::ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ::


 

ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Η εταιρία με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής η Εταιρία) συστάθηκε, με την αρχική επωνυμία ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε., την 28.12.1998, και η ανακοίνωση της εν λόγω σύστασης και της οικείας καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 68/11-1-1999 (τευχ. ΑΕ & ΕΠΕ). Ο αριθμός Μ.Α.Ε. της Εταιρίας είναι 41846/01ΑΤ/Β/98/394 και ΓΕ.ΜΗ. 003190001000.

Στο πλαίσιο γενικότερης οικονομικής και οργανωτικής αναδιάρθρωσης του Ομίλου ΑΕΓΕΚ πραγματοποιήθηκε απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της ΑΕΓΕΚ και εισφορά του στην εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. με ημερομηνία μετασχηματισμού την 31 Οκτωβρίου 2007. Η εν λόγω διαδικασία, η οποία εγκρίθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 19.01.2008, ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2008 {Απόφαση υπ' αρ. ΕΜ-2275/15.02.2008 του Νομάρχη Αθήνας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τ. ΑΕ&ΕΠΕ), με αριθμό1135/22.02.2008}.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Βασικό αντικείμενο εργασιών της Εταιρίας μετά την αναδοχή του κατασκευαστικού κλάδου της ΑΕΓΕΚ, αποτελεί η ανάληψη, μελέτη, χρηματοδότηση, εκτέλεση, θέση σε λειτουργία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

Η Εταιρία, είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. 5498 εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης για όλες τις κατηγορίες έργων, το οποίο επανακρίθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2940/01 (ΦΕΚ 180/τ.Α/6-8-2001), με σχετική απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., σε συνέχεια της από 19/02/2009 γνωμοδότησης της Επιτροπής ΜΕΕΠ (αρ. εισήγησης 452). Η ανωτέρω κατάταξη ίσχυσε μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2012, οπότε και υπεβλήθη από την Εταιρία στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αίτηση για τακτική αναθεώρηση κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 97 του ν. 3669/2008 «Κώδικας Κατασκευής Δημοσίων Εργων».

Επίσης, στις 4 Μαΐου 2009, η ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε, δυνάμει της από 04.05.2009 απόφασης του Υπουργείου Δημοσίων Έργων-Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών της Αλβανίας, κατατάχθηκε στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της Αλβανίας και εκδόθηκε σχετικώς το υπ' αρ. ΝΖ 6089/1 πτυχίο ανώτατης τάξης που αφορά στην ανάληψη πάσης φύσεως έργων. Το εν λόγω πτυχίο ισχύει μέχρι τις 04.05.2020.

Ειδικότερα, ο Όμιλος της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ δραστηριοποιείται στις ακόλουθες κατηγορίες έργων :

· Υδραυλικά Έργα (Αρδευτικά - Ενεργειακά)

· Έργα Οδοποιίας '-Σιδηροδρομικά - Μεταφορών

· Βιομηχανικά - Ενεργειακά Έργα

· Οικοδομικά Έργα

Εντός της χρήσης 2012 η Εταιρία υπέγραψε νέες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 115.928.041,26 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Έτσι, το ανεκτέλεστο αντικείμενο συμβάσεων έργων του Ομίλου ανέρχεται κατά τη λήξη της χρήσης 2012 σε 555,6 εκ. ευρώ περίπου.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013

Κατά την τελευταία τετραετία ο εγχώριος κατασκευαστικός κλάδος έχει περιέλθει σε ύφεση με αποτέλεσμα τη μείωση του βασικού αντικειμένου των κατασκευαστικών εταιριών.

Παρά την ανωτέρω δυσμενή συγκυρία στον κλάδο των κατασκευών, ο Όμιλος έχει αναλάβει την εκτέλεση σημαντικού αριθμού έργων, είτε άμεσα είτε μέσω συμμετοχής των εταιριών του σε Κοινοπραξίες, ενώ η  ολοκλήρωση των ήδη αναληφθέντων έργων αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα άνω των τεσσάρων ετών.

Η Εταιρία και κατ’ επέκταση ο Όμιλος ολοκλήρωσε το κύριο μέρος του προγράμματος αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας, το οποίο διήρκησε άνω των δύο ετών, κατά το οποίο δόθηκε έμφαση στην ανάδειξη οικονομιών κλίμακας και του οποίου τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά στη μεταβολή των αποτελεσμάτων της χρήσης με αύξηση των περιθωρίων του Ομίλου. Ο Όμιλος επανεργοποίησε παραγωγικούς πόρους και άμεσα περιόρισε τη χρήση μέρους των υπεργολαβικών υπηρεσιών που ελάμβανε. Ο Όμιλος θα συνεχίσει να αναζητά τρόπους με τους οποίους θα πραγματοποιείται περιορισμός των δαπανών, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Ανασταλτικό παράγοντα στις εργασίες της Εταιρίας και κατ’ επέκταση του Ομίλου αποτελεί η μείωση της δημόσιας δαπάνης για έργα υποδομής με τον περιορισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε), καθώς και η καθυστέρηση αποπληρωμής από μέρους των φορέων του Δημοσίου πιστοποιημένου έργου. Αποτέλεσμα είναι η αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους του Ομίλου προκειμένου να μη μειωθεί ο ρυθμός εκτέλεσης των αναληφθέντων έργων.

Η διατήρηση του εργοληπτικού πτυχίου της 7ης (ανώτατης τάξης) στην Ελλάδα, αλλά και του αντίστοιχου πτυχίου στην Αλβανία, συμβάλλει ουσιαστικά σε μια πιο δυναμική παρουσία της Εταιρίας στην κατασκευαστική αγορά τόσο στο εσωτερικό όσο και στη γείτονα χώρα, καθώς της δίνεται η δυνατότητα διεκδίκησης πιο σύνθετων κατασκευαστικών έργων.

Οι στόχοι - προοπτικές της Εταιρίας και γενικότερα του Ομίλου είναι η ανάληψη νέων έργων στην εγχώρια κατασκευαστική αγορά και στο εξωτερικό, καθώς επίσης και η ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης.

Σημαντικό στόχο της Εταιρίας αποτελεί επίσης η βελτίωση των ρυθμών εξέλιξης ουσιωδών οικονομικών μεγεθών της, όπως πωλήσεις, κέρδη, επενδύσεις, κεφάλαια, καθώς και η ανάπτυξη ουσιαστικών οικονομιών κλίμακας.

Παράγοντες, οι οποίοι αναμένεται να επιδράσουν θετικά στην εκπλήρωση του ανωτέρω διαρκούς στόχου, είναι οι ακόλουθοι:

1. Η συμμετοχή της Εταιρίας στα έργα χρηματοδοτούμενα από  το ΕΣΠΑ, δημόσια και αυτοχρηματοδοτούμενα.

2. Η επέκταση με έργα σε χώρες του εξωτερικού. Εκτός από τα σημαντικά έργα που αναφέρθηκαν εξετάζονται ήδη προσφορές  της Εταιρίας για νέα έργα εξωτερικού. Προτεραιότητα δίδεται σε χώρες που ήδη εκτελούνται έργα από υποκαταστήματα εξωτερικού της Εταιρίας καθώς και εταιρίες του Ομίλου (Ρουμανία, Ιορδανία, Κύπρος, Αλβανία), αλλά και στις υπόλοιπες Βαλκανικές χώρες.

3.  Η συμμετοχή στην ανάληψη ιδιωτικών αναπτυξιακών έργων.

Σε κάθε περίπτωση σταθερή επιδίωξη της Εταιρίας αποτελεί γενικότερα η εξυγίανση και βελτίωση των οικονομικών δομών και μεγεθών της ίδιας και του Ομίλου στον οποίο ανήκει, η οποία έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό κατά τη χρήση 2012.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 123.750.000 διαιρούμενο σε 82.500.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,50 εκάστη.

Η μετοχική σύνθεση της εταιρίας κατά την 30.10.2013 ήταν  η ακόλουθη:

Μέτοχος

Αριθμός Μετοχών

Ποσοστό

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

66.000.000

80%

ΑΕΓΕΚ*

16.500.000

20%

Σύνολο

82.500.000

100%

 *Δυνάμει της με αρ.πρωτ.15749/13.09.2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών,  η οποία κατατέθηκε στο Eμπορικό και Bιομηχανικό Eπιμελητήριο Aθηνών (Yπηρεσία ΓE.MH) με αριθμό πρωτ. 114379/16.09.2013, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. Η εν λόγω τροποποίηση, η οποία αποφασίσθηκε με την από 05.06.2013 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.,  αφορά στη μετατροπή 66.000.000 παλαιών κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της τελευταίας εταιρίας, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ εκάστη, ιδιοκτησίας της  ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 80% επί του μετοχικού κεφαλαίου της υπόψη εταιρίας, σε 66.000.000 νέες προνομιούχες άνευ ψήφου, μετατρέψιμες σε κοινές μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ εκάστη.

Συνεπεία της ως άνω τροποποίησης η ΑΕΓΕΚ αποκτά πλέον τον έλεγχο επί των επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών πολιτικών της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. κατά τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920.

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η σύνθεση του Δ.Σ. της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ από τις 22.07.2013 μέχρι της λήξεως της θητείας του, ήτοι έως την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016 είναι η ακόλουθη:

Σωτήριος Γαβριήλ Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Μιχαήλ Σίμας Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Τσιτσιλώνης Αντιπρόεδρος

Χρυσάνθη Χατζησταματίου Μέλος

Αντώνιος Κυριακός Μέλος

 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. εφαρμόζει : Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το (α) διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, (β) το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2004 και Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και (γ)το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001:2007 για το πεδίο εφαρμογής «Ανάπτυξη, κατασκευή και διαχείριση σύνθετων τεχνικών υπογείων, συγκοινωνιακών, υδραυλικών, λιμενικών, οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών, ενεργειακών και περιβαλλοντικών έργων υποδομής Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα», τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από το διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης TÜV NORD. Τα Πιστοποιητικά της εταιρίας έχουν ισχύ μέχρι την 23.07.2014 για το πρώτο Σύστημα και μέχρι την 12.09.2013 για τα άλλα δύο.

 Μέσω της εφαρμογής, του ελέγχου, της παρακολούθησης και της βελτίωσης των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, η Εταιρία ανταποκρίνεται με επιτυχία στις απαιτήσεις των νέων διεθνών συνθηκών.

 Στα πλαίσια αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης των δομών της Εταιρίας γίνεται ανασκόπηση σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και διαδικασιών της, με σκοπό τη βελτίωση των Συστημάτων και την απρόσκοπτη εφαρμογή τους, τόσο εσωτερικά, όσο και στα έργα που αναλαμβάνει, με κύριους άξονες:

·       τη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές και τους όρους των συμβάσεων (ΠΟΙΟΤΗΤΑ),

·       την έγκαιρη παράδοση στους πελάτες της (ΧΡΟΝΟΣ),

·       την ολοκλήρωση χωρίς ατύχημα (ΑΣΦΑΛΕΙΑ),

·       το σεβασμό και τη διαφύλαξη της ακεραιότητας του περιβάλλοντος καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ),

·       τη δημιουργία και τη διατήρηση του βέλτιστου δυνατού εργασιακού περιβάλλοντος και τη συμβολή στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ).

Έτσι επιτυγχάνεται τόσο η καθετοποίηση, όσο και η βελτιστοποίηση των λειτουργιών της Εταιρίας. Μέσω της δέσμευσης της Διοίκησης, της αξιοποίησης του έμπειρου στελεχιακού δυναμικού της, της διατήρησης, της ανάπτυξης και της συνεχούς βελτίωσης των δομών, η ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη συνεπή επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στην Πολιτική της εταιρίας, ώστε να διασφαλίσει:

·     τη διατήρηση της υψηλής αξιοπιστίας σε ότι αφορά την ποιότητα και το χρόνο περαίωσης των  Έργων, επιτυγχάνοντας παράλληλα ένα ικανοποιητικό οικονομικό αποτέλεσμα στην Εταιρία και κατ’ επέκταση στους Μετόχους της,

·         το καλό κλίμα συνεργασίας με τους πελάτες της, αφού αποτελεί πεποίθηση ότι η τελική επιτυχία είναι αποτέλεσμα κοινών προσπαθειών τόσο του Κυρίου του Έργου όσο και του Αναδόχου,

·     την άριστη επικοινωνία, το φιλικό κλίμα μεταξύ των εργαζομένων και τη διαρκή επιμόρφωση του συνόλου του προσωπικού, αφού οι ραγδαίες εξελίξεις της εποχής επιβάλλουν εγρήγορση για διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στο διεθνές περιβάλλον,

·         τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, την καλή επικοινωνία, τη δίκαιη αντιμετώπιση και το σεβασμό της προσωπικότητας των εργαζομένων,

·         τη διαρκή προσήλωση στην ανάπτυξη και τη διατήρηση τεχνογνωσίας,

·         τις διαρκείς και συντονισμένες ενέργειες για αποφυγή και πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος,

·         την ευαισθησία σε θέματα Υγείας, Υγιεινής και Ασφάλειας,

·         την προσήλωση σε θέματα Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

 Η συνέπεια της Εταιρίας με τις ανωτέρω αρχές αποτελεί παράδοση και κεφάλαιο που αποκτήθηκε σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των εξήντα ετών συνεχούς λειτουργίας και αποτελεί βασικό εφόδιο στη συνέχιση και στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της με επιτυχία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

 

 

 

Print This Page

Copyright © 2006 AEGEK S.A.