AEΓEK Aνώνυμη Eταιρία Γενικών Kατασκευών και Nαυτιλιακών, Tουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Eπιχειρήσεων” (ΑΡΜΑΕ 13262/06/Β/86/015),

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, και τα άρθρα 16 και 22 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας “AEΓEK Aνώνυμη Eταιρία Γενικών Kατασκευών και Nαυτιλιακών, Tουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Eπιχειρήσεων” και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 3036/29.06.2007, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών σε πρώτη επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2007 και ώρα 12.30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με ακύρωση, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 12 του ΚΝ 2190/1920, 138.590 ιδίων προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρίας, λόγω συμπλήρωσης της προθεσμίας 3 ετών από την ημερομηνία απόκτησής τους. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας κατά τα ανωτέρω.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης).

Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306002, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μαρούσι , 29 Ιουνίου 2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο
 

29.6.2007 - Π P Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

1ης επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ανώνυμης εταιρίας “AEΓEK-Aνώνυμη Eταιρία Γενικών Kατασκευών και Nαυτιλιακών, Tουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Eπιχειρήσεων” (ΑΡΜΑΕ 13262/06/Β/86/015).

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, και τα άρθρα 16 και 22 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας “AEΓEK Aνώνυμη Eταιρία Γενικών Kατασκευών και Nαυτιλιακών, Tουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Eπιχειρήσεων” και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 3036/29.06.2007, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών σε πρώτη επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2007 και ώρα 12.00 μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με ακύρωση, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 12 του ΚΝ 2190/1920, 138.590 ιδίων προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρίας, λόγω συμπλήρωσης της προθεσμίας 3 ετών από την ημερομηνία απόκτησής τους. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας κατά τα ανωτέρω.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης).

Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306002, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μαρούσι , 29 Ιουνίου 2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο
 

29.6.2007 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ TAKTIKHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ ΤΗΣ 29-06-2007

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2007 και ώρα 14.00, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου. Επί συνόλου 104.828.128 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 31 μέτοχοι με 30.587.847 μετοχές, ήτοι 29,179% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων, κατατέθηκαν εμπροθέσμως μετοχές που εκπροσωπούσαν 29,140% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και εκπροθέσμως, μετοχές που εκπροσωπούσαν 0,039% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου . Σημειώνεται ότι ο υπολογισμός της απαρτίας της παρούσας Γενικής Συνέλευσης έγινε με βάση τον υφιστάμενο αριθμό των κοινών μετοχών της Εταιρίας, δεδομένου ότι οι 108.023.128 νέες κοινές μετοχές που προέκυψαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών , η διαπραγμάτευση των οποίων εγκρίθηκε με την από 28.06.2007 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., θα πιστωθούν στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) τη Δευτέρα 02.07.2007.

Για το σχηματισμό της απαρτίας λήφθηκαν υπόψη 4.503.284 κοινές μετοχές της εταιρίας FOXFORD TRADING LIMITED, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4,296% του κοινού κεφαλαίου. Οι μετοχές αυτές αποκτήθηκαν από τη FOXFORD TRADING LIMITED και αποτελούν προϊόν ανταλλαγής μετοχών της εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ με μετοχές της ΑΕΓΕΚ στο πλαίσιο συγχώνευσης δι’απορροφήσεως από την ΑΕΓΕΚ της εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. Κ2-4697/31.03.2006 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2198/31.03.2006). Οι εν λόγω μετοχές, ως «οιονεί ίδιες κοινές μετοχές», σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του ν. 2190/1920 λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό της απαρτίας, δεν συμμετέχουν όμως στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί των θεμάτων 1-5 της ημερήσιας διάταξης. Τα θέματα 1-4 εγκρίθηκαν με τη θετική ψήφο 25.805.005 μετοχών επί συνόλου 26.084.563 μετοχών των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετόχων. Το 5ο θέμα εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 25.797.105 μετοχών επί συνόλου 26.084.563 μετοχών των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετόχων, καθώς ένας μέτοχος, ο οποίος εκπροσωπούσε 7.900 κοινές μετοχές, απείχε από την ψήφιση του εν λόγω θέματος της ημερήσιας διάταξης. Δύο μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 269.615 και 9.943 μετοχές αντίστοιχα έδωσαν αρνητική ψήφο για όλα τα θέματα.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως κατωτέρω :

1. Εγκρίνονται οι ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας κατά τα ΔΠΧΠ για τη χρήση 2006, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι λογιστικές εγγραφές των απορροφηθεισών εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ Α.Ε. από 01.07.2005 έως 31.03.2006 (ημερομηνία διαγραφής από τα οικεία ΜΑΕ, των παραπάνω απορροφηθεισών εταιριών λόγω συγχώνευσης), καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλάσσονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2006.

3. Απαλλάσσονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές των απορροφηθεισών εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ Α.Ε. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για το χρονικό διάστημα από 01.01.2006 έως 31.03.2006 (ημερομηνία διαγραφής από τα οικεία ΜΑΕ, των παραπάνω απορροφηθεισών εταιριών λόγω συγχώνευσης).

4. Εκλέγεται Ορκωτός Ελεγκτής για την χρήση 2007, η ανώνυμη ελεγκτική εταιρία BKR-ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., η οποία θα ορίσει τον τακτικό και αναπληρωματικό Ελεγκτή.

5. Εγκρίνονται οι καταβληθείσες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές χρήσεως 2006, όπως εμφανίζονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, και προεγκρίνονται αμοιβές ύψους τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€400.000,00) για τις παρασχεθησόμενες από τα ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2007. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Επί του 6ΟΥ θέματος που αφορά (α)στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με ακύρωση, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 12 του ΚΝ 2190/1920, 138.590 ιδίων προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρίας, λόγω συμπλήρωσης της προθεσμίας 3 ετών από την ημερομηνία απόκτησής τους, και (β) σε αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, δεν ελήφθη απόφαση λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης ,σύμφωνα με το άρθρο 22β του καταστατικού της Εταιρίας και το άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, αυξημένης απαρτίας των 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου.

Συνεπώς για το ως άνω θέμα οι κ.κ. μέτοχοι θα κληθούν μετά από πρόσκληση του Δ.Σ της Εταιρίας να συζητήσουν και να αποφασίσουν σε πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Μαρούσι, 29.06.2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο
 

29.6.2007 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ TAKTIKHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ ΤΗΣ 29-06-2007

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2007 και ώρα 14.30, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου.

Επί συνόλου 3.195.000 προνομιούχων μετοχών, παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 17 μέτοχοι με 906.965 μετοχές, ήτοι 28,387% του κατατεθειμένου προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου.

Για τον σχηματισμό της απαρτίας λήφθηκαν υπόψη, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του ν. 2190/1920, 160.950 προνομιούχες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5,038% του προνομιούχου κεφαλαίου, που ανήκουν στην ΑΕΓΕΚ και αποκτήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σε υλοποίηση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2004. Οι ανωτέρω μετοχές δεν συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου.

Επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως που αφορά (α)στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με ακύρωση, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 12 του ΚΝ 2190/1920, 138.590 ιδίων προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρίας, λόγω συμπλήρωσης της προθεσμίας 3 ετών από την ημερομηνία απόκτησής τους, και (β) σε αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, δεν ελήφθη απόφαση λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης ,σύμφωνα με το άρθρο 22β του καταστατικού της Εταιρίας και το άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, αυξημένης απαρτίας των 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου.

Συνεπώς για το ως άνω θέμα οι κ.κ. μέτοχοι θα κληθούν μετά από πρόσκληση του Δ.Σ της Εταιρίας να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί του ανωτέρω θέματος σε πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Μαρούσι, 29.6.2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο
 

29.6.2007 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι χθες 28.06.2007 υπεγράφη η Σύμβαση Παραχώρησης για το έργο Μαλιακός – Κλειδί, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της εταιρίας παραχώρησης ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. και των αρχικών μετόχων αυτής, ένας εκ των οποίων είναι η ΑΕΓΕΚ με ποσοστό συμμετοχής 10%.

Το αυτοχρηματοδοτούμενο (Β-Ο-Τ) έργο Μαλιακός – Κλειδί του ΠΑΘΕ περιλαμβάνει την μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του οδικού άξονα από Ράχες έως Κλειδί συνολικού μήκους 232 χλμ. Στα νέα τμήματα, συνολικού μήκους 25 χλμ., κατασκευάζονται οι διπλές σήραγγες Τεμπών και Πλαταμώνος μήκους 11 χλμ., 3 μεγάλες γέφυρες και οδοποιία με τις αναγκαίες παρακάμψεις. Στο υπόλοιπο υφιστάμενο τμήμα προβλέπονται παρεμβάσεις ανακατασκευής και βελτίωσης του οδικού άξονα. Επίσης, σε όλο το μήκος του κλειστού αυτοκινητοδρόμου προβλέπονται 4 ανισόπεδοι κόμβοι και η κατασκευή και εκμετάλλευση 6 νέων θέσεων εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών. Το κατασκευαστικό κόστος αγγίζει τα € 865,3 εκατ. και η συνολική επένδυση τα € 1.15 εκατ. Η διάρκεια της σύμβασης είναι για 30 χρόνια.
 

28.6.2007 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Εταιρίας ΑΕΓΕΚ για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από την Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΑΕΓΕΚ ανακοινώνει, ότι από την Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2007 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 108.023.128 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Eταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, όπως αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12.2.2007 των μετόχων κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας.

Το Δ.Σ. του ΧΑ κατά την συνεδρίασή του στις 28.06.2007 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 108.023.128 νέων μετοχών. Βεβαιώνεται ότι, οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρία, Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι, στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων, υπεύθυνη κ. Μαρία Σταυρογιάννη τηλ. : 210 6306002 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μαρούσι, 28 Ιουνίου 2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο
 

28.6.2007 - ΟΛOΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗ ΑΠΟΫΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ

Η ΑΕΓΕΚ, σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. HERMES 23285/31.11.2006 ανακοίνωσής της, σχετικά με την εκποίηση των μη αποϋλοποιηθέντων τίτλων της Εταιρίας, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την 30/428/17.05.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το χρονικό διάστημα από 19.06.2007 εως 20.06.2007 ολοκληρώθηκε με επιμέλεια της εταιρίας η εκποίηση των 33.127 (τριάντα τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι επτά) κοινών (μέση τιμή πώλησης 0,76 ευρώ /μετοχή) και 210 (διακοσίων δέκα) προνομιούχων (μέση τιμή πώλησης 0,64 ευρώ /μετοχή) ενσώματων ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ ανά μετοχή, μέσω του Χ.Α ΑΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 99Α του Κανονισμού του Χ.Α. και την 1/380/4.5.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το αρμόδιο μέλος του ΧΑ για την κατά τα άνω εκποίηση ήταν η εταιρία CFS ΚΟΝΤΑΛΕΞΗΣ ΑΧΕΠΕΥ.

Μετά την ολοκλήρωση της κατά τα άνω εκποίησης, το προϊόν αυτής (μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εξόδων και φόρων), ήτοι ποσό 25.023,78 ευρώ για τις κοινές και 122,36 ευρώ για τις προνομιούχες μετοχές, κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σήμερα, την 28η Ιουνίου 2007, κατόπιν δε αυτού από σήμερα, οι δικαιούχοι αυτού, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση θα ειδοποιηθούν και με επιστολή, μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (κα Μ. Σταυρογιάννη, τηλ.: 210 6306000), προκειμένου να προμηθεύονται τις σχετικές βεβαιώσεις για την είσπραξη του ποσού που τους αναλογεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην οδό Ακαδημίας 40, Αθήνα.

Μαρούσι, 28 Ιουνίου 2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο
 

21.6.2007 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΜΚ ΑΕΓΕΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που αποφασίσθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της 12.02.2007, κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, και πραγματοποιήθηκε από 05.06.2007 έως την 19.06.2007, καλύφθηκε πλήρως (100%) με την καταβολή συνολικού ποσού € 64.813.876,80, που αντιστοιχεί σε 108.023.128 νέες κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές.

2.Ο συνολικός αριθμός των μετοχών για τον οποίο εγγράφηκαν οι δικαιούμενοι συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι ασκήσαντες δικαίωμα προεγγραφής στην ως άνω αύξηση ανήλθε σε 135.931.044 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό αντληθέντων κεφαλαίων ύψους € 81.558.626,40, έναντι 108.023.128 μετοχών προς διάθεση, κατά τα προβλεπόμενα στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 12.02.2007, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό κεφαλαίων ύψους € 64.813.876,80, υπερκαλύπτοντας την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,26 φορές. Ειδικώτερα :

(α)Κατά το χρονικό διάστημα της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης (05.06–19.06.2007), εκ των δικαιούμενων συμμετοχής στην αύξηση, ήτοι (i) όσων μετόχων ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της Εταιρίας, που τηρείται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ της 23.05.2007, καθώς και (ii) όσων απέκτησαν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ (05.06–13.06.2007), ασκήθηκαν δικαιώματα προτίμησης που αναλογούν σε αριθμό 86.525.281 μετοχών και αντλήθηκε ποσό € 51.915.168,60. Κατά συνέπεια ποσοστό 80,10% της συνολικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης των δικαιουμένων συμμετοχής στην αύξηση.

(β)Κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα (05.06–19.06.2007), ασκήθηκαν επίσης δικαιώματα προεγγραφής από τους δικαιούμενους συμμετοχής στην αύξηση που αναλογούν σε αριθμό 49.405.763 μετοχών και αντλήθηκε ποσό € 29.643.457,80. Κατά συνέπεια κατά την προεγγραφή υπήρξε υπερκάλυψη των αδιάθετων μετοχών κατά 2,30 φορές, και το ποσοστό ικανοποίησης της ζήτησης εκ των προεγγραφών διαμορφώθηκε σε ποσοστό 43,51%.

3.Με την από 20.06.2007 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ενεργώντας στο πλαίσιο της χορηγηθείσας από τις άνω Γενικές Συνελεύσεις εξουσιοδότησης για το χειρισμό θεμάτων και διαδικασιών που άπτονται της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου καθώς και της διαδικασίας που περιγράφεται στο Κεφάλαιο «3.6.2 Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης» του Ενημερωτικού Δελτίου της αύξησης, διέθεσε σε αναλογική βάση στους προεγγραφέντες επενδυτές (με βάση τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες αυτοί έχουν προεγγραφεί σε συνδυασμό με το συνολικό αριθμό αδιάθετων μετοχών, και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης), 21.497.847 αδιάθετες μετοχές.

4.Κατόπιν των ανωτέρω, υπήρξε πλήρης (100%) κάλυψη και ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά € 54.011.564,00 με την έκδοση 108.023.128 νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,50 η κάθε μία και τιμής διάθεσης € 0,60 εκάστη και αναλογία συμμετοχής μία (1) νέα κοινή μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ή προνομιούχο μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας της μετοχής (€ 0,10 εκάστη) και συνολικά € 10.802.312,80 θα μεταφερθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε εκατόν οκτώ εκατομμύρια είκοσι τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ (€ 108.023.128,00) ευρώ διαιρούμενο σε διακόσια δέκα έξι εκατομμύρια σαράντα έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα έξι (216.046.256) ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων διακόσια δώδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα έξι (212.851.256) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,50 η κάθε μία, και τρία εκατομμύρια εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες (3.195.000) προνομιούχες άνευ ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,50 η κάθε μία, και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και σε είδος.

5.Οι νέες µετοχές που προέκυψαν από την παραπάνω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άϋλη µορφή, µε πίστωση στην µερίδα και στο λογαριασµό αξιών τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους. Η ημερομηνία πίστωσης των νέων µετοχών στους λογαριασµούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγµάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρίας.

6.Τα δεσμευθέντα από τους προεγγραφέντες επενδυτές ποσά προεγγραφών που δεν χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών κατά τα ανωτέρω, θα αποδεσμευθούν και θα επιστραφούν στους δικαιούχους άτοκα.

Η Εταιρία ευχαριστεί το επενδυτικό κοινό για τη συμμετοχή του στην πραγματοποιηθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλει την Εταιρία, καθώς και την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για τις παρασχεθείσες από αυτήν υπηρεσίες χρήσεως του δικτύου της.

Μαρούσι , 20 Ιουνίου 2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο
 

15.6.2007 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Λόγος Υπ. Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα       Στοιχεία Συναλλαγής
  Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Συναλ/μενος Ημ/νία Αγορά

Α

Τεμάχια Αξία Είδος

Β

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Διευθ. Σύμβουλος Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 13/06/07

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

Π

3.400.000
197.294,99
Δικαιώματα συμμετοχής σε ΑΜΚ

Α

ΛΑΤΣΕΝΕΡΕ ΘΑΛΕΙΑ ΠΟΥΣΚΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Ο Ίδιος 13/06/07

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

Π

2.210 1.480,70 Μετοχή (Προνομιούχος)

Α

ΛΑΤΣΕΝΕΡΕ ΘΑΛΕΙΑ ΠΟΥΣΚΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Ο Ίδιος 13/06/07

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

Π

11.890 8.917,50 Μετοχή (Κοινή)

Β

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Διευθ. Σύμβουλος Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 13/06/07

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

Π

325.590 13.737,53 Δικαιώματα συμμετοχής σε ΑΜΚ

15.6.2007 - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ

Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 25454/13.06.2007 επιστολής σας σχετικά με το δημοσίευμα της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας euro2day.gr της 13ης Ιουνίου 2007, σας γνωρίζουμε ότι :

(Α) Επανειλημμένα η Εταιρία μας έχει δηλώσει προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το ευρύ επενδυτικό κοινό, ότι πρόθεσή της είναι η εκποίηση παγίων στοιχείων της και συμμετοχών με σκοπό την άμεση μείωση του δανεισμού της. Σε περίπτωση που υπάρξει συμφωνία θα ανακοινωθεί άμεσα τόσο στις χρηματιστηριακές αρχές, όσο και στο επενδυτικό κοινό.

(Β) Η Εταιρία προβαίνει στις απαραίτητες ανακοινώσεις μεταβολών ή εταιρικών γεγονότων, στο πλαίσιο της υφιστάμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας

(Γ) Ο τρόπος με τον οποίο θα καλυφθούν οι οποιεσδήποτε αδιάθετες μετοχές υπάρξουν, περιγράφεται αναλυτικά στο επίσημο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρίας για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και θα ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία.
 

15.6.2007 - ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2006

Η ΑΕΓΕΚ ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2006 από σήμερα, 15 Ιουνίου 2006, βρίσκεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού, στα γραφεία της εταιρίας στο Μαρούσι, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, ΤΚ 15125, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.aegek.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να επικοινωνούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, υπεύθυνη κ. Μαρία Σταυρογιάννη τηλ.: 210 6306002.
 

14.6.2007 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Λόγος Υπ. Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα       Στοιχεία Συναλλαγής
  Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Συναλ/μενος Ημ/νία Αγορά

Α

Τεμάχια Αξία Είδος

Α

ΣΙΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ίδιος 13/06/07

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

Α

1.500.000
67.500,00
Δικαιώματα συμμετοχής σε ΑΜΚ

Α

ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Διευθ. Οικον. Υπηρεσιών Ο Ίδιος 13/06/07

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

Α

50.000 2.000,00 Δικαιώματα συμμετοχής σε ΑΜΚ

14.6.2007 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (εφεξής: η «Εταιρία» ή «ΑΕΓΕΚ»)

Η Εταιρία ΑΕΓΕΚ ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EK) 809/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2004 και το Νόμο 3401/2005, ότι από την Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2007 είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό το εγκεκριμένο την 13.06.2007 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου της 9.5.2007, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ευρώ 54.011.564,00 με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με τις από 12.2.2007 αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των μετόχων της, κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, σε αναλογία μία (1) νέα κοινή μετοχή προς μία (1) παλαιά κοινή ή προνομιούχο μετοχή. Συνολικά θα εκδοθούν 108.023.128 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,50 η κάθε μία και τιμή διάθεσης € 0,60 για κάθε μία νέα μετοχή. Το σύνολο των κεφαλαίων που αναμένεται ότι θα αντληθούν από την αύξηση θα ανέρχεται στο ποσό των € 64.813.876,80 (108.023.128 Χ 0,60).

Πληροφορίες, όσον αφορά στη διαδικασία εγγραφής και προεγγραφής από τους επενδυτές, παρατίθενται στο κεφάλαιο «3.6.2 Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης» του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικού Δελτίου την 9.5.2007.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της ως άνω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο:

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ

5.6.2007 Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης
13.6.2007 Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης
13.6.2007 Έγκριση Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
14.6.2007 Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. για τον τρόπο και τον τόπο διάθεσης του Συμπληρώματος καθώς και για την περίοδο υπαναχώρησης του επενδυτικού κοινού.
14.6.2007 Δημοσίευση του Συμπληρώματος (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΑΕΓΕΚ, του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
14.6.2007 Έναρξη περιόδου υπαναχώρησης του επενδυτικού κοινού από την εγγραφή ή/και προεγγραφή
15.6.2007 Ανακοίνωση στον τύπο για τον τρόπο και τον τόπο διάθεσης του Συμπληρώματος καθώς και για την περίοδο υπαναχώρησης του επενδυτικού κοινού.
19.6.2007 Λήξη περιόδου υπαναχώρησης του επενδυτικού κοινού από την εγγραφή ή/και προεγγραφή
19.6.2007 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης
20.6.2007 Διάθεση αδιάθετων μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας
21.6.2007 Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών
2.7.2007 Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί.

Για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005 επενδυτές, οι οποίοι θα έχουν ασκήσει δικαιώματα προτίμησης ή/και προεγγραφής για την απόκτηση νέων μετοχών της Εταιρίας πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, μπορούν να υπαναχωρήσουν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος.

Οι μετοχές που θα εκδοθούν, θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία «ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» της αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή και διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α., θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του Χ.Α. η σχετική αίτηση της Εταιρίας.

Το σχετικό Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή από την Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2007 στους διαδικτυακούς τόπους του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) και της Εταιρίας (www.aegek.gr). Το εν λόγω Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρίας στο Μαρούσι, στην οδό Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20 και στο δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να επικοινωνούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, υπεύθυνη κ. Μαρία Σταυρογιάννη τηλ.: 210 6306002.

Μαρούσι, 14/06/2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο
 

14.6.2007 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Λόγος Υπ. Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα       Στοιχεία Συναλλαγής
  Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Συναλ/μενος Ημ/νία Αγορά

Α

Τεμάχια Αξία Είδος

Β

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Διευθ. Σύμβουλος Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 12/06/07

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

Π

1.900.000
172.494,86
Δικαιώματα συμμετοχής σε ΑΜΚ

13.6.2007 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Λόγος Υπ. Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα       Στοιχεία Συναλλαγής
  Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Συναλ/μενος Ημ/νία Αγορά

Α

Τεμάχια Αξία Είδος

Β

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πρόεδρος ΔΣ Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 11/06/07

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

Π

1.249.924
99.993,92
Δικαιώματα συμμετοχής σε ΑΜΚ

12.6.2007 - ANAKOINΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙXΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι χθες 11.06.2007 υπεγράφη το καταστατικό της Εταιρίας Παραχώρησης με την επωνυμία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΕ ΜΑΛΙΑΚΟΣ – ΚΛΕΙΔΙ», διακριτικό τίτλο AYTOKINHTOΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., έδρα το Δήμο Λαρίσης και αποκλειστικό σκοπό την μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου παραχώρησης Μαλιακός – Κλειδί. Η εν λόγω εταιρία πρόκειται να υπογράψει από κοινού με το Ελληνικό Δημόσιο τη Σύμβαση Παραχώρησης για το εν λόγω έργο.
Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε στο ποσό των €5.000.000,00 και η συμμετοχή της ΑΕΓΕΚ σ’ αυτό είναι 10%.
 

12.6.2007 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. HERMES 24830/8.6.2007 επιστολής μας αναφορικά με τη διαφορά που δημιουργήθηκε με την εταιρία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο της σχέσης υπεργολαβίας με την άνω εταιρία για την εκτέλεση εργασιών στο έργο της Παράκαμψης Καμένων Βούρλων, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό, ότι η υπάρχουσα εκκρεμότητα διευθετήθηκε και η εταιρία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. εισέπραξε ήδη το οφειλόμενο από την εταιρία μας σε αυτήν ποσό ανερχόμενο σε 1,94 εκ. ευρώ.
 

12.6.2007 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Λόγος Υπ. Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα       Στοιχεία Συναλλαγής
  Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Συναλ/μενος Ημ/νία Αγορά

Α

Τεμάχια Αξία Είδος

Β

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πρόεδρος ΔΣ Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 08/06/07

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

Π

1.750.076
140.006,08
Δικαιώματα συμμετοχής σε ΑΜΚ

11.6.2007 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Λόγος Υπ. Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα       Στοιχεία Συναλλαγής
  Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Συναλ/μενος Ημ/νία Αγορά

Α

Τεμάχια Αξία Είδος

Α

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πρόεδρος ΔΣ Ο Ίδιος 07/06/07

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

Π

20.000 1.800,00 Δικαιώματα συμμετοχής σε ΑΜΚ

Β

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πρόεδρος ΔΣ Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 07/06/07

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

Π

2.851.158
238.947,38
Δικαιώματα συμμετοχής σε ΑΜΚ

8.6.2007 - Απάντηση σε επιστολή του ΧΑ - σχολιασμός δημοσιεύματος

Κύριοι ,

Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 24659/08.06.2007 επιστολής σας και του σχετικού δημοσιεύματος της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας Capital.gr της 8ης Ιουνίου 2007, σας γνωρίζουμε ότι :

(α) είναι απολύτως ανυπόστατη η καταγγελόμενη εκ μέρους της εταιρίας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. δήθεν αδυναμία πληρωμής εκ μέρους της εταιρίας μας ληξιπρόθεσμης οφειλής προς αυτήν ιδιαιτέρως μεγάλου ποσού. Η δημιουργηθείσα εμπλοκή και η επί διήμερον καθυστέρηση στην καταβολή των χρημάτων στην ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. οφείλεται σε υποχρεώσεις της τελευταίας προς τις πιστώτριες τράπεζές της, οι οποίες διεκδικούν τα οφειλόμενα προς αυτές εκ του ήδη διαθέσιμου από την ΑΕΓΕΚ οφειλόμενου ποσού προς καταβολή.

(β) Η εταιρία μας έλαβε εχθές το απόγευμα εξώδικη επιστολή-διαμαρτυρία της εταιρίας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. με το αυτό περιεχόμενο και ήδη, επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματός της, η ΑΕΓΕΚ απέστειλε σήμερα το πρωί εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία - πρόσκληση προς την εταιρία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., κοινοποιούμενη και προς πιστώτριες Τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑLPHA BANK, το περιεχόμενο της οποίας έχει επί λέξει ως ακολούθως :

«Σε απάντηση της από 06.06.2007 εξωδίκου προσκλήσεως – διαμαρτυρίας – δηλώσεως μετ’ επιφυλάξεως δικαιωμάτων, την οποία μας κοινοποιήσατε στις 07.06.2007 και ώρα 15:00’, σας γνωρίζουμε ότι :

1. Όπως πολύ καλώς γνωρίζετε δυνάμει του από 19.08.2003 υπεργολαβικού συμφωνητικού έχετε αναλάβει την εκτέλεση εργασιών στο έργο της Παράκαμψης Καμένων Βούρλων, ανάδοχος του οποίου είναι η εταιρία μας.

2. Στο πλαίσιο της μεταξύ μας υφιστάμενης σχέσης αναγνωρισμένης υπεργολαβίας έχει συμφωνηθεί και τηρείται από πλευράς μας η συμβατική πρόβλεψη της καταβολής σε εσάς, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την είσπραξη του αναδόχου από τον Κύριο του Έργου, του αναλογούντος ποσού στις εκτελεσθείσες από εσάς υπεργολαβικές εργασίες.

3. Όπως επίσης καλώς γνωρίζετε , η εταιρία μας έχει ήδη καταβάλει, κατά τα συμφωνηθέντα, για λογαριασμό σας την αντιστοιχούσα στις εκτελεσθείσες από εσάς εργασίες μηνός Μαίου αναλογία κρατήσεων, ήτοι την αναλογία σας προκαταβολής φόρου, ασφαλιστικών εισφορών, κρατήσεων ΤΣΜΕΔΕ, καθώς και συμπληρωματικών κρατήσεων καλής εκτέλεσης (δέκατα). Συνεπώς, μετά την αφαίρεση των ανωτέρω, το συνολικό οφειλόμενο σε εσάς ποσό για την εξόφληση του υπ΄αριθμ. 27/25.05.2007 τιμολογίου σας ανέρχεται σε 1.940.073,13 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) και όχι σε 2.150.000,00 ευρώ, όπως εσφαλμένως αναφέρετε στην προαναφερθείσα εξώδικη δήλωσή σας.

4. Σε κάθε περίπτωση και σημαντικότερον όλων, όπως γνωρίζετε καλύτερον παντός άλλου , το γεγονός της επί διήμερον μη είσπραξης της πιστοποίησης εργασιών μηνός Μαίου που εκτελέσθηκαν από την εταιρία σας και για τις οποίες εκδόθηκε το άνω τιμολόγιό σας, δεν οφείλεται στην ΑΕΓΕΚ , όπως αφήνετε να εννοηθεί στην εξώδικό διαμαρτυρία σας, αλλά στην αξιωθείσα εκ μέρους των τραπεζών καταβολή οφειλόμενων από εσάς προς αυτές υποχρεώσεων της εταιρίας σας. Μάλιστα ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας σας είναι σε πλήρη γνώση των ανωτέρω και έχει έλθει σε συνεννόηση με τις πιστώτριες τράπεζες σας για την εξεύρεση λύσης και τη ρύθμιση των υπολοίπων οφειλομένων από εσάς, γεγονός το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει ευοδωθεί.

Επειδή σε κάθε περίπτωση η μη είσπραξη από εσάς της πιστοποίησης μηνός Μαίου οφείλεται στην ύπαρξη δικών σας υποχρεώσεων και όχι σε δική μας άρνηση, δυστροπία ή αδυναμία.

Επειδή, τέλος, τέτοιου είδους ισχυρισμοί και ενέργειες, όπως οι περιεχόμενοι στην άνω εξώδική δήλωσή σας, είναι καθ’ όλα προσχηματικές, αντισυμβατικές, καταχρηστικές, αναληθείς και αβάσιμες, και έχουν ως μόνο στόχο να πλήξουν την εικόνα ,τη φήμη και την αξιοπιστία της εταιρίας μας , και μάλιστα σε μία ιδιαιτέρως ευαίσθητη για την εταιρία μας περίοδο εν μέσω διαδικασίας αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

ρητά επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας , διαμαρτυρόμαστε έντονα για την επιδεικνυόμενη από εσάς αντισυμβατική, αντισυναδελφική και αντιεπαγγελματική συμπεριφορά, και

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

1. Να ανακαλέσετε άμεσα την κοινοποιηθείσα σε εμάς από 06.06.2007 εξώδική δήλωση.

2. Να φροντίσετε για την επίλυση των προβλημάτων σας απευθυνόμενοι στους κατάλληλους φορείς, χωρίς να εμπλέκετε την εταιρία μας, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη

3. Να φροντίσετε για την αποκατάσταση της αλήθειας με κοινοποίηση της επιστολής σας , όπου και η αρχική εξώδική διαμαρτυρία και δήλωσή σας, και τέλος

4. Να απόσχετε από κάθε παρόμοια ενέργεια στο μέλλον.

Άλλως σας καθιστούμε υπεύθυνους για την αποκατάσταση κάθε υλικής και ηθικής βλάβης και απομείωση της φήμης και της αξιοπιστίας της εταιρίας μας την οποία υφιστάμεθα και μάλιστα στην παρούσα ευαίσθητη για την εταιρία μας περίοδο.

 

8.6.2007 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Λόγος Υπ. Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα       Στοιχεία Συναλλαγής
  Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Συναλ/μενος Ημ/νία Αγορά

Α

Τεμάχια Αξία Είδος

Α

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πρόεδρος ΔΣ Ο Ίδιος 06/06/07

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

Π

1.524.164 168.254,10 Δικαιώματα συμμετοχής σε ΑΜΚ

A

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πρόεδρος ΔΣ Ο Ίδιος 06/06/07

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

Π

22.870 2.287,00 Δικαιώματα συμμετοχής σε ΑΜΚ

A

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πρόεδρος ΔΣ Ο Ίδιος 06/06/07

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

Π

20.000 1.800,00 Δικαιώματα συμμετοχής σε ΑΜΚ
Β
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πρόεδρος ΔΣ Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 06/06/07

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

Π

1.400.000 167.900,00 Δικαιώματα συμμετοχής σε ΑΜΚ

7.6.2007 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ΑΕΓΕΚ κατόχων κοινών μετοχών

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας «ΑΕΓΕΚ – Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων» και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 3022/07.06.2007, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών στην 67η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2007 και ώρα 14.00’, στην έδρα της εταιρίας στο Μαρούσι Αττικής (Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων (ατομικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2006, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι λογιστικές εγγραφές των απορροφηθεισων εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ Α.Ε. από 01.07.2005 έως 31.03.2006 (ημερομηνία διαγραφής από τα οικεία ΜΑΕ, των παραπάνω απορροφηθεισών εταιριών λόγω συγχώνευσης), συνοδευόμενες από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2006.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών των απορροφηθεισών εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ Α.Ε. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για το χρονικό διάστημα από 01.01.2006 έως 31.03.2006 (ημερομηνία διαγραφής από τα οικεία ΜΑΕ, των παραπάνω απορροφηθεισών εταιριών λόγω συγχώνευσης).

4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή τακτικού και αναπληρωματικού για την χρήση 2007.

5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών χρήσεως 2006 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες στη χρήση 2007.

6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με ακύρωση, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 12 του ΚΝ 2190/1920, 138.590 ιδίων προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρίας, λόγω συμπλήρωσης της προθεσμίας 3 ετών από την ημερομηνία απόκτησής τους. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας κατά τα ανωτέρω.

7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης).

Γίνεται μνεία ότι οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν καταχωρηθεί από την εταιρία σε Ειδικό Λογαριασμό της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και σε εικονική Μερίδα, πρέπει οι ίδιοι να ενεργήσουν για να μεταφερθούν εκ της προαναφερθείσας μερίδας οι μετοχές στους δικαιούχους τους, έτσι ώστε μετά τη δημιουργία από αυτούς Μερίδας και Λογαριασμού στο Σ.Α.Τ., να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στην Συνέλευση, και πάντως όλες οι απαραίτητες ενέργειες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ώστε η βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών τους να κατατεθεί στην εταιρία μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία.

Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306002, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αθήνα , 07.06.2007

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 

7.6.2007 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ΑΕΓΕΚ κατόχων προνομιούχων μετοχών

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας «ΑΕΓΕΚ – Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων» και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 3022/07.06.2007, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών στην 67η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2007 και ώρα 14.30, στην έδρα της εταιρίας στο Μαρούσι Αττικής (Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20), για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του παρακάτω θέματος :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με ακύρωση, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 12 του ΚΝ 2190/1920, 138.590 ιδίων προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρίας, λόγω συμπλήρωσης της προθεσμίας 3 ετών από την ημερομηνία απόκτησής τους. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας κατά τα ανωτέρω.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης).

Γίνεται μνεία ότι οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν καταχωρηθεί από την εταιρία σε Ειδικό Λογαριασμό της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και σε εικονική Μερίδα, πρέπει οι ίδιοι να ενεργήσουν για να μεταφερθούν εκ της προαναφερθείσας μερίδας οι μετοχές στους δικαιούχους τους, έτσι ώστε μετά τη δημιουργία από αυτούς Μερίδας και Λογαριασμού στο Σ.Α.Τ., να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στην Συνέλευση, και πάντως όλες οι απαραίτητες ενέργειες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ώστε η βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών τους να κατατεθεί στην εταιρία μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία.

Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα
Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306002, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αθήνα , 07.06.2007

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 

7.6.2007 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Λόγος Υπ. Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα       Στοιχεία Συναλλαγής
  Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Συναλ/μενος Ημ/νία Αγορά

Α

Τεμάχια Αξία Είδος

Α

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πρόεδρος ΔΣ Ο Ίδιος 05/06/07

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

Π

200.000 34.000,00 Δικαιώματα συμμετοχής σε ΑΜΚ

Β

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πρόεδρος ΔΣ Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 05/06/07

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

Π

4.070.626
514.412,22
Δικαιώματα συμμετοχής σε ΑΜΚ
Β
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πρόεδρος ΔΣ Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 05/06/07

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

Π

122.770 13.152,80 Δικαιώματα συμμετοχής σε ΑΜΚ

31.5.2007 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΑΠΟΫΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι σύμφωνα με την 30/428/17.05.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2007 πρόκειται να εκποιηθούν 33.127 (τριάντα τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι επτά) κοινές και 210 (διακόσιες δέκα) προνομιούχες ενσώματες ονομαστικές μετοχές της εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 99Α του Κανονισμού του Χ.Α. και την 1/380/4.5.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το αρμόδιο μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διενέργεια της εκποίησης των συγκεκριμένων μετοχών είναι η εταιρία CFS Α.Χ.Ε

Το αποτέλεσμα της εκποίησης θα ανακοινωθεί στους κ.κ. μετόχους με τα μέσα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (ν.3371/2005,άρθ.18) και το καθαρό προϊόν της εκποίησης, θα κατατεθεί υπέρ του συνόλου των δικαιούχων μετόχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της εταιρίας, κα Μαρία Σταυρογιάννη (210 63 06 002).ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ
 

22.5.2007 - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

Σχετικά με τα δημοσιεύματα των ηλεκτρονικών ιστοσελίδων Euro2day της 21ης Μαΐου 2007 και Capital.gr της 22ας Μαΐου 2007 αναφορικά με συζητήσεις για την αποπληρωμή των τραπεζικών υποχρεώσεων της εταιρίας και την πώληση της συμμετοχής της ΑΕΓΕΚ στο έργο του Αστακού, σας γνωρίζουμε ότι:

Όπως έχει ανακοινώσει η εταιρία κατά την περίοδο 5 έως 19 Ιουνίου 2007 θα πραγματοποιηθεί η άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης για συμμετοχή στην αποφασισθείσα από την από 12.02.2007 Γενική Συνέλευση των μετόχων αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Από την ανωτέρω αύξηση αναμένεται να αντληθούν κεφάλαια ύψους 64,8 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για την εξυπηρέτηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας και ειδικώτερα ποσό ύψους 50 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού και το υπόλοιπο ποσό ύψους 14,8 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την κάλυψη υποχρεώσεων αυτής (κεφάλαιο κίνησης).

Παράλληλα με τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης και των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας, καθώς θα αποκερδηθούν, κατά τα ανωτέρω, σημαντικά ποσά , λόγω μείωσης του κόστους εξυπηρέτησης (τόκων) του δανεισμού, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε πλέον παραγωγικούς σκοπούς, θα διευκολυνθεί περαιτέρω η αποπληρωμή των δανειακών υπολοίπων λαμβανομένου υπόψη και του κύκλου εργασιών της εταιρίας ενόψει του σημαντικού ανεκτελέστου υπολοίπου υπογεγραμμένων συμβάσεων αυτής που ανέρχεται σε ποσό άνω των 700 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η απόφαση καταμερισμού των επιμέρους ποσών ανά τράπεζα για τη μείωση του δανεισμού θα ληφθεί από την εταιρία ανάλογα προς το σύνολο των αντληθησόμενων κεφαλαίων, τις εν τω μεταξύ πραγματοποιηθείσες εξυπηρετήσεις των υφιστάμενων υπολοίπων, τις τυχόν ρυθμίσεις οι οποίες θα συμφωνηθούν καθώς και το βαθμό ωρίμανσης των υποχρεώσεων προς τράπεζες, λαμβάνοντας υπόψη και τη συμμετοχή των τραπεζών ALPHA BANK και ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην πραγματοποιούμενη αύξηση κεφαλαίου με απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών μέσω συμμετοχής τους στην διαδικασία προεγγραφής και υπό τους όρους αυτής.

Η Διοίκηση της εταιρίας επιδιώκει περαιτέρω την εξισορρόπηση των λειτουργικών ταμειακών ροών μέσω αναδιαπραγμάτευσης των δανείων της και συστηματικού ελέγχου και περιορισμού των δαπανών στη διοίκηση και λειτουργία της, εντείνει δε τις προσπάθειες πώλησης μη λειτουργικών περιουσιακών της στοιχείων προς το σκοπό περαιτέρω απομείωσης των υποχρεώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η επαφή και επικοινωνία με δανείστριες τράπεζες για τη ρύθμιση και αναδιάρθρωση του υπολοίπου οφειλών καθώς και συζητήσεις με ενδιαφερόμενους τόσο για την απόκτηση συμμετοχής στο έργο του Αστακού όσο και για την εγκατάσταση παραγωγικών μονάδων στην βιομηχανική περιοχή ΝΑΒΙΠΕ. Η εταιρία, σε περίπτωση επίτευξης οριστικών συμφωνιών, θα προβεί στην παροχή άμεσης και πλήρους ενημέρωσης.
 

18.5.2007 - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ “ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε. ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ”

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 16.05.2007 υπογράφηκε από την Κοινοπραξία “ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ” η 2η συμπληρωματική σύμβαση κατασκευής του έργου “Διέλευση του αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. διά της αστικής ζώνης Κατερίνης”.

Κύριος του έργου είναι το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε /Ε.Υ.Δ.Ε - Π.Α.Θ.Ε.

Η συνολική δαπάνη της ως άνω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 6.900.000 € (περιλαμβανομένων απροβλέπτων, απολογιστικών, αναθεώρησης και ΦΠΑ).

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ είναι η Leader εταιρία στην Κοινοπραξία και έχει ποσοστό συμμετοχής 75%.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά σε συμπληρωματικές και πρόσθετες εργασίες της κύριας σύμβασης (διαμόρφωση χώρου άνωθεν Τεχνικού Υπογειοποίησης, συντήρηση και λειτουργία αυτού, εργασίες ολοκλήρωσης νοτίου ανισόπεδου κόμβου, πεζοδρομήσεις κ.λ.π.).

Ως ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών ορίζεται η 31.12.2007.
 

18.5.2007 - Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: Ημερομηνία αποκοπής και περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιώματος προτίμησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ME ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

• ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 24 Μαΐου 2007

• ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 5 Ιουνίου εως 19 Ιουνίου 2007

• ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ : 5 Ιουνίου εως 13 Ιουνίου 2007

Tο Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρίας «ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (εφεξής: η «Εταιρία» ή «ΑΕΓΕΚ») γνωστοποιεί προς τους κ.κ. μετόχους της τα ακόλουθα:

Η Β΄Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12.02.2007, μεταξύ άλλων θεμάτων, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 54.011.564,00 ευρώ, με την έκδοση 108.023.128 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (οι «Νέες Μετοχές»), ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Μετά την άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 108.023.128,00 και διαιρείται σε 216.046.256 ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 212.851.256 κοινές μετά ψήφου μετοχές και 3.195.000 προνομιούχες άνευ ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε € 64.813.876,80.

Δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση έχουν οι μέτοχοι με αναλογία μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε μία παλαιά κοινή ή προνομιούχο ονομαστική μετοχή. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε ευρώ 0,60. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους ευρώ 10.802.312,80 θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Την 22/02/2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-2305/22.02.2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών θα έχουν:

α) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ. (πρώην K.A.A), μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, δηλαδή την 23 Μαΐου 2007,

β) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, οι μέτοχοι, συγχρόνως με την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης που τους αναλογούν, έχουν το δικαίωμα να προεγγραφούν για την απόκτηση, στην ορισθείσα τιμή διάθεσης (0,60€), πρόσθετων νέων μετοχών της Εταιρίας, οι οποίες ενδεχομένως θα παραμείνουν αδιάθετες, καταβάλλοντας παράλληλα τα αντίστοιχα κεφάλαια (εφεξής «δικαίωμα προεγγραφής»). Έτσι σε περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, αυτές μπορούν να διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις παρακάτω κατηγορίες επενδυτών, κατά σειρά προτεραιότητας :

1. εξ ολοκλήρου στους προεγγραφέντες επενδυτές(εφόσον η ζήτηση για επιπλέον μετοχές είναι είτε ίση προς τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών, είτε υπολείπεται αυτού, εφαρμοζομένης κατά τα λοιπά, ήτοι μετά την εξάντληση της ζητήσεως, της διαδικασίας της παρ. 3 κατωτέρω)

2. επί αναλογικής βάσεως στους προεγγραφέντες επενδυτές (εφόσον η ζήτηση για επιπλέον μετοχές είναι μεγαλύτερη του αριθμού των αδιάθετων μετοχών) με βάση τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες αυτοί θα έχουν προεγγραφεί σε συνδυασμό με το συνολικό αριθμό αδιάθετων μετοχών, και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης. Στην παρούσα περίπτωση, τα τυχόν επιπλέον της κάλυψης δεσμευθέντα ποσά των προεγγραφών θα αποδεσμευθούν και θα επιστραφούν στους δικαιούχους άτοκα

3. εφόσον, τέλος, παρά τα ανωτέρω, υπολείπονται αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει τις τυχόν αδιάθετες μετοχές κατά την κρίσή του, άλλως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920

Από την 24/05/2007 οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία 24/05/2007, η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την 35/24.11.2005 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με την απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12/02/2007 η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 05/06/2007 έως και την 19/06/2007

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 13/06/2007.

Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σύστημα Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.), την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 19/06/2007) παύουν να ισχύουν.

Τα δικαιώματα θα ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (Χρηματιστηριακή εταιρία ή Θεματοφυλακή τραπέζης), καθώς και από τα Καταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους).

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους.

Σε διαφορετική περίπτωση, για την άσκηση δικαιωμάτων μέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν, προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α.) και καταβάλλοντας σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας που θα ανοιχθεί στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για την παρούσα αύξηση, το αντίτιμο των Νέων Μετοχών, για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν. Για την έκδοση της βεβαίωσης αυτής θα πρέπει να απευθυνθούν: α) στο χειριστή του λογαριασμού χρεογράφων τους (Χρηματιστηριακή εταιρία ή Θεματοφυλακή τραπέζης), αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., και β) στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α.), αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.

Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι κάτοχοί τους θα προσκομίζουν στα καταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους (ή από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α), αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης : α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους.

Ταυτόχρονα με την εγγραφή τους οι κκ μέτοχοι, κατά την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους, θα καταβάλλουν το αντίτιμο των μετοχών (ήτοι € 0,60 ανά μετοχή) για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η Εταιρία στην ανωτέρω Τράπεζα για το σκοπό αυτό απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρίας. Οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προαναφερθείσας δεκαπενθήμερης προθεσμίας, παραγράφονται.

Αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης μέσω προεγγραφής, αυτό θα ασκείται με έγγραφη αίτηση, η οποία υποβάλλεται ταυτόχρονα με τη δήλωση πλήρους ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης, συνοδευόμενη είτε από ανέκκλητη εντολή του αιτούντος για χρέωση του λογαριασμού που τυχόν τηρεί στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με ταυτόχρονη πίστωση του λογαριασμού της Εταιρίας είτε με καταβολή σε μετρητά, ποσού ίσου προς τη συνολική αξία έκδοσης αυτών των επιπλέον μετοχών, για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής. Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται μέχρι και την τελευταία ημέρα της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

Το ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης μέσω προεγγραφής θα ικανοποιηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας άσκησης του βασικού δικαιώματος προτίμησης, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν αδιάθετες μετοχές.

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προκειμένου να διαπιστώσει τον αριθμό των τυχόν αδιάθετων μετοχών. Στη συνεδρίαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσδιορίσει τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών που θα κατανεμηθούν στους ασκήσαντες πλήρως το Δικαίωμα Προτίμησης που έχουν ασκήσει και Δικαίωμα Προεγγραφής.

Στη συνέχεια, και εφόσον έπειτα και από την κατανομή τυχόν αδιάθετων μετοχών στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής υπάρξουν αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στην ίδια συνεδρίασή του, αφού διαπιστώσει τον αριθμό των τυχόν αδιάθετων μετοχών, θα διαθέσει τις τυχόν αδιάθετες μετοχές κατά την κρίση του. Εφόσον, συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν, προς τούτο και η σύσταση προς τους κ.κ. Μετόχους όπως συγκεντρώσουν αριθμό μετοχών που κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης να παράγουν ακέραιο αριθμό νέων μετοχών.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 09/05/2007, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ”http://www.aegek.gr”, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών “http://www.ase.gr” και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ”http://www.hcmc.gr”. Επίσης, το εν λόγω Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρίας στο Μαρούσι, στην οδό Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, και στο δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας και θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, υπεύθυνη κ. Μαρία Σταυρογιάννη τηλ.: 210 6306002.

Μαρούσι, 18/05/2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο
 

11.5.2007 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η Εταιρία ΑΕΓΕΚ ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EK) 809/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2004 και το Νόμο 3401/2005, ότι από την Παρασκευή, 11 Μαίου 2007 είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό το εγκεκριμένο την 09.05.2007 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ευρώ 54.011.564,00 με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με τις από 12.2.2007 αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των μετόχων της, κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, σε αναλογία μία (1) νέα κοινή μετοχή προς μία (1) παλαιά κοινή ή προνομιούχο μετοχή. Συνολικά θα εκδοθούν 108.023.128 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,50 η κάθε μία και τιμή διάθεσης € 0,60 για κάθε μία νέα μετοχή. Το σύνολο των κεφαλαίων που αναμένεται ότι θα αντληθούν από την αύξηση θα ανέρχεται στο ποσό των € 64.813.876,80 (108.023.128 Χ 0,60).

Πληροφορίες, όσον αφορά στη διαδικασία εγγραφής και προεγγραφής από τους επενδυτές, παρατίθενται στο κεφάλαιο «3.6.2 Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης» του προαναφερθέντος εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικού Δελτίου.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της ως άνω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο:

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ
T     Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
T+2 Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου
Τ+2 Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο επενδυτικό κοινό
Τ+8 Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης από το Δ.Σ. του Δ.Σ. του Χ.Α.
Τ+8 Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. για την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης των   δικαιωμάτων στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων
Τ+10 Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης
Τ+18 Πίστωση από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α.) των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ
Τ+20 Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης
Τ+29 Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης
Τ+34 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης
Τ+36 Διάθεση αδιάθετων μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας
Τ+36 Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών
Τ+45 Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί.

Για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, όπως προβλέπεται. Οι μετοχές που θα εκδοθούν θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Για την ολοκλήρωση της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α., θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του Χ.Α. η σχετική αίτηση της Εταιρίας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα αναρτηθεί σήμερα, Παρασκευή, 11 Μαίου 2007 στους διαδικτυακούς τόπους του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) και της Εταιρίας (www.aegek.gr). Το εν λόγω Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρίας στο Μαρούσι, στην οδό Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20 και στο δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να επικοινωνούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, υπεύθυνη κ. Μαρία Σταυρογιάννη τηλ.: 210 6306002.
 

02.5.2007 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΤΗΣ ETAIΡΙΑΣ AEΓΕΚ

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στη συνεδρίαση της 2ας Μαΐου 2007 προέβη στην έγκριση της αναδιαμόρφωσης και αναδημοσίευσης των Στοιχείων και Πληροφοριών χρήσης 2006 για τους σκοπούς της ορθότερης απεικόνισης των οικονομικών στοιχείων της εταιρίας και της αρτιότερης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού. Ειδικώτερα οι επελθούσες μεταβολές αφορούν τα ακόλουθα :

1. Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας πρώτης μετάβασης στα ΔΠΧΠ, ποσό 36.540,22 χιλ. €, το οποίο αφορά σε απομείωση απαίτησης κατά της συγγενούς εταιρίας FOXFORD λόγω υποτίμησης του ενεργητικού της (16,6 εκ. μετοχές ΕΥΚΛΕΙΔΗ αποτιμημένες βάσει χρηματιστηριακής τιμής του 2004) και θα έπρεπε να είχε διαγραφεί εις βάρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας κατά την 01.01.2004, δεν αφαιρέθηκε εκείνη την ημερομηνία και μεταφέρθηκε απ?ευθείας στην καθαρή θέση της εταιρίας την 31.03.2006 (ημερομηνία συγχώνευσης με την εταιρία ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ).

Για τους σκοπούς της ορθής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, το γεγονός αυτό τακτοποιείται αναδρομικά, σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΛΠ 8, με επηρεασμό των κερδών εις νέον της 01.01.2005 κατά ποσό 36.540,22 χιλ. €. Κατά συνέπεια, η καθαρή θέση της εταιρίας στις χρήσεις που έληγαν 31.12.2004 και 31.12.2005 εμφανίζεται μειωμένη κατ? αυτό το ποσό σε σχέση με τις δημοσιευθείσες για εκείνες τις ημερομηνίες οικονομικές καταστάσεις.

2. Στην τρέχουσα χρήση ενοποιήθηκαν για 1η φορά εφαρμόζοντας την μέθοδο της καθαρής θέσης οι κοιν/ξίες τα έργα των οποίων έχουν περατωθεί ("ανενεργές κοιν/ξίες"). Αυτή η αλλαγή λογιστικής πολιτικής είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν σωρευτικά & ισόποσα οι λογ/σμοί "Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις" και "Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες επιχ/σεις" κατά 696,94 χιλ €. Το κονδύλιο της συγκριτικής περιόδου 2005 που επηρέασε ισόποσα τους ως άνω λογ/σμούς "Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις" και "Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες επιχ/σεις" είναι 382,49 χιλ. €.

Σημειώνεται ότι οι ως άνω μεταβολές δεν επηρεάζουν ούτε το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, ούτε τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρίας τόσο στη χρήση που έληξε 31.12.2006, όσο και στις ενδιάμεσες περιόδους της χρήσης.

Ακολουθεί πίνακας που εμφανίζει τα κονδύλια που επηρεάστηκαν κατά την αναμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2005
Πάγια στοιχεία ενεργητικού:333.614,59
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού:181.137,37
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ:678.515,12

ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/2005
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού:132.810,04
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: 301.778,39

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2005
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:215.460,58
Σύνολο υποχεώσεων : 532.116,16
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων εταιρίας : -36.616,52
Σύνολο καθαρής θέσης (β): 146.398,96
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: 678.515,12

ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/2005
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων εταιρίας: -32.479,10
Σύνολο καθαρής θέσης (β): 114.554,80
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: 301.778,39

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2006
Διόρθωση λογιστικών λαθών προηγ.περιόδων :
Αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/06): 146.398,96
Αγορές / πωλήσεις ιδίων μετοχών: -34.569,09
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/12/06):64.606,39

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2005
Διόρθωση λογιστικών λαθών προηγ.περιόδων : -42,00
Αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/05): 165.164,53
Αγορές / πωλήσεις ιδίων μετοχών: 1.538,15
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/12/05):146.398,96

ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/2006
Διόρθωση λογιστικών λαθών προηγ.περιόδων :
Αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/06): 114.554,80
Αγορές / πωλήσεις ιδίων μετοχών: -34.569,09
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/12/06):71.578,04

ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/2005
Διόρθωση λογιστικών λαθών προηγ.περιόδων : 460,54
Αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/05): 120.087,76
Αγορές / πωλήσεις ιδίων μετοχών: 1.379,15
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/12/05):114.554,80

ΟΡΘΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2005
Πάγια στοιχεία ενεργητικού:333.232,10
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού:144.597,15
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ:641.592,41

ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/2005
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού:96.269,82
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: 265.238,17

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2005
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:215.078,09
Σύνολο υποχρεώσεων : 531.733,67
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων εταιρίας : -73.156,74
Σύνολο καθαρής θέσης (β): 109.858,74
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: 641.592,41

ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/2005
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων εταιρία : -69.019,32
Σύνολο καθαρής θέσης (β): 78.014,58
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: 265.238,17

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2006
Διόρθωση λογιστικών λαθών προηγ.περιόδων : -36.540,22
Αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/06): 109.858,74
Αγορές / πωλήσεις ιδίων μετοχών: -1.971,13
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/12/06):64.606,39

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2005
Διόρθωση λογιστικών λαθών προηγ.περιόδων : -36.582,22
Αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/05): 128.624,31
Αγορές / πωλήσεις ιδίων μετοχών: 1.538,15
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/12/05):109.858,74

ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/2006
Διόρθωση λογιστικών λαθών προηγ.περιόδων : -36.540,22
Αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/06): 78.014,58
Αγορές / πωλήσεις ιδίων μετοχών: 1.971,13
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/12/06):71.578,04

ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/2005
Διόρθωση λογιστικών λαθών προηγ.περιόδων : -36.079,68
Αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/05): 83.547,54
Αγορές / πωλήσεις ιδίων μετοχών: 1.379,15
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/12/05):78.014,58

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες των ετήσιων ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01-01-06 εως 31-12-06 της ΑΕΓΕΚ, θα αναδημοσιευθούν στις εφημερίδες ΒΡΑΔΥΝΗ, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ και ΑΜΑΡΥΣΙΑ, την Παρασκευή 4 Mαϊου 2007, σύμφωνα με το Ν.2190/1920, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ.
 

24.04.2007 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Λόγος Υπ. Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα       Στοιχεία Συναλλαγής
  Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Συναλ/μενος Ημ/νία

Α

Τεμάχια Αξία Είδος
Β
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος Σύζυγος 23/4/07

Α

120.000
83.069,36
Μετοχή (Κοινή)

13.4.2007 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ (ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΜΗΣ)

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ, σε συνέχεια της από 4.4.2007/αρ.πρωτ.HERMES 52806 ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί ότι, προς το σκοπό αρτιότερης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού από σήμερα 13.4.2007 αναρτήθηκαν στις ιστοσελίδες της εταιρίας (www.aegek.gr) και του Χ.Α. (www.ase.gr), οι αναδιαμορφωμένες ως προς τη μορφή (δομή) οικονομικές της καταστάσεις ενοποιημένες και μη για τη χρήση του 2006.

Επισημαίνεται, ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1η Ιανουαρίου εως 31η Δεκεμβρίου 2006, τα οποία δημοσιεύτηκαν στις εφημερίδες ΒΡΑΔΥΝΗ, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ και ΑΜΑΡΥΣΙΑ, το Σάββατο 31 Mαρτίου 2007, σύμφωνα με το άρθρο 135 του ΚΝ.2190/1920 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά ΔΛΠ.
 

4.4.2007 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.06 ΕΩΣ 31.12.06 ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ(ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΜΗΣ)

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί ότι, προς το σκοπό αρτιότερης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, θα προβεί σε αναδιαμόρφωση της δομής(μορφής) των ενοποιημένων και μη οικονομικών της καταστάσεων χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006, τις οποίες θα αναρτήσει έως την 13.4.2007 στις ιστοσελίδες της εταιρίας (www.aegek.gr) και του Χ.Α. (www.ase.gr).

Επισημαίνεται, ότι δεν επέρχεται καμία μεταβολή στα Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1η Ιανουαρίου εως 31η Δεκεμβρίου 2006, τα οποία δημοσιεύτηκαν στις εφημερίδες ΒΡΑΔΥΝΗ, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ και ΑΜΑΡΥΣΙΑ, το Σάββατο 31 Mαρτίου 2007, σύμφωνα με το άρθρο 135 του ΚΝ.2190/1920 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά ΔΛΠ.
 

23.3.2007 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ / ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ / ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρία, ότι η Β’ Επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12.02.2007 αποφάσισε συνδυασμένη μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, η οποία περιλαμβάνει :

(i) αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,20 σε 1,68 ευρώ με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 51.851.101,44 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», και ταυτόχρονα

(ii) μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,68 σε 0,50 ευρώ με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 127.467.291,04 ευρώ
(α) με συμψηφισμό ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής της 30ης Ιουνίου 2005, ποσού 96.772.988,73 ευρώ, και
(β) με συμψηφισμό μέρους ζημιών λογαριασμού «αποτελέσματα εις νέον» της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, ποσού 8.091.053,24 ευρώ, και ζημιών λογαριασμού «αποτελέσματα εις νέον» της απορροφηθείσας εταιρίας ΜΕΤΩΝ Α.Ε., ποσού 22.603.249,07 ευρώ, βάσει των ισολογισμών μετασχηματισμού αυτών της 30ης Ιουνίου 2005 , και ταυτόχρονα

(iii) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 54.011.564,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 108.023.128 νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,60 ευρώ εκάστη και αναλογία συμμετοχής μία (1) νέα κοινή μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ή προνομιούχο μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας της μετοχής (0,10 ευρώ) και συνολικά ευρώ 10.802.312,80 θα μεταφερθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Κατά το μέρος της αποφασισθείσας συνδυασμένης μεταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας που αφορά στην αύξηση και ταυτοχρόνως στη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με αντίστοιχη αύξηση και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώνεται ενδιαμέσως σε 54.011.564,00 ευρώ, ενώ ο αριθμός των μετοχών παραμένει σταθερός διαιρούμενου του κεφαλαίου σε 108.023.128 ονομαστικές μετοχές (εκ των οποίων 104.828.128 κοινές και 3.195.000 προνομιούχες), ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη.

To Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ’ αριθ. Κ2-2305/22.02.2007 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του του αρ.5 του Καταστατικού της εταιρίας. Το ΔΣ του Χ.Α. στη συνεδρίασή του στις 22 Μαρτίου 2007 ενημερώθηκε για την ως άνω μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 28η Μαρτίου 2007, οι 108.023.128 μετοχές της εταιρίας (εκ των οποίων 104.828.128 κοινές και 3.195.000 προνομιούχες) θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,50 Ευρώ ανά μετοχή.

Η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α των νέων μετοχών που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών, θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από τη χρηματιστηριακή νομοθεσία διαδικασιών.

Με την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης με καταβολή μετρητών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 108.023.128,00 ευρώ διαιρούμενο σε 216.046.256 ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 212.851.256 κοινές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη, και 3.195.000 προνομιούχες άνευ ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (τηλ. 210-6306000 κα Μ. Σταυρογιάννη).
 

16.3.2007 - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 16.03.2007 υπογράφηκε από την Κοινοπραξία ''ΑΕΓΕΚ - IMPREGILO - ALSTOM Transport'' η σύμβαση κατασκευής του έργου ''ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ''.
Κύριος του έργου είναι η εταιρία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ.
Η συνολική δαπάνη της ως άνω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 102.906.580 Euro (περιλαμβανομένων απροβλέπτων, απολογιστικών, αναθεώρησης και ΦΠΑ).
Η εταιρία ΑΕΓΕΚ είναι η Leader εταιρία στην Κοινοπραξία και έχει ποσοστό συμμετοχής 48%.
Το αντικείμενο της υπόψη σύμβασης αφορά στην εκπόνηση της μελέτης-εφαρμογής, την κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού, την προμήθεια και εγκατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών και σιδηροδρομικών συστημάτων, τις δοκιμές και τη θέση σε λειτουργία καθώς και τη συντήρηση των τριών ενδιάμεσων Σταθμών της Γραμμής 3 του ΜΕΤΡΟ ''ΧΟΛΑΡΓΟΣ'', ''ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ'' και ''ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ'', καθώς και του Σταθμού Μετεπιβίβασης στο Νομισματοκοπείο.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 900 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
 

13.3.2007 - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

Αναφερόμενοι στα δημοσιεύματα των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» της 11.03.2007 και «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» της 12.03.2007 σχετικά με υποτιθέμενες καθυστερήσεις και με διάφορα σενάρια που αφορούν στην εκτέλεση του έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης, τα οποία δήθεν σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση της ΑΕΓΕΚ, και σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσής μας (αριθμ. πρωτ. HERMES 1218/10.01.2007), σας γνωρίζουμε ότι :

Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

1. Η σύμβαση του Μετρό Θεσσαλονίκης εκτελείται ομαλά και χωρίς προβλήματα.
Το αντικείμενο της σύμβασης, την οποία υπέγραψε τον Απρίλιο 2006 η Κοινοπραξία ΑΕΓΕΚ – IMPREGILO – ANSALDO TSF – SELI – ANSALDOBREDA, αφορά τόσο στην εκπόνηση και σταδιακή υποβολή των διαφόρων μελετών του έργου όσο και στην, με βάση τις εγκριθησόμενες από τον Κύριο του Έργου μελέτες, εκτέλεση των εργασιών.
Ήδη στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος του έργου :
- Έχουν ολοκληρωθεί από 31.10.2006 οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις σε όσους σταθμούς έχουν παραχωρηθεί οι χώροι από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (Ν. Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγ. Σοφίας).
- Έχουν ολοκληρωθεί περίπου 300 δοκιμαστικές τομές για τον εντοπισμό διέλευσης δικτύων κοινής ωφελείας και αρχαιολογικών ευρημάτων.
- Έχουν ολοκληρωθεί (28.02.2007) οι γεωλογικές έρευνες στο σύνολο του έργου με τη διενέργεια 200 νέων γεωτρήσεων και εκατοντάδων εργαστηριακών δοκιμών.
- Είναι σε εξέλιξη οι εκτροπές δικτύων κοινής ωφέλειας στους σταθμούς Ν. Σιδηροδρομικός Σταθμός, Βενιζέλου, Σιντριβάνι.
- Είναι σε εξέλιξη οι αρχαιολογικές ανασκαφές σε τμήματα των σκαμμάτων εκτροπών δικτύων στους σταθμούς Βενιζέλου, Σιντριβάνι.
- Οι μελέτες του έργου βρίσκονται σε εξέλιξη σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Σημειώνεται ότι το Έργο προβλέπει εκπόνηση των μελετών σε 3 φάσεις (Οριστική Μελέτη 1, Οριστική Μελέτη 2, Μελέτη Εφαρμογής).
- Το μόνιμο απασχολούμενο προσωπικό στα διάφορα εργοτάξια της Κοινοπραξίας είναι πλέον των 120 ατόμων.
- Έχει υπογραφεί σωρεία συμβάσεων με μελετητές, προμηθευτές, υπεργολάβους κ.λ.π. σε σχέση με υπηρεσίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και έχει παραγγελθεί εξοπλισμός αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβανομένων δύο νέων μηχανημάτων ολομέτωπης διάνοιξης σηράγγων (ΤΒΜ).
Όλες οι εταιρίες που απαρτίζουν την Κοινοπραξία είναι καταξιωμένες στον ελληνικό και διεθνή κατασκευαστικό χώρο και έχουν μακρόχρονη εμπειρία και οικονομική επιφάνεια που εγγυώνται την επιτυχή εκτέλεση της σύμβασης.

2. Πέραν των προαναφερομένων εκ των οποίων αποδεικνύεται η ομαλή εξέλιξη της σύμβασης, σε κάθε περίπτωση θα ήταν εκτός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων έργων τα αναφερόμενα στα σχολιαζόμενα δημοσιεύματα ως δήθεν εξεταζόμενα από το ΥΠΕΧΩΔΕ σενάρια τόσο για τυχόν «επαναδημοπράτηση του έργου» όσο και για τυχόν ανάληψή του από «άλλη κατασκευαστική ως υπεργολάβος»!!!
Είναι προφανές λοιπόν ότι δεν θα μπορούσαν «να εξετασθούν από το ΥΠΕΧΩΔΕ σενάρια» που κείνται εκτός νομίμων διαδικασιών και μπορούν μόνον να είναι αποτέλεσμα πλημμελούς πληροφόρησης ή γόνιμης φαντασίας.

Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΓΕΚ

Η εταιρία έχει σήμερα ένα από τα υψηλότερα υπόλοιπα ανεκτέλεστα από υπογεγραμμένες συμβάσεις έργων, ποσού άνω των 700 εκατ. ευρώ, ενώ εντός των αμέσως προσεχών ημερών θα υπογράψει νέα σύμβαση για την εκτέλεση των τριών σταθμών του Μετρό Αθήνας (Χολαργός – Νομισματοκοπείο – Αγ. Παρασκευή), συμβατικού τιμήματος, περιλαμβανομένων απροβλέπτων, απολογιστικών, αναθεώρησης και ΦΠΑ, 102,9 εκατ. ευρώ (ποσοστό συμμετοχής ΑΕΓΕΚ : 48%).
Επιπροσθέτως η εταιρία έχει κατά καιρούς αναφερθεί με ανακοινώσεις της στο γεγονός ότι συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία της, είναι ενήμερη στην τήρηση των υποχρεώσεών της και έχει ήδη προβεί σε πωλήσεις μη λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων προς το σκοπό περαιτέρω απομείωσης των υποχρεώσεών της.
Ακόμη η εταιρία έχει καλή συνεργασία με όλες τις συνεργαζόμενες Τράπεζες, ενώ η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12.02.2007 έχει λάβει απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, από την οποία αναμένεται να αντληθούν κεφάλαια ύψους 64,8 εκατ. ευρώ, για αποπληρωμή επιπλέον 50 εκατ. ευρώ τραπεζικού δανεισμού και εξασφάλιση 14,8 εκατ. ευρώ για κεφάλαιο κινήσεως.
 

26.2.2007 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι προέβη σε πώληση του ποσοστού εξ αδιαιρέτου(50%), ιδιοκτησίας της εταιρίας, επί αγροτεμαχίων στις θέσεις Αγράρι και Κούνδουρος της νήσου Μυκόνου, επιφανείας 56,7 και 77,7 στρεμμάτων αντίστοιχα κατά τους τίτλους κτήσεως, στην εταιρία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. αντί συνολικού τιμήματος τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ.
 

14.2.2007 - ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟ 13.02.07 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. HERMES 6055 & 6040/13.02.07) ANAKOINΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 2ων ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ & ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις από 13.02.2007/ Αρ.πρωτ. HERMES 6055 & 6040/13.02.07 ανακοινώσεις της εταιρίας για τις αποφάσεις των 2ων επαναληπτικών έκτακτων γενικών συνελεύσεων των μετόχων κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της εταιρίας, από τυπογραφικό λάθος αναγράφηκε ότι:
«Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2007, εφόσον υπάρξουν κέρδη προς διανομή», αντί του ορθού ότι:
«Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2006, εφόσον υπάρξουν κέρδη προς διανομή»
 

12.2.2007 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 2ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ ΤΗΣ 12-2-2007

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2007 και ώρα 12.00, πραγματοποιήθηκε η 2η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου. Επί συνόλου 104.828.128 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν 130 μέτοχοι με 36.197.362 μετοχές, ήτοι 34,53% του συνολικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων, κατατέθηκαν εμπροθέσμως μετοχές που εκπροσωπούσαν 33,27% του συνολικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου, και εκπροθέσμως, μετοχές που εκπροσωπούσαν 1,26% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου .

Για τον σχηματισμό της απαρτίας λήφθηκαν υπόψη 4.503.284 κοινές μετοχές της εταιρίας FOXFORD TRADING LIMITED, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4,296% του συνολικού κοινού κεφαλαίου. Οι μετοχές αυτές αποκτήθηκαν από τη FOXFORD TRADING LIMITED και αποτελούν προϊόν ανταλλαγής μετοχών της εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ με μετοχές της ΑΕΓΕΚ στο πλαίσιο συγχώνευσης δι’απορροφήσεως από την ΑΕΓΕΚ της εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. Κ2-4697/31.03.2006 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2198/31.03.2006). Οι εν λόγω μετοχές, ως «οιονεί ίδιες κοινές μετοχές», σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του ν. 2190/1920 δεν συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου. Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως εξής:

1ο ΘΕΜΑ : ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α. Εγκρίθηκε : (i) η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,20 σε 1,68 ευρώ με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 51.851.101,44 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», και ταυτόχρονα (ii) η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,68 σε 0,50 ευρώ με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 127.467.291,04 ευρώ (α) με συμψηφισμό ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής της 30ης Ιουνίου 2005, ποσού 96.772.988,73 ευρώ, και (β) με συμψηφισμό μέρους ζημιών λογαριασμού «αποτελέσματα εις νέον» της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, ποσού 8.091.053,24 ευρώ, και ζημιών λογαριασμού «αποτελέσματα εις νέον» της απορροφηθείσας εταιρίας ΜΕΤΩΝ Α.Ε., ποσού 22.603.249,07 ευρώ, βάσει των ισολογισμών μετασχηματισμού αυτών της 30ης Ιουνίου 2005, και ταυτόχρονα (iii) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 54.011.564,00 ευρώ με την έκδοση 108.023.128 νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,60 ευρώ εκάστη και αναλογία συμμετοχής μία (1) νέα κοινή μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ή προνομιούχο μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας της μετοχής (0,10 ευρώ) και συνολικά ευρώ 10.802.312,80 θα μεταφερθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Β. Μετά την παραπάνω απόφαση ,τροποποιήθηκε ανάλογα το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρίας.

Γ. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ορίστηκε, σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 13 παρ. 5 του ν. 2190/1920) και το καταστατικό της εταιρίας, προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εντός του προβλεπόμενου από το νόμο χρονικού διαστήματος και θα ανακοινωθεί εγκαίρως στο επενδυτικό κοινό κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η έναρξη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποκοπής, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα προσδιορισθεί από τον Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου, στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου και της εταιρίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό δια του τύπου.

Δ. Δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση θα έχουν όσοι μέτοχοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της εταιρίας, το οποίο τηρείται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την εργάσιμη μέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης καθώς και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης αυτών στο Χρηματιστήριο. Από την ημέρα αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο χωρίς το εν λόγω δικαίωμα στην παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Τα δικαιώματα προτίμησης θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, πλην των τελευταίων τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών της προθεσμίας αυτής. Δικαιώματα προτίμησης που δεν ασκηθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας παραγράφονται.

Ε. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, οι μέτοχοι, συγχρόνως με την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης που τους αναλογούν, έχουν το δικαίωμα να προεγγραφούν για την απόκτηση, στην ορισθείσα τιμή διάθεσης (0,60€), πρόσθετων νέων μετοχών της εταιρίας, οι οποίες ενδεχομένως θα παραμείνουν αδιάθετες, καταβάλλοντας παράλληλα τα αντίστοιχα κεφάλαια. Έτσι σε περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, αυτές μπορούν να διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στις παρακάτω κατηγορίες επενδυτών, κατά σειρά προτεραιότητας : 1. εξ ολοκλήρου στους προεγγραφέντες επενδυτές(εφόσον η ζήτηση για επιπλέον μετοχές είναι είτε ίση προς τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών, είτε υπολείπεται αυτού, εφαρμοζομένης κατά τα λοιπά, ήτοι μετά την εξάντληση της ζητήσεως, της διαδικασίας της παρ. 3 κατωτέρω) 2. επί αναλογικής βάσεως στους προεγγραφέντες επενδυτές (εφόσον η ζήτηση για επιπλέον μετοχές είναι μεγαλύτερη του αριθμού των αδιάθετων μετοχών) με βάση τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες αυτοί θα έχουν προεγγραφεί (δικαίωμα προεγγραφής) σε συνδυασμό με το συνολικό αριθμό αδιάθετων μετοχών, και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης Στην παρούσα περίπτωση, τα τυχόν επιπλέον της κάλυψης δεσμευθέντα ποσά των προεγγραφών θα αποδεσμευθούν και θα επιστραφούν στους δικαιούχους άτοκα. 3. εφόσον, τέλος, παρά τα ανωτέρω, υπολείπονται αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει τις τυχόν αδιάθετες μετοχές κατά την κρίσή του, άλλως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΣΤ. Η τιμή διάθεσης ανά μετοχή αυτή προσδιορίζεται σε 0,60 ευρώ. Πάντως η τιμή διάθεσης μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν. Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2007, εφόσον υπάρξουν κέρδη προς διανομή. Το θέμα εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 28.945.391 μετοχών επί συνόλου 31.694.078, των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετόχων, ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 91,327% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου. Ένας μέτοχος εκ των εμπροθέσμως καταθεσάντων τις μετοχές τους που εκπροσωπεί 1.833.095 μετοχές ήτοι ποσοστό 5,784% του παρισταμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου, απείχε της ψηφοφορίας, ενώ τρεις μέτοχοι ομοίως εκ των εμπροθέσμως καταθεσάντων που εκπροσωπούν 915.592 μετοχές ήτοι ποσοστό 2,88% επί του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου ψήφισαν αρνητικά.

2ο ΘΕΜΑ : ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Α.Μ.Κ.

Παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, με την δυνατότητα αυτό να εξουσιοδοτήσει περαιτέρω μέλη αυτού ή τρίτους, για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της αύξησης και δη αυτών που αφορούν στην κατάρτιση του Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., τον καθορισμό της ακριβούς ημερομηνίας έναρξης και λήξης της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, τον καθορισμό των επιμέρους λεπτομερειών και όρων της διαδικασίας προεγγραφών, ενδεχομένως και κατά τροποποίηση της αποφασισθείσας κατά τα άνω διαδικασίας υλοποίησης των προεγγραφών εν σχέση με τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο και γενικά για την μέριμνα και επιμέλεια οποιουδήποτε θέματος σχετιζόμενου προς την διεκπεραίωση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Το θέμα εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 28.945.391 μετοχών επί συνόλου 31.694.078, των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετόχων, ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 91,327% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου. Ένας μέτοχος εκ των εμπροθέσμως καταθεσάντων τις μετοχές τους,που εκπροσωπεί 1.833.095 μετοχές ήτοι ποσοστό 5,784% του παρισταμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου, απείχε της ψηφοφορίας, ενώ τρεις μέτοχοι ομοίως εκ των εμπροθέσμως καταθεσάντων, που εκπροσωπούν 915.592 μετοχές ήτοι ποσοστό 2,88% επί του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου ψήφισαν αρνητικά.

3ο ΘΕΜΑ : ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΝΑ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ, ΣΕ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. Ή/ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ.

Παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας , (α) να προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1(γ) του καταστατικού και το άρθρο 13 παρ. 1 (γ) του κ.ν. 2190/1920, εντός πενταετίας, από την ημερομηνία της χορηγούμενης εξουσιοδότησης σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την ημερομηνία χορήγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εν λόγω εξουσίας, και (β) να προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3156/2003 και τα άρθρα 3(α) και 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, εντός πενταετίας από την ημερομηνία χορήγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εν λόγω εξουσίας, σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ή/και ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Το θέμα συμπληρωθέν ως κατωτέρω, εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 28.876.827 μετοχών επί συνόλου 31.694.078, των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετόχων, ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 91,111% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου. Ένας μέτοχος εκ των εμπροθέσμως καταθεσάντων τις μετοχές τους, που εκπροσωπεί 1.833.095 μετοχές ήτοι ποσοστό 5,784% του παρισταμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου, απείχε της ψηφοφορίας, ενώ τέσσερις μέτοχοι εκ των εμπροθέσμως καταθεσάντων τις μετοχές τους που εκπροσωπούν 984.156 μετοχές ήτοι ποσοστό 3,105% επί του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου ψήφισαν αρνητικά.

Τέλος, ο κ. Πρόεδρος του ΔΣ προέβη σε ανακοινώσεις που σχετίζονται με την επιχειρηματική τακτική της εταιρίας για πώληση παγίων προς το σκοπό μείωσης των υποχρεώσεών της.
Ειδικότερα ανακοίνωσε ότι πωλήθηκε (α) ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως 8.131 τ.μ. επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 69 στο Μαρούσι Αττικής αντί τιμήματος 3.800.000,00 ευρώ στην εταιρία W-REAL ESTATE INVESTMENTS, και (β) ένα αγροτεμάχιο, εκτάσεως 8.437 τ.μ. επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου και Καψύλη στο Μαρούσι Αττικής αντί τιμήματος 4.200.000,00 ευρώ στην εταιρία AXOS TRADING LIMITED.
Επίσης ότι πωλήθηκε το ακίνητο «ΜΕΡΛΙΝ» εκτάσεως 608 στρεμμάτων στην Κέρκυρα αντί τιμήματος 40.000.000,00 στην APE FIXED ASSETS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ .
 

12.2.2007 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 2ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ ΤΗΣ 12-2-2007

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2007 και ώρα 13.00, πραγματοποιήθηκε η 2η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου. Επί συνόλου 3.195.000 προνομιούχων ονομαστικών χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν 24 μέτοχοι με 1.136.824 μετοχές, ήτοι 35,581% του συνολικού προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες κατατέθηκαν εμπροθέσμως. Για τον σχηματισμό της απαρτίας σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 λήφθηκαν υπόψη 160.950 προνομιούχες μετοχές που ανήκουν στην εταιρία ΑΕΓΕΚ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5,038% του συνολικού προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου και αποκτήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σε υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 29.6.2004. Οι εν λόγω μετοχές, δεν συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου. Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως εξής:

ΘΕΜΑ : ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α. Εγκρίθηκε :


(i) η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,20 σε 1,68 ευρώ με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 51.851.101,44 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», και ταυτόχρονα
(ii) η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,68 σε 0,50 ευρώ με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 127.467.291,04 ευρώ (α) με συμψηφισμό ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής της 30ης Ιουνίου 2005, ποσού 96.772.988,73 ευρώ, και (β) με συμψηφισμό μέρους ζημιών λογαριασμού «αποτελέσματα εις νέον» της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, ποσού 8.091.053,24 ευρώ, και ζημιών λογαριασμού «αποτελέσματα εις νέον» της απορροφηθείσας εταιρίας ΜΕΤΩΝ Α.Ε., ποσού 22.603.249,07 ευρώ, βάσει των ισολογισμών μετασχηματισμού αυτών της 30ης Ιουνίου 2005, και ταυτόχρονα
(iii) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 54.011.564,00 ευρώ με την έκδοση 108.023.128 νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,60 ευρώ εκάστη και αναλογία συμμετοχής μία (1) νέα κοινή μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ή προνομιούχο μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας της μετοχής (0,10 ευρώ) και συνολικά ευρώ 10.802.312,80 θα μεταφερθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Β. Μετά την παραπάνω απόφαση ,τροποποιήθηκε ανάλογα το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρίας.

Γ. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ορίστηκε, σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 13 παρ. 5 του ν. 2190/1920) και το καταστατικό της εταιρίας, προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών.
Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εντός του προβλεπόμενου από το νόμο χρονικού διαστήματος και θα ανακοινωθεί εγκαίρως στο επενδυτικό κοινό κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η έναρξη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποκοπής, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα προσδιορισθεί από τον Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου, στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου και της εταιρίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό δια του τύπου.

Δ. Δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση θα έχουν όσοι μέτοχοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της εταιρίας, το οποίο τηρείται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την εργάσιμη μέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης καθώς και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης αυτών στο Χρηματιστήριο. Από την ημέρα αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο χωρίς το εν λόγω δικαίωμα στην παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Τα δικαιώματα προτίμησης θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους.
Τα δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, πλην των τελευταίων τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών της προθεσμίας αυτής.
Δικαιώματα προτίμησης που δεν ασκηθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας παραγράφονται.

Ε. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, οι μέτοχοι, συγχρόνως με την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης που τους αναλογούν, έχουν το δικαίωμα να προεγγραφούν για την απόκτηση, στην ορισθείσα τιμή διάθεσης (0,60€), πρόσθετων νέων μετοχών της εταιρίας, οι οποίες ενδεχομένως θα παραμείνουν αδιάθετες, καταβάλλοντας παράλληλα τα αντίστοιχα κεφάλαια. Έτσι σε περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, αυτές μπορούν να διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στις παρακάτω κατηγορίες επενδυτών, κατά σειρά προτεραιότητας :
1. εξ ολοκλήρου στους προεγγραφέντες επενδυτές(εφόσον η ζήτηση για επιπλέον μετοχές είναι είτε ίση προς τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών, είτε υπολείπεται αυτού, εφαρμοζομένης κατά τα λοιπά, ήτοι μετά την εξάντληση της ζητήσεως, της διαδικασίας της παρ. 3 κατωτέρω)
2. επί αναλογικής βάσεως στους προεγγραφέντες επενδυτές (εφόσον η ζήτηση για επιπλέον μετοχές είναι μεγαλύτερη του αριθμού των αδιάθετων μετοχών) με βάση τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες αυτοί θα έχουν προεγγραφεί (δικαίωμα προεγγραφής) σε συνδυασμό με το συνολικό αριθμό αδιάθετων μετοχών, και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης Στην παρούσα περίπτωση, τα τυχόν επιπλέον της κάλυψης δεσμευθέντα ποσά των προεγγραφών θα αποδεσμευθούν και θα επιστραφούν στους δικαιούχους άτοκα.
3. εφόσον, τέλος, παρά τα ανωτέρω, υπολείπονται αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει τις τυχόν αδιάθετες μετοχές κατά την κρίσή του, άλλως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΣΤ. Η τιμή διάθεσης ανά μετοχή αυτή προσδιορίζεται σε 0,60 ευρώ. Πάντως η τιμή διάθεσης μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν.
Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2007, εφόσον υπάρξουν κέρδη προς διανομή.

2ο ΘΕΜΑ : ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Α.Μ.Κ. Παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, με την δυνατότητα αυτό να εξουσιοδοτήσει περαιτέρω μέλη αυτού ή τρίτους, για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της αύξησης και δη αυτών που αφορούν στην κατάρτιση του Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., τον καθορισμό της ακριβούς ημερομηνίας έναρξης και λήξης της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, τον καθορισμό των επιμέρους λεπτομερειών και όρων της διαδικασίας προεγγραφών, ενδεχομένως και κατά τροποποίηση της αποφασισθείσας κατά τα άνω διαδικασίας υλοποίησης των προεγγραφών εν σχέση με τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο και γενικά για την μέριμνα και επιμέλεια οποιουδήποτε θέματος σχετιζόμενου προς την διεκπεραίωση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

3ο ΘΕΜΑ : ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΝΑ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ, ΣΕ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. Ή/ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ. Παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας , (α) να προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1(γ) του καταστατικού και το άρθρο 13 παρ. 1 (γ) του κ.ν. 2190/1920, εντός πενταετίας, από την ημερομηνία της χορηγούμενης εξουσιοδότησης σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την ημερομηνία χορήγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εν λόγω εξουσίας, και (β) να προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3156/2003 και τα άρθρα 3(α) και 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, εντός πενταετίας από την ημερομηνία χορήγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εν λόγω εξουσίας, σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ή/και ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Απαντα τα ανωτέρω θέματα, εγκρίθηκαν με τη θετική ψήφο 975.874 μετοχών επί του συνόλου των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση χωρίς δικαίωμα ψήφου μετόχων, ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 100% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Τέλος, ο κ. Πρόεδρος του ΔΣ προέβη σε ανακοινώσεις που σχετίζονται με την επιχειρηματική τακτική της εταιρίας για πώληση παγίων προς το σκοπό μείωσης των υποχρεώσεών της. Ειδικότερα ανακοίνωσε ότι πωλήθηκε (α) ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως 8.131 τ.μ. επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 69 στο Μαρούσι Αττικής αντί τιμήματος 3.800.000,00 ευρώ στην εταιρία W-REAL ESTATE INVESTMENTS, και (β) ένα αγροτεμάχιο, εκτάσεως 8.437 τ.μ. επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου και Καψύλη στο Μαρούσι Αττικής αντί τιμήματος 4.200.000,00 ευρώ στην εταιρία AXOS TRADING LIMITED. Επίσης ότι πωλήθηκε το ακίνητο «ΜΕΡΛΙΝ» εκτάσεως 608 στρεμμάτων στην Κέρκυρα αντί τιμήματος 40.000.000,00 στην APE FIXED ASSETS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ .
 

12.2.2007 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΡΛΙΝ

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο της ανακοινωθείσας επιχειρηματικής τακτικής της εταιρίας για πώληση παγίων προς το σκοπό μείωσης των υποχρεώσεών της, την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2007 προέβη σε πώληση του ακινήτου «ΜΕΡΛΙΝ», εκτάσεως 608 στρεμμάτων στην Κέρκυρα, αντί τιμήματος 40.000.000,00 ευρώ στην APE FIXED ASSETS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
 

2.2.2007 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Η ΑΕΓΕΚ, γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της ανακοινωθείσας επιχειρηματικής τακτικής της εταιρίας για πώληση παγίων προς το σκοπό μείωσης των υποχρεώσεών της, προέβη σε πώληση δύο ακινήτων. Ειδικότερα πωλήθηκε
(α) ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως 8.131 τ.μ. επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 69 στο Μαρούσι Αττικής αντί τιμήματος 3.800.000,00 ευρώ στην εταιρία W-REAL ESTATE INVESTMENTS, και
(β) ένα αγροτεμάχιο, εκτάσεως 8.437 τ.μ. επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου και Καψύλη στο Μαρούσι Αττικής αντί τιμήματος 4.200.000,00 ευρώ στην εταιρία AXOS TRADING LIMITED.
 

29.1.2007 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2ης επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ανώνυμης εταιρίας “AEΓEK-Aνώνυμη Eταιρία Γενικών Kατασκευών και Nαυτιλιακών, Tουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Eπιχειρήσεων” (ΑΡΜΑΕ 13262/06/Β/86/015).

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, και τα άρθρα 16 και 22 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας “AEΓEK Aνώνυμη Eταιρία Γενικών Kατασκευών και Nαυτιλιακών, Tουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Eπιχειρήσεων” και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 2953/26.01.2007, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών σε δεύτερη επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00 μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) με συμψηφισμό ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, και (β) με συμψηφισμό μέρους του λογαριασμού «ζημίες εις νέον» της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και του λογαριασμού «ζημίες εις νέον» της απορροφηθείσας εταιρίας ΜΕΤΩΝ Α.Ε., όπως εμφανίζονται στους ισολογισμούς μετασχηματισμού των άνω απορροφηθεισών εταιριών της 30ης Ιουνίου 2005, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ακολούθως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Καθορισμός προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και των λοιπών όρων της αύξησης. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της αύξησης και δη των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση του Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο και κάθε σχετικού θέματος.

3. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας (α) να προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1(γ) του καταστατικού και το άρθρο 13 παρ. 1 (γ) του κ.ν. 2190/1920, εντός πενταετίας, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, και (β) να προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3156/2003 και τα άρθρα 3(α) και 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, εντός πενταετίας, σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ή/και ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, κατά ποσό που δεν υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

4. Διάφορες ανακοινώσεις.


Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης).
Γίνεται μνεία ότι οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν καταχωρηθεί από την εταιρία σε Ειδικό Λογαριασμό της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και σε εικονική Μερίδα, πρέπει οι ίδιοι να ενεργήσουν για να μεταφερθούν εκ της προαναφερθείσας μερίδας οι μετοχές στους δικαιούχους τους, έτσι ώστε μετά τη δημιουργία από αυτούς Μερίδας και Λογαριασμού στο Σ.Α.Τ., να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στην Συνέλευση, και πάντως όλες οι απαραίτητες ενέργειες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ώστε η βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών τους να κατατεθεί στην εταιρία μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία.

Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306002, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 

29.1.2007 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2ης επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της ανώνυμης εταιρίας “AEΓEK Aνώνυμη Eταιρία Γενικών Kατασκευών και Nαυτιλιακών, Tουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Eπιχειρήσεων” (ΑΡΜΑΕ 13262/06/Β/86/015),

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, και τα άρθρα 16 και 22 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας “AEΓEK Aνώνυμη Eταιρία Γενικών Kατασκευών και Nαυτιλιακών, Tουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Eπιχειρήσεων” και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 2953/26.01.2007, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών σε δεύτερη επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2007 και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) με συμψηφισμό ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, και (β) με συμψηφισμό μέρους του λογαριασμού «ζημίες εις νέον» της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και του λογαριασμού «ζημίες εις νέον» της απορροφηθείσας εταιρίας ΜΕΤΩΝ Α.Ε., όπως εμφανίζονται στους ισολογισμούς μετασχηματισμού των άνω απορροφηθεισών εταιριών της 30ης Ιουνίου 2005, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ακολούθως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Καθορισμός προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και των λοιπών όρων της αύξησης. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της αύξησης και δη των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση του Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο και κάθε σχετικού θέματος.

3. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας (α) να προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1(γ) του καταστατικού και το άρθρο 13 παρ. 1 (γ) του κ.ν. 2190/1920, εντός πενταετίας, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, και (β) να προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3156/2003 και τα άρθρα 3(α) και 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, εντός πενταετίας, σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ή/και ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, κατά ποσό που δεν υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης).
Γίνεται μνεία ότι οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν καταχωρηθεί από την εταιρία σε Ειδικό Λογαριασμό της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και σε εικονική Μερίδα, πρέπει οι ίδιοι να ενεργήσουν για να μεταφερθούν εκ της προαναφερθείσας μερίδας οι μετοχές στους δικαιούχους τους, έτσι ώστε μετά τη δημιουργία από αυτούς Μερίδας και Λογαριασμού στο Σ.Α.Τ., να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στην Συνέλευση, και πάντως όλες οι απαραίτητες ενέργειες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ώστε η βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών τους να κατατεθεί στην εταιρία μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία.

Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306002, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 

29.1.2007 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 1ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ ΤΗΣ 26-1-2007

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σήμερα, Παρασκευή 26.01.2007 και ώρα 12.00 μ., στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η 1η επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της εταιρίας ΑΕΓΕΚ. Επί συνόλου 104.828.128 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν 33.399.084 κοινές μετοχές, ήτοι 31,861% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων από τους μετόχους που δέσμευσαν εμπροθέσμως παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 40 με 32.986.869 κοινές μετοχές (31,468%) και από τους μετόχους που δέσμευσαν εκπροθέσμως παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 3 με 412.215 κοινές μετοχές (0,393%).
Κατόπιν τούτου δεν επετεύχθη η απαρτία του 1/2 (50,00%) τουλάχιστον επί του συνολικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου, η οποία απαιτείτο (κατ’ άρθρο 29 παρ. 4 του Ν. 2190/1920 και άρθρο 22 γ του καταστατικού της εταιρίας) για την έγκριση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ήτοι για:

1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) με συμψηφισμό ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, και (β) με συμψηφισμό μέρους του λογαριασμού «ζημίες εις νέον» της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και του λογαριασμού «ζημίες εις νέον» της απορροφηθείσας εταιρίας ΜΕΤΩΝ Α.Ε., όπως εμφανίζονται στους ισολογισμούς μετασχηματισμού των άνω απορροφηθεισών εταιριών της 30ης Ιουνίου 2005, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας.
Ακολούθως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.
Καθορισμός προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και των λοιπών όρων της αύξησης.
Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της αύξησης και δη των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση του Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο και κάθε σχετικού θέματος.

3. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας (α) να προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1(γ) του καταστατικού και το άρθρο 13 παρ. 1 (γ) του κ.ν. 2190/1920, εντός πενταετίας, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, και (β) να προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3156/2003 και τα άρθρα 3(α) και 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, εντός πενταετίας, σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ή/και ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, κατά ποσό που δεν υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία και η παραπάνω Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε.

Οι κ.κ. μέτοχοι, κάτοχοι κοινών μετοχών της εταιρίας ΑΕΓΕΚ, θα κληθούν μετά από πρόσκληση του Δ.Σ της εταιρίας, να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των ιδίων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σε 2η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η ημερομηνία πραγματοποίησης της οποίας θα αναφέρεται στη σχετική Πρόσκληση που θα ανακοινωθεί προσεχώς.
 

29.1.2007 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 1ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ ΤΗΣ 26-1-2007

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σήμερα, Παρασκευή 26.01.2007 και ώρα 13.00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η 1η επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της εταιρίας ΑΕΓΕΚ. Επί συνόλου 3.195.000 προνομιούχων ονομαστικών χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν 1.011.283 προνομιούχες μετοχές, ήτοι 31,652% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων από τους μετόχους που δέσμευσαν εμπροθέσμως παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 22 με 997.083 προνομιούχες μετοχές (31,208%) και από τους μετόχους που δέσμευσαν εκπροθέσμως παρέστη 1 με 14.200 προνομιούχες μετοχές (0,444%).
Κατόπιν τούτου δεν επετεύχθη η απαρτία του 1/2 (50,00%) τουλάχιστον επί του συνολικού προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία απαιτείτο (κατ’ άρθρο 29 παρ. 4 του Ν. 2190/1920 και άρθρο 22 γ του καταστατικού της εταιρίας) για την έγκριση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ήτοι για:

1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) με συμψηφισμό ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, και (β) με συμψηφισμό μέρους του λογαριασμού «ζημίες εις νέον» της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και του λογαριασμού «ζημίες εις νέον» της απορροφηθείσας εταιρίας ΜΕΤΩΝ Α.Ε., όπως εμφανίζονται στους ισολογισμούς μετασχηματισμού των άνω απορροφηθεισών εταιριών της 30ης Ιουνίου 2005, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας.
Ακολούθως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.
Καθορισμός προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και των λοιπών όρων της αύξησης.
Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της αύξησης και δη των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση του Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο και κάθε σχετικού θέματος.

3. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας (α) να προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1(γ) του καταστατικού και το άρθρο 13 παρ. 1 (γ) του κ.ν. 2190/1920, εντός πενταετίας, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, και (β) να προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3156/2003 και τα άρθρα 3(α) και 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, εντός πενταετίας, σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ή/και ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, κατά ποσό που δεν υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία και η παραπάνω Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε.

Οι κ.κ. μέτοχοι, κάτοχοι προνομιούχων μετοχών της εταιρίας ΑΕΓΕΚ, θα κληθούν μετά από πρόσκληση του Δ.Σ της εταιρίας, να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των ιδίων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σε 2η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η ημερομηνία πραγματοποίησης της οποίας θα αναφέρεται στη σχετική Πρόσκληση που θα ανακοινωθεί προσεχώς.
 

17.1.2007 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 17.01.2007, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, το οποίο είχε εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση της 30.06.2006 και είχε συγκροτηθεί σε σώμα με το υπ’αρ. 2857/30.6.2006 πρακτικό του ΔΣ, στα γραφεία της εταιρίας οδός Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20, για να συζητήσει και να αποφασίσει, την εκ νέου συγκρότησή του σε σώμα καθώς και ποιοι θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρία.
Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε:
1. Να προβεί στη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα έως τη λήξη της θητείας του, δηλαδή έως τις 30.06.2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, ως εξής :

Σπυρίδων Παπαγεωργίου - Πρόεδρος / Εκτελεστικό μέλος
Ιωάννης Τριανταφύλλου - Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό μέλος
Μιχαήλ Σίμας - Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό μέλος
Αθανάσιος Ευμορφόπουλος - Αντιπρόεδρος & Τεχνικός Δ/ντής / Εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Σκουλάς - Εκτελεστικό μέλος
Σοφία Αγγελοπούλου - Μη εκτελεστικό μέλος
Θάλεια Πουσκουλού - Λατσένερε - Εκτελεστικό μέλος
Βασίλειος Σαρσέντης - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Θεοφάνης Μπένος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

2. Την εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους και την εταιρική σφραγίδα, ενεργώντας από κοινού, οι κ.κ. Μιχαήλ Σίμας και Ιωάννης Τριανταφύλλου, του δευτέρου αναπληρούμενου σε περίπτωση κωλύματος από τον κ. Σπυρίδωνα Παπαγεωργίου, πλην ρητώς καθοριζομένων στο ως άνω πρακτικό περιπτώσεων, στις οποίες την εταιρία εκπροσωπούν ενεργώντας από κοινού οι τρεις ως άνω εκπρόσωποι.
 

17.1.2007 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΧΥΡΟΥ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΩΝ)

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν επιστολής - γνωστοποίησης της μετόχου εταιρίας GUERINA TRADING LTD προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το ΠΔ 51/92, η οποία κοινοποιήθηκε στην εταιρία με ημερομηνία 17 Iανουαρίου 2007, λόγω αλλαγής σε όρους υφιστάμενης σύμβασης ενεχύρου το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του εν λόγω μετόχου από 5,544% που αντιστοιχούσε σε 5.811.720 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας (επί συνόλου 104.828.128 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών), κατήλθε σε 0,523% που αντιστοιχεί σε 548.562 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας (επί συνόλου 104.828.128 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών).
 

17.1.2007 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΧΥΡΟΥ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΩΝ)

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν επιστολής - γνωστοποίησης της μετόχου εταιρίας PRINEMO TRADING LTD προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το ΠΔ 51/92, η οποία κοινοποιήθηκε στην εταιρία με ημερομηνία 17 Iανουαρίου 2007, λόγω αλλαγής σε όρους υφιστάμενης σύμβασης ενεχύρου, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του εν λόγω μετόχου από 10,800% που αντιστοιχούσε σε 11.321.784 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας (επί συνόλου 104.828.128 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών), κατήλθε σε 5,780% που αντιστοιχεί σε 6.058.626 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας (επί συνόλου 104.828.128 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών).
 

17.1.2007 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΧΥΡΟΥ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΩΝ)

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν επιστολής - γνωστοποίησης του μετόχου και Δ/ντος Συμβούλου-Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ κ. Ιωάννη Τριανταφύλλου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το ΠΔ 51/92, η οποία κοινοποιήθηκε στην εταιρία με ημερομηνία 17 Iανουαρίου 2007, λόγω αλλαγής σε όρους υφιστάμενης σύμβασης ενεχύρου, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του εν λόγω μετόχου από 11,565% (άμεσα 3,917% και έμμεσα 7,648%, μέσω της εταιρίας GUERINA TRADING LIMITED και των κ.κ. Α.Τριανταφύλλου, Χ.Τριανταφύλλου και Σ.Τριανταφύλλου, των οποίων ασκεί τα δικαιώματα ψήφου) που αντιστοιχούσε σε 12.123.124 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας (επί συνόλου 104.828.128 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών), κατήλθε σε 6,544% (άμεσα 3,917% και έμμεσα 2,627%, μέσω της εταιρίας GUERINA TRADING LIMITED και των κ.κ. Α.Τριανταφύλλου, Χ.Τριανταφύλλου και Σ.Τριανταφύλλου, των οποίων ασκεί τα δικαιώματα ψήφου) που αντιστοιχεί σε 6.859.966 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας (επί συνόλου 104.828.128 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών).
 

17.1.2007 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΧΥΡΟΥ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΩΝ)

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν επιστολής - γνωστοποίησης του μετόχου και Προέδρου-Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ κ. Σπυρίδωνος Παπαγεωργίου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το ΠΔ 51/92, η οποία κοινοποιήθηκε στην εταιρία με ημερομηνία 17 Iανουαρίου 2007, λόγω αλλαγής σε όρους υφιστάμενης σύμβασης ενεχύρου, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του εν λόγω μετόχου από 12,445% (άμεσα 1,645% και έμμεσα 10,800%, μέσω της εταιρίας PRINEMO TRADING LIMITED, της οποίας ασκεί τα δικαιώματα ψήφου) που αντιστοιχούσε σε 13.045.948 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας (επί συνόλου 104.828.128 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών) , κατήλθε σε 7,424% (άμεσα 1,645% και έμμεσα 5,780%, μέσω της εταιρίας PRINEMO TRADING LIMITED, της οποίας ασκεί τα δικαιώματα ψήφου) που αντιστοιχεί σε 7.782.790 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας (επί συνόλου 104.828.128 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών).
 

16.1.2007 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 15.1.2007 υπογράφηκε η 1η συμπληρωματική σύμβαση για το έργο «Kατασκευή παράκαμψης Καμένων Βούρλων Ν.Φθιώτιδας, τμήμα ΠΑΘΕ από έξοδο Σήραγγας Κνημίδος (χ.θ. 171+693) εως Σκάρφεια ».
Κύριος του έργου είναι το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ./Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων/Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων-ΠΑΘΕ / ΤΚΕ ΘΗΒΑΣ.
Η συνολική δαπάνη της ως άνω 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 34.797.125,47 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α), προβλέπεται δε να καλύψει αυξήσεις συμβατικών εργασιών, καθώς και νέων εργασιών, που κρίθηκαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του ως άνω έργου, για την ολοκλήρωσή του.
Ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών ορίζεται η 31.10.2007.
 

15.1.2007 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1ης επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ανώνυμης εταιρίας “AEΓEK-Aνώνυμη Eταιρία Γενικών Kατασκευών και Nαυτιλιακών, Tουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Eπιχειρήσεων” (ΑΡΜΑΕ 13262/06/Β/86/015).
Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, και τα άρθρα 16 και 22 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας “AEΓEK Aνώνυμη Eταιρία Γενικών Kατασκευών και Nαυτιλιακών, Tουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Eπιχειρήσεων” και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 2947/12.01.2007, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών σε πρώτη επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση Παρασκευή 26 Ιανουαρίου και ώρα 12:00 μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) με συμψηφισμό ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, και (β) με συμψηφισμό μέρους του λογαριασμού «ζημίες εις νέον» της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και του λογαριασμού «ζημίες εις νέον» της απορροφηθείσας εταιρίας ΜΕΤΩΝ Α.Ε., όπως εμφανίζονται στους ισολογισμούς μετασχηματισμού των άνω απορροφηθεισών εταιριών της 30ης Ιουνίου 2005, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ακολούθως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Καθορισμός προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και των λοιπών όρων της αύξησης. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.
2. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της αύξησης και δη των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση του Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο και κάθε σχετικού θέματος.
3. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας (α) να προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1(γ) του καταστατικού και το άρθρο 13 παρ. 1 (γ) του κ.ν. 2190/1920, εντός πενταετίας, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, και (β) να προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3156/2003 και τα άρθρα 3(α) και 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, εντός πενταετίας, σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ή/και ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, κατά ποσό που δεν υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης).
Γίνεται μνεία ότι οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν καταχωρηθεί από την εταιρία σε Ειδικό Λογαριασμό του Κεντρικού Αποθετηρίου και σε εικονική Μερίδα, πρέπει οι ίδιοι να ενεργήσουν για να μεταφερθούν εκ της προαναφερθείσας μερίδας οι μετοχές στους δικαιούχους τους, έτσι ώστε μετά τη δημιουργία από αυτούς Μερίδας και Λογαριασμού στο Σ.Α.Τ., να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στην Συνέλευση, και πάντως όλες οι απαραίτητες ενέργειες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ώστε η βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών τους να κατατεθεί στην εταιρία μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία.
Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306002, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 

15.1.2007 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1ης επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της ανώνυμης εταιρίας “AEΓEK Aνώνυμη Eταιρία Γενικών Kατασκευών και Nαυτιλιακών, Tουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Eπιχειρήσεων” (ΑΡΜΑΕ 13262/06/Β/86/015),
Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, και τα άρθρα 16 και 22 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας “AEΓEK Aνώνυμη Eταιρία Γενικών Kατασκευών και Nαυτιλιακών, Tουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Eπιχειρήσεων” και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 2947/12.012007, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών σε πρώτη επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση τη Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2007 και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) με συμψηφισμό ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, και (β) με συμψηφισμό μέρους του λογαριασμού «ζημίες εις νέον» της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και του λογαριασμού «ζημίες εις νέον» της απορροφηθείσας εταιρίας ΜΕΤΩΝ Α.Ε., όπως εμφανίζονται στους ισολογισμούς μετασχηματισμού των άνω απορροφηθεισών εταιριών της 30ης Ιουνίου 2005, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ακολούθως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Καθορισμός προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και των λοιπών όρων της αύξησης. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.
2. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της αύξησης και δη των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση του Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο και κάθε σχετικού θέματος.
3. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας (α) να προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1(γ) του καταστατικού και το άρθρο 13 παρ. 1 (γ) του κ.ν. 2190/1920, εντός πενταετίας, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, και (β) να προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3156/2003 και τα άρθρα 3(α) και 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, εντός πενταετίας, σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ή/και ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, κατά ποσό που δεν υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης).
Γίνεται μνεία ότι οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν καταχωρηθεί από την εταιρία σε Ειδικό Λογαριασμό της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και σε εικονική Μερίδα, πρέπει οι ίδιοι να ενεργήσουν για να μεταφερθούν εκ της προαναφερθείσας μερίδας οι μετοχές στους δικαιούχους τους, έτσι ώστε μετά τη δημιουργία από αυτούς Μερίδας και Λογαριασμού στο Σ.Α.Τ., να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στην Συνέλευση, και πάντως όλες οι απαραίτητες ενέργειες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ώστε η βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών τους να κατατεθεί στην εταιρία μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία.
Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306002, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 

15.1.2007 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ ΤΗΣ 12-1-2007

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 12 Ιaνουαρίου 2007 και ώρα 12.00, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου. Επί συνόλου 104.828.128 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 31 μέτοχοι με 30.687.917 μετοχές, ήτοι 29,275% του συνολικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων, κατατέθηκαν εμπροθέσμως μετοχές που εκπροσωπούσαν 29,193% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και εκπροθέσμως, μετοχές που εκπροσωπούσαν 0,082% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου .
Για το σχηματισμό της απαρτίας λήφθηκαν υπόψη 4.503.284 κοινές μετοχές της εταιρίας FOXFORD TRADING LIMITED οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4,296% του συνολικού κοινού κεφαλαίου. Οι μετοχές αυτές αποκτήθηκαν από τη FOXFORD TRADING LIMITED και αποτελούν προϊόν ανταλλαγής μετοχών της εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ με μετοχές της ΑΕΓΕΚ στο πλαίσιο συγχώνευσης δι’απορροφήσεως από την ΑΕΓΕΚ της εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. Κ2-4697/31.03.2006 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2198/31.03.2006). Οι εν λόγω μετοχές, ως «οιονεί ίδιες κοινές μετοχές», σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του ν. 2190/1920 δεν συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου.
Σύμφωνα με το άρθρο 22α του καταστατικού της εταιρείας και το άρθρο 29 παρ. 1 του ν.2190/1920 για την λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης , απαιτείται η συνήθης απαρτία του 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, πλην του 1ου θέματος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με ταυτόχρονη μείωση αυτού, για το οποίου απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 22β του καταστατικού και το άρθρο 29 παρ. 3 του ν. 2190/1920 απαρτία των 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου.
Κατόπιν της μη επίτευξης της παραπάνω αυξημένης απαρτίας η Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε ως προς την συζήτηση του 1ου θέματος και έκανε δεκτή την αναβολή της συζήτησης του 2ου και 4ου θέματος, τα οποία ,ως συναφή με το 1ο θέμα, θα συζητηθούν κατά την μέλλουσα να συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας 1η επαναληπτική Γενική Συνέλευση.
Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε συζήτηση και ψήφιση επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 6 παρ. 4 και 9 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας σχετικά με τον καθορισμό της προθεσμίας ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης, ώστε αυτά να εναρμονιστούν με το άρθρο 13 παρ. 5 του ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.
Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση με τη θετική ψήφο 25.460.295 μετοχών (24,288% του συνολικού κοινού κεφαλαίου) επί συνόλου 26.184.633 μετοχών (28,98% του συνολικού κοινού κεφαλαίου) των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετόχων και η προαναφερόμενη ελάχιστη προθεσμία ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης τροποποιήθηκε και αντί μηνός ορίσθηκε 15 ημέρες.
 

15.1.2007 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ ΤΗΣ 12-1-2007

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 12 Ιaνουαρίου 2007 και ώρα 13.00, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου. Επί συνόλου 3.195.000 προνομιούχων ονομαστικών χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών, παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 17 μέτοχοι με 885.480 μετοχές, ήτοι 27,715% του συνολικού προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων, κατατέθηκαν εμπροθέσμως μετοχές που εκπροσωπούσαν 27,544% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου και εκπροθέσμως, μετοχές που εκπροσωπούσαν 0,171% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου.
Για τον σχηματισμό της απαρτίας λήφθηκαν υπόψη, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του ν. 2190/1920, 160.950 προνομιούχες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5,038% του συνολικού προνομιούχου κεφαλαίου, που ανήκουν στην ΑΕΓΕΚ και αποκτήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σε υλοποίηση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2004. Οι ανωτέρω μετοχές δεν συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου.
Σύμφωνα με το άρθρο 22α του καταστατικού της εταιρείας και το άρθρο 29 παρ. 1 του ν.2190/1920 για την λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης , απαιτείται η συνήθης απαρτία του 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, πλην του 1ου θέματος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με ταυτόχρονη μείωση αυτού, για το οποίου απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 22β του καταστατικού και το άρθρο 29 παρ. 3 του ν. 2190/1920 απαρτία των 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατόπιν της μη επίτευξης της παραπάνω αυξημένης απαρτίας η Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε ως προς την συζήτηση του 1ου θέματος και έκανε δεκτή την αναβολή της συζήτησης του 2ου και 4ου θέματος, τα οποία, ως συναφή με το 1ο θέμα, θα συζητηθούν κατά την μέλλουσα να συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας 1η επαναληπτική Γενική Συνέλευση.
Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε συζήτηση και ψήφιση επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 6 παρ. 4 και 9 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας σχετικά με τον καθορισμό της προθεσμίας ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης, ώστε αυτά να εναρμονιστούν με το άρθρο 13 παρ. 5 του ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.
Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 724.530 μετοχών (22,68% του συνολικού προνομιούχου κεφαλαίου) που αντιπροσωπεύουν το σύνολο των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση προνομιούχων μετόχων και η προαναφερόμενη ελάχιστη προθεσμία ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης τροποποιήθηκε και αντί μηνός ορίσθηκε 15 ημέρες.
 

10.1.2007 - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

Αναφερόμενοι στα δημοσιεύματα των εφημερίδων «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» της 07.01.2007 και «ΑΥΡΙΑΝΗ» της 10.01.2007 σχετικά με την δήθεν μη εμφάνιση δραστηριότητας στους χώρους που έχουν δεσμευθεί για την κατασκευή του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, που, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, οφείλεται στην διαχεόμενη φημολογία για την οικονομική κατάσταση της ΑΕΓΕΚ, σας γνωρίζουμε ότι:
(α) Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των εργασιών του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έχουν ήδη ολοκληρωθεί, σύμφωνα άλλωστε και με το χρονοδιάγραμμα του έργου, οι προβλεπόμενες προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως γεωτεχνική έρευνα αποτελούμενη από 200 περίπου νέες γεωτρήσεις καθώς και 250 ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αρχαιοτήτων, έχουν ήδη υπογραφεί υπεργολαβίες και αναθέσεις παραγγελιών που αφορούν μελέτες πάσης φύσεως, παρακάμψεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και κυκλοφοριακών, γεωτρήσεις, εργαστηριακά, παραγγελία μηχανών ολομέτωπης κοπής (Μετροπόντικες) και όλου του εξοπλισμού που τα συνοδεύει, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εγκαταστάσεις των τεσσάρων πρώτων εργοταξίων. Οι χώροι που αναφέρονται στο δημοσίευμα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εγκατάσταση εργοταξιακών γραφείων και λοιπών βοηθητικών εγκαταστάσεων και υποσταθμών καθώς και ως γραφεία και αποθήκες για την κατασκευή σταθμών και σηράγγων, και ως εκ τούτου βρίσκονται εκτός του περιγράμματος εκσκαφής του έργου και έτσι δεν πρόκειται να γίνει εκεί καμία εργασία.
(β) Σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό δανεισμό (βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο) της ΑΕΓΕΚ, όπως προκύπτει από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της 30.09.2006, ανέρχεται σε :
30.9.2006
Υποχρεώσεις προς τράπεζες
Εταιρία 259,2 εκ. €
Όμιλος 288,9 εκ. €  

 

 

Print This Page

Copyright © 2006 AEGEK S.A.